Концепція розвитку кафедри машинознавства і трансорту

Загальні положення

Концепція є програмним документом, що визначає орієнтири діяльності кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка щодо забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців на період до 2025 року.

Кафедра машинознавства і транспорту є випусковою з спеціальностей 015.38 Професійна освіта (Транспорт) і 011 Освітні, педагогічні науки за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Крім цього, кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології, 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології).

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (у тому числі доктор технічних наук, доктор педагогічних наук, 4 кандидати технічних наук, кандидат педагогічних наук).

1.1. Фаховий потенціал формується протягом багатьох років з періоду її становлення (1973 р.). Колектив кафедри зорієнтований на реалізацію компетентнісної парадигми вищої освіти, здійснення підготовки кваліфікованих фахівців освітньої галузі з акцентом на систематичну самостійну роботу й самовдосконалення, здатних ефективно діяти в конкурентному професійному середовищі, таких, що володіють високою мобільністю і користуються попитом у працедавців, мають лідерські та високі моральні якості.

1.2. Принципи роботи кафедри:

Нормативності – (керування у роботі основними нормативними документами: законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, іншими нормативними документами університету та Міністерства освіти і науки України).

Динамічності – (оперативне реагування кафедри, як структурного підрозділу університету на зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства освіти і науки України), зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті).

Комплексності – (оптимальна реалізація усіх напрямів роботи кафедри (навчальна, організаційно-методична, наукова, виховна тощо).

Колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців.

Публічності та відкритості – (обговорення здобутків і результатів роботи з різних напрямів на засіданнях кафедри, вчених радах факультету та університету, у віртуальному просторі ЗВО та засобах масової інформації).

1.3. Основна мета діяльності кафедри: підготовка на засадах компетентнісного підходу висококваліфікованих  педагогічних фахівців, відповідно до національної рамки кваліфікацій (НРК) і державних галузевих стандартів, міжнародних стандартних класифікацій освіти (МСКО).

1.4. Пріоритетні напрями діяльності кафедри:

 • нарощування інтелектуального потенціалу кафедри, науково-дослідної та матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму науково-педагогічних працівників;
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу, застосування сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційного віртуального середовища для професійної, практичної та методичної підготовки майбутніх педагогічних фахівців;
 • широка апробація результатів дослідницької діяльності студентів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників, проведення на базі кафедри міжнародних форумів, зокрема, періодичної (кожні 3 роки) міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» та участі студентів у конкурсах наукових робіт, олімпіадах і конференціях;
 • виконання науково-дослідної роботи «Професійна підготовка майбутніх педагогічних фахівців» (номер державної реєстрації 0117U002178);
 • тісна та систематична співпраця зі стратегічними партнерами в Україні та країнах Європейського Союзу відповідно до укладених договорів про співпрацю.
 1. Організація освітнього процесу та методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри

Реалізація мети освітньої діяльності кафедри потребує високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня діяльності науково-педагогічних працівників та інноваційного супроводу освітнього процесу. Для цього необхідно:

2.1. Постійне оновлення та удосконалення програм навчальних дисциплін кафедри з урахуванням інноваційних процесів, нормативних змін у вищій освіті та МСКО.

2.2. Розробка  та застосування електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) з усіх дисциплін кафедри на основі інформаційно-комунікаційних та Інтернет-технологій.

2.3. Підготовка до друку і видання підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін кафедри відповідно до галузевих стандартів та інноваційних процесів у системі вищої освіти.

2.4. Оновлення навчально-методичних розробок, рекомендацій щодо самостійної роботи студентів, виконання курсових і магістерських робіт, проходження різних видів практик відповідно до чинних навчальних програм та нормативних вимог організації освітнього процесу.

2.5. Ґрунтовна практична підготовка майбутніх фахівців на основі тісної й систематичної співпраці з навчальними закладами та підприємствами м. Тернополя й області. Щорічне проведення серед студентів конкурсів, олімпіад наукового та практичного характеру.

2.6. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги під час підготовки курсових і магістерських робіт з метою їх впровадження у практичну діяльність.

2.7. Застосування в процесі навчання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), різноманітних форм інтерактивної практичної підготовки (рольові ігри, пробні фрагменти уроків, гурткових занять тощо), що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути високі фахові компетентності студентів.

2.8. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень науки і техніки та програмного забезпечення, науково-технічної літератури, фахових видань університету та інших установ.

2.9. Систематичне оновлення засобів контролю успішності студентів – тестових завдань для тематичного, модульного й підсумкового контролю та завдань для самостійної роботи студентів.

2.10. Відкритість інформації про діяльність кафедри, постійне оновлення сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичного забезпечення, що дозволяє проводити електронне та дистанційне навчання.

2.11. Щорічне поповнення методичних кабінетів кафедри навчальною та навчально-методичною літературою з навчальних дисциплін, педагогічної й технологічної практик.

 1. Науково-дослідна робота та кадрове забезпечення

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри є невід’ємною складовою наукової діяльності університету, що безпосередньо залежить від кадрового потенціалу і спрямована на:

 • інтеграцію освітнього процесу й НДР студентів, удосконалення методики викладання дисциплін професійної підготовки за рахунок дослідницько-пошукового компоненту самостійної роботи студентів;
 • збереження й примноження інтелектуального капіталу кафедри, розвиток креативної складової підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • дослідження актуальних проблем підготовки фахівців відповідно до визначених Міністерством освіти і науки України пріоритетних напрямів.

