Працівники кафедри технологічної освіти та охорони праці

Туранов
 • Туранов Юрій Олексійович
 • кандидат педагогічних наук;
 • доцент, завідувач кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • turanov@ukr.net

посилання на персональні профілі:

біографія

У 1977 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни» і здобув кваліфікацію вчителя загальнотехнічних дисциплін і фізики.

У 1977–1980 рр. працював вчителем трудового навчання, фізики, математики загальноосвітніх шкіл. В університеті працює з 1980 р.

досвід наукової та науково–педагогічної діяльності:

 • У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток соціальної активності старшокласників у процесі суспільно-корисної, продуктивної праці (на прикладі трудових об’єднань школярів)» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • З 1995 р. – доцент, а з 2015 р. – завідувач кафедри технологічної освіти та охорони праці.
 • Стажувався у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (2017 р.), в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка (2016 р.).

Сфера наукових інтересів: 

 • Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.
 • персональні нагороди, відзнаки:
 • Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
 • основні публікації:

Публікації:

 1. Збірник тестових завдань для державної атестації бакалаврів з галузі знань 01 Освіта напряму 014 Середня освіта. Трудове навчання та технології / Т. П. Сорока, Ю. О. Туранов, Г. М. Мамус і ін. Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. 260 с.
 2. Туранов Ю. О., Понятишин В. В., Сорока Т. П. Навчальні та виробничі практики магістрантів спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології: методичні рекомендації. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2017. 60 с.
 3. Понятишин В. В., Туранов Ю. О. Конструювання столярно-меблевих виробів: курс лекцій : навч. посіб. для студентів спеціальності 014 «Середня освіта» спеціалізації «Технологічна освіта». Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2016. 152 с.
 4. Понятишин В. В., Туранов Ю. О. Конструювання столярно-меблевих виробів: лабораторно-практичні роботи, завдання для самоконтролю, індивідуальні навчально-дослідні завдання: навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання. Технології). Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2016. 160 с.
 5. Терещук Г. В., Туранов Ю. О., Понятишин В. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / ред. Г. Терещук (гол. ред.). 2016. № 2. С. 132–137.
Терещук
 • Терещук Григорій Васильович
 • доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
 • перший проректор ТНПУ, професор кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • g.tereschuk@tnpu.edu.ua

посилання на персональні профілі:

біографія

У 1976 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» та здобув кваліфікацію вчителя загальнотехнічних дисциплін і фізики.
Працював вчителем фізики, астрономії, трудового навчання у м. Скалаті і м. Тернополі, в університеті – з 1978 р. Працював завідувачем кафедр педагогічної майстерності, трудового навчання, технологічної освіти та охорони праці, проректором з наукової роботи.
З 2006 р. – перший проректор ТНПУ.

досвід наукової та науково–педагогічної діяльності:

У 1993 р. захистив дисертацію наук «Дидактичні основи індивідуалізації трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання.

Член експертної ради Міністерства освіти і науки України:

педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту. Член редакційної колегії Всеукраїнського журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» та інших видань, головний редактор фахового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка».
Стажувався у національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2014 р.).

сфера наукових інтересів:

– Індивідуальний підхід у навчанні.
– Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

персональні нагороди, відзнаки:

Присвоєно звання «Заслужений працівник освіти», нагороджений знаками «Петра Могили», «Відмінник освіти України».

публікації:

 1. Терещук Г.В. Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект / под ред. В.А. Полякова. М.: Ин-т ПСМ РАО, 1993. 200 с.
 2. Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. 295 с. (у співавторстві).
 3. Основи техніки і технології. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. 163 с. (у співавторстві).
 4. Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. 2005. № 1. С. 3–6.
 5. Zawodowe ksztaltowani sie specjalisty o profilu ekonomicznym. Problemy Profesjologii. Zielona Gora, 2005, Р. 163–173.
 6. Основи педагогічних досліджень. Ольштин: WSIiE TWP, 2010. 326 с.
 7. Компетентісний підхід у роботі педагогічного університету. Освіта. 2013. № 45. С. 4.
 8. Labor Migration in Ukraine: economik, social and psychological effekts. Problemy Profesjologii. Zielona Gora. 2013. № 2. S. 187–192.
Струганець
 • Струганець Борис Володимирович
 • кандидат наук, доцент
 • декан інженерно-педагогічного факультету, доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • struhanetsborus@ukr.net

посилання на персональні профілі

Біографія

 Народився 24 липня 1963 року в м. Тернополі. У 1989 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, здобувши кваліфікацію вчителя трудового навчання і фізики. Працював учителем фізики у середній школі № 16 м. Тернополя. З 1990 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. Після навчання в аспірантурі у 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка вчителів трудового навчання у вищих навчальних закладах України (1958–1988 рр.)».

У 1997 році призначений на посаду начальника соціально-гуманітарного відділу управління освіти Тернопільської облдержадміністрації. Упродовж 1998–1999 років працював начальником управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації.

З вересня 1999 року – завідувач кафедри професійного навчання Тернопільського державного педагогічного університету.  Доцент з 26.06.2001 р.З липня 2001 року – декан індустріально-педагогічного факультету. З серпня 2004 року працює деканом інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування

 У науковому доробку понад 40 публікацій. Серед них – навчально-методичні посібники для загальноосвітньої і вищої школи.Б. В. Струганець – активний учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Член ради університету, голова ради інженерно-педагогічного факультету.

Брав участь у ліцензуванні та акредитації освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», ліцензуванні та акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Професійна освіта.  Транспорт», ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» цієї ж спеціальності.Брав участь у розробці, затвердженні та впровадженні навчальних планів для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальностей «Технологічна освіта», «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», «Професійна освіта. Транспорт».Удосконалив  чинні навчальні плани згідно з наказами Міністерства освіти та науки України.

Систематично організовує роботу фахових комісій для вступу абітурієнтів за скороченим терміном навчання та вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня «магістр».

Працює у складі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців.

Стажування у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності  11.09–11.10 2013 року; у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 30.11–30.12 2015 року.

сфера наукових інтересів

Сфера наукових інтересів – професійне навчання, історія педагогіки, педагогіка вищої школи.

персональні нагороди, відзнаки

За багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих педагогічних працівників відзначено грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010р.); грамотою департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2015 р.).

публікації:

Монографії

Трудова політехнічна школа: міфи і реальність (1917–1941 рр.): монографія / за ред. Д. О. Тхоржевського і А. В. Вихруща.   Київ, 1994. 135 с. (у співавторстві)

Навчальні посібники

 1. Шкільні свята та розваги. Частина ІІ. (на допомогу педагогічним працівникам загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти): методичний посібник. Тернопіль: Астон, 1998. 248 с. (у співавторстві)
 2. Основи охорони праці: навчальний посібник.Тернопіль: ПП Лисий В.Л., 2009. – 109 с. (у співавторстві)
 3. Тестові завдання для державної атестації бакалаврів з галузі знань 01 Освіта напрямку 014 Середня освіта, трудове навчання та технології. Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. 260 с. (у співавторстві)

Вибрані статті

 1. Струганець Б. В. Тенденції розвитку трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл і вдосконалення підготовки вчителів праці у 1954 – 1972 рр. // Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Вип. 20. Київ, 1997. С. 142–148.
 2. Струганець Б. В. Психолого-педагогічна підготовка учителя трудового навчання в контексті гуманізації національної освіти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 3: Педагогіка і психологія. № 5.    С. 27–31.
 3. Струганець Б. В. Науково-методичне забезпечення процесу підготовки вчителя трудового навчання (1970–1990 роки) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. № 10.    С. 137–139.
Павх С
 • Павх Степанія Петрівна
 • кандидат педагогічних наук
 • доцент кафедри трудового навчання
 • доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • stefaniapavkh@com

 Посилання на персональні профілі:

Біографія

 У 1991 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. Галана за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». З вересня 2000 р. працює на кафедрі технологічної освіти і охорони праці.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

 У 1999 році. захистила кандидатську дисертацію на тему «Національне виховання учнів в умовах гімназії» й отримала диплом зі спеціальності теорія і методика трудового навчання.

у ДВНЗ «Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка» з 06 листопада 2014 року по 05 грудня 2014 року (кафедра методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва),  Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності з 11травня 2017 року по 12червня 2017 року (кафедра промислової безпеки та охорони праці) .