Основні напрями НДР та вдосконалення кадрового забезпечення кафедри:

3.1. Виконання досліджень за кафедральною тематикою, що охоплює актуальні проблеми підготовки педагогічних фахівців, учителів трудового навчання і технологій у контексті євроінтеграційних процесів у системі освіти України шляхом:

 • виконання колективних наукових проектів за державним замовленням;
 • дослідження за індивідуальною тематикою здобувачів наукових ступенів, аспірантів і докторантів кафедри відповідно до перспективного плану наукових досліджень;
 • участі кафедри на громадських засадах в загальноукраїнських і міжнародних проектах з проблем викладання дисциплін професійної підготовки майбутніх педагогічних фахівців;
 • періодичного проведення на базі кафедри міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем професійної освіти з участю провідних науковців України та ЄС, щорічних звітно-наукових конференцій, наукових і науково-методичних семінарів, а також участі студентів і науково-педагогічних працівників у наукових форумах, що проводяться в інших наукових установах та ЗВО;
 • публікації результатів досліджень у фахових наукових виданнях, міжнародних журналах, спільних вузівських виданнях;
 • упровадження в освітній процес результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантів і докторантів.

3.2. Забезпечення високої якості дослідницького компоненту фахової підготовки майбутніх фахівців шляхом:

 • підвищення ефективності науково-дослідницької, пошукової спрямованості ІНДЗ, самостійної роботи навчальної роботи студентів та їх діяльності у проблемних групах;
 • щорічної участі (отримання призових місць) студентів у всеукраїнських науково-практичних конференціях і конкурсах наукових робіт;
 • посилення пошуково-експериментальної складової курсових і магістерських робіт;
 • апробації та публікації результатів кращих магістерських робіт у матеріалах наукових конференцій і збірниках наукових праць, зокрема у щорічних виданнях університету «Магістр», «Наука в умовах глобалізації», «Студентський науковий вісник» тощо.

3.3. Розвиток потенціалу науково-педагогічних кадрів, стимулювання підвищення їх кваліфікації.

3.31. Підготовка аспірантів (здобувачів) за спеціальностями 015 Професійна освіта, 011 Освітні, педагогічні науки.

3.32. Планове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри у провідних ЗВО України та за кордоном відповідно до укладених угод про співпрацю.

3.4. Удосконалювати форми і методи організації наукової роботи проблемних груп студентів шляхом участі студентів в олімпіадах і наукових конкурсах. Посилення наукової експериментальної частини у магістерських роботах (2020-2025 рр).

3.5. Публікації в наукових фахових виданнях: міжнародних журналах, спільних міжвузівських виданнях (2020-2025 рр).

3.6. Періодичне перевидання навчальних посібників з дисциплін кафедри для студентів різних курсів і форм навчання при можливості з грифом МОН України (2014-2020 рр).

 1. Інформаційні ресурси кафедри і технології підготовки фахівців

Основною метою інформатизації діяльності кафедри є підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогічних фахівців та інтелектуального зростання потенціалу науково-педагогічних кадрів шляхом комплексного використання  та розвитку інформаційного середовища університету, власних кафедральних інформаційних ресурсів, модернізації основних і допоміжних процесів на основі комплексного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

4.1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до галузевих стандартів та ліцензійних умов на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (розробка та придбання програмного забезпечення для вивчення окремих дисциплін, змістових модулів, тем, систематичне оновлення комп’ютерних лабораторій кафедри, поповнення обладнання навчальних та наукових лабораторій).

4.2. Підвищення інформаційної культури всіх суб’єктів освітнього процесу – застосування електронного та дистанційного навчання.

4.3. Активна діяльність кафедри в інформаційному просторі України та світу.

4.4. Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів.

 1. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота кафедри спрямована на покращення іміджу та привабливості спеціальностей 015.38 Професійна освіта (Транспорт) і 011 Освітні, педагогічні науки шляхом усебічного інформування абітурієнтів, учителів, громадськості про їх особливості та про діяльність кафедри, використання з цією метою різноманітних можливостей, зокрема:

5.1. Відображення елементів інформаційної роботи у змісті дослідницьких завдань студентів-практикантів, забезпечення їх необхідними матеріалами: анкетами, буклетами, іншою інформаційною літературою.

5.2. Посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, ПТНЗ і професійними коледжами.

5.3. Організовувати і проводити «Дні відкритих дверей» у межах загально-університетських заходів.

 1. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри

6.1. Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання та устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.

6.2. Впровадження в освітній процес сучасного програмного навчального забезпечення для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри.

6.3. Для вдосконалення науково-дослідної роботи на кафедрі планується придбати: комплекс контрольно-вимірювальних засобів тестування систем керування, ліцензійне програмне забезпечення для покращення викладання дисциплін професійної підготовки майбутніх педагогічних фахівців.

 1. Співробітництво з міжнародними та вітчизняними установами

 7.1. Участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема, програмах молодіжних студентських обмінів.

7.2. Здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів ТНПУ про співробітництво.

7.3. Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи професійної освіти.

Залишити відповідь