 Сфера наукових інтересів:

- Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

Публікації:

 1. Сидоренко В.К., Павх С.П., Мачача Т.С. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / за ред. В.К.Сидоренка. Харків:  Сиция, 2014.  272  с.
 2. Павх С.П., Павх І І. Робочий зошит як засіб активізації самостійної роботи студентів. Наукові записки Тернопільського національного пед. університету     імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль,    № 2. С. 290-295.
 3. Павх С.П. Технологія приготування їжі. Приготування, оформлення та подавання страв: методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. 60 с.
 4. Павх С.П. Технологія приготування їжі: зошит для самостійної роботи студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. 83 с.
 5. Павх С.П., Мамус Г.М. Основи декоративно-ужиткового мистецтва. Художня обробка текстильних матеріалів. Змістовий модуль 2: методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. 79 с.
Кондратюк
 • Кондратюк Віктор Лукич
 • кандидат технічних наук,
 • доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • kondratvl@tnpu.edu.ua

Посилання на перональні профілі:

Біографія

 Народився 5 квітня 1957 р. в с. Лешнів Бродівського району Львівської області.

У 1976 р. закінчив з відзнакою Бродівське педучилище й одержав кваліфікацію вчителя трудового навчання і креслення. В цьому ж році вступив на загальнотехнічний факультет Тернопільського педінституту, який закінчив з відзнакою у 1980 р.

Працює в університеті з серпня 1980 року, займаючи посади старшого наукового співробітника (1980-1987 рр.), старшого викладача кафедри трудового навчання (1988-1999 р.), доцента кафедри трудового навчання (із 1999 року).

У вересні 2002 р. призначений деканом факультету післядипломної освіти.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

Закінчив аспірантуру при Інституті надтвердих матеріалів АН України (м. Київ) і захистив кандидатську дисертацію «Розробка композитних матеріалів на основі епоксидної смоли і дибориду титану та хрому для захисту деталей машин від корозії, гідроабразивного і кавітаційного руйнування» (спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство в машинобудуванні).

Автор понад 80 друкованих наукових праць, 7 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

 Стажування:

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра будівельної механіки механіко-технологічного факультету (з грудня  2013 р. по лютий  2014 р.).

Сфера наукових інтересів:

- Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

 Персональні нагороди, відзнаки:

Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України, бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, нагрудним знаком «Винахідник СРСР».

Публікації:

 1. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі переходу на інноваційні технології вивчення дисципліни «Експлуатація та ремонт автомобілів і місцевого транспорту». Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка, Серія: Педагогіка: Спецвипуск. Вип. № 3. Тернопіль, 2009. С. 269-272.
 2. Обробка матеріалів різанням (курс лекцій). Кременець: Кременецький обл. гуманітарно-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, 2010. 320 с.
 3. Обробка матеріалів різанням :навч. посіб.. Кременець: Кременецький обл. гуманітарно-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, 2013. 199 с.
 4. Орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спеціальністю «Технологічна освіта» 6.010100 «Технічна праця». Тернопіль: ТНПУ, 2014 . 227 c.
 5. Орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спеціальністю «Технологічна освіта» 6.010100 «Обслуговуюча праця». Тернопіль: ТНПУ, 2014 . 240 c.
 • Мамус Галина Мефодіївна
 • кандидат педагогічних наук.
 • доцент кафедри трудового навчання.
 • доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • m_galina_m@ukr.net

Посилання на персональні профілі:

Біографія

У 1984 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

У ТНПУ працює з 1992 року, на кафедрі – з 1993 р.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

З 1996 р. працювала на посаді асистента кафедри.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток технічних здібностей майбутніх учителів трудового навчання в процесі конструювання та моделювання одягу (методичний аспект)» (спеціальність – 13.00.02 Теорія та методика трудового навчання).

E 2002 р.  присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового навчання.

Стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2015 р.).

Сфера наукових інтересів:

- Удосконалення художньо-конструкторської підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Персональні нагороди, відзнаки:

Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2012 р.).

Основні публікації:

 1. Мамус Г. М., Шклярук Т. М. Завдання з конструювання та моделювання одягу: навч. посібник. Тернопіль : В-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. 136 с.
 2. Мамус Г. М., Терещук Г. В., Чорній М. А. Завдання з технології виготовлення швейних виробів: навч. посібник. Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. 64с.
 3. Мамус Г. М., Юсик О. І. Методичні рекомендації щодо впровадження ігрових технологій на заняттях проектування швейних виробів. Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 60 с.
 4. Мамус Г.М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях проектування та виготовлення виробів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2016. №2. С.132–137.
 5. Художнє проектування та виготовлення костюма / упоряд.: Г. М. Мамус, Г. В. Терещук, С. П. Павх. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. 120 с.
Бочар
 • Бочар Ігор Йосипович
 • кандидат технічних наук.
 • доцент кафедри трудового навчання.
 • доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • igorbochar8414@ukr.net

Посилання на персональні профілі:

Біографія

У 1988 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця», присвоєно кваліфікацію «Вчитель трудового навчання».

У ТНПУ працює з 1986 р, на кафедрі – з 1991 р.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

З 1989 р. працював на посаді асистента кафедри. З 1999 р. – доцент кафедри.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка технологічних основ формування багатошарового покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену» (спеціальність 05.16.01 – метало­знавство та термічна обробка металів).

Проходив стажування у Тернопільському науково-вироб­ни­чому центрі стандартизації, метрології та сертифікації (10.2014 р.), у Львівському державному  університеті безпеки життєдіяль­ності (09.2013 р.).

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка технологічних основ формування багатошарового покриття на керамічних матеріалах.
 • Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

публікації:

 1. Бочар І. Й., Ковбашин В. І.  Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль: В-во ТНТУ. № 2 (78), 2015. С. 130–139.
 2. Бочар І. Й., СорокаТ. П. Матеріалознавство і обладнання деревообробного виробництва: метод. реком. Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 32 с.
 3. Bochar I., Kovbashyn V. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molybdenum disilicide based materials. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль: В-во ТНТУ. №2 (82), 2016. С. 49–
 4. Bochar I., Kovbashyn V. The study of technologies to improve physical-mechanical and chemical properties of reaction  sintered ceramic materials on the basis of silicon carbide. Scientific Journal of the Ternopol National Technical Universi. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль: В-во ТНТУ. № 2 (86), 2017. С. 14–20.
 5. БочарІ. Й., Сорока Т. П. Матеріалознавство і обладнання деревообробного виробництва: методичні рекомендації. Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 32 с.
Сорока
 • Сорока Тарас Петрович
 • Кандидат педагогічних наук
 • Доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • Linnar83@ukr.net

Посилання на персональні профілі:

Біографія

У 2005 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін і вчителя трудового навчання, креслення та безпеки життєдіяльності.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

В університеті працює з 2007 року.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Зміст і методика трудового навчання учнів 5–7 класів загальноосвітньої школи в Україні (друга половина XX століття)» (13.00.02 Теорія та методика трудового навчання).

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технологічної освіти та охорони праці.

Стажування: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (2013 р.); Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2015 р.).

Сфера наукових інтересів:

 • Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.
 • Проектно-технологічна діяльність на уроках технологій

Публікації:

 1. Сорока Т. П. Позашкільна освіта: ретроспектива та виклики сьогодення. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. № 1. С. 31–37.
 2. Сорока Т. П. Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка.   № 1. С. 276–282.
 3. Сорока Т. П. Обладнання деревообробного виробництва: методичні рекомендації. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. 32 с.
 4. Сорока Т. П. Основи проектування і моделювання: методичні рекомендації. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. 68 с.
 5. Терещук Г. В., Туранов Ю. О., Сорока Т. П. Основи теорії технологічної освіти. Лабораторно-практичні роботи: методичні рекомендації. Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2013. 68 с.
Гаврищак
 • Гаврищак Галина Романівна
 • кандидат педагогічних наук, доцент
 • доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • ggavrishak@gmail.com.ua

Посилання на персональні профілі:

біографія

У 1995 р.  закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Праця і професійне навчання» та здобула кваліфікацію вчителя праці і основ механізації сільського господарств, у 1996р. – за спеціальністю «Англійська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови.

У 1996–1997 рр. – старший інспектор відділу міжнародних зв’язків Тернопільського державного педагогічного інституту, у 1997–2004 рр. – аспірант кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії, в  2004–2011 рр. – асистент кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії.

З 2011р. працювала на посаді доцента кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії, з 2016р. – доцента кафедри технологічної освіти та охорони праці.

досвід наукової та науково–педагогічної діяльності:

У 2004 р.  захистила кандидатську дисертацію «Дидактичні умови реалізації індивідуального підходу до учнів в процесі вивчення креслення у загальноосвітній школі» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання креслення.

Стажувалася у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (з 19.09.2016 р. по 19.03.2017р.), у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (з 11.05.2017 р. по 12.06.2017 р.).

Сфера наукових інтересів:

 • індивідуалізація і диференціація навчальної графічної діяльності;
 • ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

публікації:

 1. Havryshchak H.R., Horbatiuk R.M. Graphic training of the computer profile's future engineer-teachers. Materialy VIII mezinarodni vedeckoprakticka konference "Efektivni nastroje modernich ved ".Dil Pedagogika: Praha. Publishing House "Education and Science", 2012. P. 43-46.
 2. Гаврищак Г.Р. Історія науки і техніки: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації напряму підготовки 6.010100 Педагогічна освіта. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. 40 с.
 3. Гаврищак Г.Р. Методика креслення: методичні рекомендації до вивчення курсу студентами інженерно-педагогічного факультету спеціальності 6.010103 Технологічна освіта. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 64 с.
 4. Гаврищак Г.Р. Транспортна географія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації напряму підготовки 7.010104 Професійна освіта. Транспорт . Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 44 с.
 5. Збірник тестових завдань для державної атестації бакалаврів з галузі знань 01 Освіта напряму 014 Середня освіта. Трудове навчання та технології / Т. П. Сорока, Ю. О. Туранов, Г. М. Мамус і ін. Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. 260 с.
Уруський
 • Уруський Андрій Володимирович
 • кандидат педагогічних наук
 • викладач кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • a_uruskij@i.ua

посилання на персональні профілі:

Біографія

– 2003 закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін і вчителя трудового навчання, креслення та безпеки життєдіяльності.

– 2002–2003 рр. вчитель охорони праці та правил дорожнього руху у професійно-технічному училищі № 2 (Центр професійно-технічної освіти № 1).

– 2003–2004 рр. вчитель трудового навчання в загальноосвітній школі І–ІІІ ст. с. Почапинці Тернопільського району.

– 2004–2006 рр. вчитель трудового навчання в загальноосвітній школі І–ІІІ ст. №6 імені Н. Яремчука м. Тернополя.

– у ТНПУ працює з 2006 р.

 Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності:

– 2006–2013 рр. – асистент кафедри;

– 2012–2015 рр. – аспірант кафедри;

– 2016 р. – захистив кандидатську дисертацію «Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій.

– 2015–2017 рр. – асистент кафедри;

– 2017р. – викладач кафедри.

Стажувався у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

(2017 р.).

Сфера наукових інтересів:

– Індивідуальний підхід у навчанні;

– Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

публікації:

 1. Уруський А. Методика реалізації індивідуального підходу у навчанні старшокласників за технологічним профілем: результати педагогічного експерименту. Black sea scientific journal of academic research: multidisciplinary journal: Community of Azerbaijanis living in Georgia. Tbilisi. 2016. March-april, volume Issue 03. P. 16–21.
 2. Уруський А. В., Омельчук О. В. Індивідуальний підхід до старшокласників у процесі виконання творчих проектів на уроках технологічного профілю. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань. Вип.56. С. 111–118.
 3. Мамус Г. М., Уруський А.В. Використання диференційованих завдань у процесі навчання учнів проектуванню та виготовленню швейних виробів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Київ, Вінниця, 2016. Вип. 46. С. 34–37.
 4. Уруський А. В. Диференційовані завдання як засіб індивідуального підходу у процесі навчання старшокласників за технологічним профілем. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ. Вип. 54. 2016. С. 207–213.
 5. ТерещукГ. В., Понятишин В. В., Туранов Ю. О., Уруський А. В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Деревообробка» за технологічним профілем у 10–11 класах (індивідуальний підхід). Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка, 2016. 64 c.
Монько
 •  Монько Роман Мирославович
 • асистент кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • r_monko@ukr.net

Посилання на персональні профілі:

Біографія

У 2008 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін.

У ТНПУ працює з вересня 2015 року.

досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

з вересня 2015року працює на посаді асистента кафедри технологічної освіти та охорони праці.

 стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка з 29.11.16 р по 29.12.16 року;

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності з 11.05.17 по 12.06.2017 року;

 Сфера наукових інтересів:

Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: «Система підготовки майбутніх вчителів техніки та інформатики у Республіці Польща».

 публікації:

 1. Монько Р. М. Особливості формування в учнів умінь технічної діяльності в Республіці Польща. Магістр. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2008. № 4. С. 120–122.
 2. Монько Р. М. Підготовка майбутнього вчителя «Техніки» у Республіці Польща. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль. 2010. № 1. С. 164–167.
 3. Монько Р. М. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до організації проектно-технологічної діяльності учнів. Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki. Zielona Góra: Copyright by Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towatystwa Profesiologicznego, 2010. Р. 75–85.
 4. Монько Р. М. Історичний аналіз становлення системи підготовки вчителів техніки та інформатики в Республіці Польща. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / голов. ред. Г. Терещук. Тернопіль, 2011. № 3. С. 385–390.
 5. Монько Р. М. Окремі аспекти професійної підготовки вчителя трудового навчання в Україні. Problemy Profesjologii. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011. № 1. S. 211–218.
Сопіга
 • Сопіга Віктор Борисович
 • кандидат педагогічних наук.
 • викладач кафедри технологічної освіти та охорони праці
 • victorsopiga@gmail.com

Посилання на персональні профілі:

Біографія

У 2011 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін.

З січня 2011 р. по травень 2014 р. працював вчителем трудового навчання і креслення у загальноосвітній школі.

На кафедрі працює з 2015 р.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

У 2015 році захистив дисертацію «Підготовка майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття)» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій.

У 2017 р. стажувався у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

Сфера наукових інтересів:

- Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

публікації:

 1. Сопіга В. Б. Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках креслення в школі технологічного профілю. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2011. № 3. С. 205–210.
 2. Сопіга В. Б. Методичні особливості використання наочних посібників на заняттях автосправи у 50–80-ті роки ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. № 3. С. 57–62.
 3. Сопіга В. Б. Соціально-економічні фактори підготовки вчителів автосправи у 1950–1970 роках. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. Вип. 7. С. 298–306.
 4. Сопіга В. Б. Навчання автосправи: історико-педагогічний досвід: метод. рекомендації. Тернопіль: ТНПУ, 2014. 36 с.
 5. Сопіга В. Б. Технологічні та педагогічні практики як компонент підготовки вчителів технологій у другій половині 1950-х років. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2016. № 2. C. 96–102.
Гаврилко
 • Гаврилко Ірина Юріївна
 • асистент кафедри технологічної освіти та охорони праці,
 • майстер виробничого навчання.
 • gavrulkoiraj7@gmail.com

Біографія:

У 2002 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

У ТНПУ працює на посаді майстра виробничого навчання (з 2003 р.).

досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

З 2017 року працює на посаді асистента кафедри технологічної освіти та охорони праці.

Стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).

Навчається в магістратурі Львівського торгівельно-економічного університету.

Сфера наукових інтересів:

Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

Службові обов’язки:

 1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.
 2. Готувати оснащення (прилади, обладнання) до проведення занять та здійснювати їх просте регулювання й обслуговування згідно інструкцій.
 3. Надавати допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять, студентам – у виконанні практичних робіт.
 4. Здійснювати інструктаж з безпеки праці при виконанні практичних робіт, технологічної практики студентів у лабораторії «Технології швейного виробництва».
Валігура_17
 • Валігура Володимир Михайлович
 • завідувач лабораторіями кафедри технологічної освіти та охорони праці.

Біографія

У 1993 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Трудове навчання та креслення». Присвоєно кваліфікацію «Вчитель трудового навчання та загальнотехнічних дисциплін».

У ТНПУ працює з 1989 р., на посаді завідувача лабораторіями – з 1989 р.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування

Стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).

Сфера наукових інтересів

 • удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій та працівників сфери обслуговування.

Службові обов’язки:

 1. Нести матеріальну відповідальність за майно кафедри.
 2. Сприяти поновленню матеріально-технічного забезпечення дисциплін кафедри.
 3. Надавати допомогу викладачам в організації та проведенні навчальних занять.
 4. Надавати допомогу студентам у виконанні лабораторних робіт з дисциплін «Різання матеріалів», «Основи охорони праці».
Салій-17
 • Салій Марія Іванівна
 • старший лаборант кафедри технологічної освіти та охорони праці.
 • saliy@gmail.com

Біографія:

У 1995 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Праця і професійне навчання».

Присвоєно кваліфікацію «Вчитель трудового навчання і основ с/г виробництва».

У ТНПУ працює з 1996 р. (диспетчер інженерно-педагогічного факультету),  на посаді старшого лаборант кафедри – з 2001 р.

Службові обов’язки:

 1. Виконувати роботи з розвитку кабінетів (№ 221, 222, 814)
 2. Контролювати виконання студентами інструкцій із безпеки праці та протипожежної безпеки при виконанні лабораторних і практичних робіт.
 3. Брати участь у розробці дидактичних матеріалів.
 4. Здійснювати підготовку і ведення документації кафедри.
Король_17
 • Король Богдан Іванович
 • завідувач навчально-виробничими майстернями кафедри технологічної освіти та охорони праці.

Біографія

У 1992 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут імені Ярослава Галана за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Присвоєно кваліфікацію «Учитель трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін».

У ТНПУ працює з 1988 р. на посаді навчального майстра, з 1999 року – завідувач навчально-виробничими майстернями.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

Стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).

Службові обов’язки:

 1. Організовувати роботу майстрів виробничого навчання.
 2. Нести матеріальну відповідальність за майно навчально виробничих майстерень.
 3. Сприяти поновленню матеріально-технічного забезпечення.
 4. Здійснювати облік витрачених матеріалів і обладнання.
Луциків_17
 • Луциків Ярослав Йосипович
 • майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти та охорони праці.

Біографія:

У 1994 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель праці і професійного навчання». Присвоєно кваліфікацію «Вчитель праці і професійного навчання».

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

З 1994 р. працював лаборантом кафедри професійного навчання, з 1996 р. –майстром виробничого навчання.

Стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).

Сфера наукових інтересів:

 • удосконалення підготовки майбутніх учителів технології та працівників сфери обслуговування.

 Службові обов’язки:

 1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.
 2. Готувати оснащення до проведення занять та здійснювати його просте регулювання й обслуговування згідно інструкцій.
 3. Надавати допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять з курсів «Технологічний практикум», «Технологія столярно-меблевого виробництва», «Технічна творчість» (цехи механічної обробки деревини, ручної обробки металу), студентам – у виконанні практичних робіт.
 4. Здійснювати інструктаж з безпеки праці при виконанні практичних робіт, технологічної практики студентів у цехах механічної обробки деревини та ручної обробки металу.
Людкевич_17
 • Людкевич Василь Тарасович
 • майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти та охорони праці.

Біографія:

У 1988 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут імені Ярослава Галана за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Присвоєно кваліфікацію «Вчитель загальнотехнічних дисциплін».

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

З 1988 р. працював навчальним майстром, асистентом кафедри трудового навчання. З 1999 р. працює майстром виробничого навчання.

 Стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).

 Сфера наукових інтересів:

 • удосконалення підготовки майбутніх учителів технологій та працівників сфери обслуговування.

 Службові обов’язки:

 1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.
 2. Готувати оснащення до проведення занять та здійснювати його просте регулювання й обслуговування згідно інструкцій.
 3. Надавати допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять з курсів «Технологічний практикум», «Конструювання столярних і меблевих виробів», «Основи декоративно-ужиткового мистецтва» (цех ручної обробки деревини), студентам – у виконанні практичних і лабораторних робіт.
 4. Здійснювати інструктаж з безпеки праці при виконанні практичних робіт, технологічної практики студентів у цеху ручної обробки деревини.
Дикий
 • Дикий Роман Андрійович
 • Майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти та охорони праці.

Біографія

У 2010 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

З 2010 року працює на посаді майстра виробничого навчання.

Стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).

Сфера наукових інтересів:

удосконалення підготовки майбутніх учителів технології та працівників сфери обслуговування.

 Службові обов’язки:

 1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.
 2. Готувати оснащення до проведення занять та здійснювати його просте регулювання й обслуговування згідно інструкцій.
 3. Надавати допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять з курсів «Технологічний практикум», «Технічна творчість» (цех механічної обробки металу), студентам – у виконанні практичних робіт.
Сеньків_17
 • Сеньків Лілія Михайлівна
 • майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти та охорони праці.
 • lilia.senkiv@gmail.сom
 • senkiv-vyshyvka.com

Біографія

У 2002 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування:

З 2002 р. працює на посаді майстра виробничого навчання.

Стажування:

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).

Сфера наукових інтересів:

удосконалення підготовки майбутніх учителів технологій та працівників сфери обслуговування.

 Службові обов’язки:

 1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.
 2. Готувати оснащення до проведення занять та здійснювати його просте регулювання й обслуговування згідно інструкцій.
 3. Надавати допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять з курсів «Технологія приготування їжі», «Основи технології і фізіології харчування» (лабораторія обробки харчових продуктів), «Основи декоративно-ужиткового мистецтва», «Практикум з обслуговуючих видів праці»; студентам – у виконанні практичних і лабораторних робіт.
 4. Здійснювати інструктаж з безпеки праці при виконанні практичних робіт, технологічної практики студентів у лабораторії обробки харчових продуктів.

Залишити відповідь