Працівники кафедри машинознавства і транспорту

IMG_3740Федорейко Валерій Степанович, доктор технічних наук, професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри машинознавства та транспорту

google Scholar

Scopus

orcid

В 1976 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (факультет енергетики і автоматики) за спеціальністю – електрифікація виробничих процесів. З 1976 року по 1989 рік працював на посадах старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника відділу застосування електроенергії Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації УААН. (м. Київ). З 1989 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на посаді завідувача кафедри.
За сумісництвом з 1998 року – керівником науково-дослідної лабораторії “Енергетичний менеджмент”, з 2005 року – голова наглядової ради науково-виробничого об’єднання “Енергоощадні технології”.
Наукова діяльність проф. Федорейка В.С. охоплює різноманітні аспекти енергетики і спрямована на вирішення фундаментальної науково-прикладної проблеми зменшення питомих втрат енергії у виробничих процесах.
Кандидатська та докторська дисертації присвячені дослідженню енергоефективних швидкісних режимів в силовому регульованому електроприводі технологічних процесів дозування, вентиляції, пневмотранспорту та холодозабезпечення.
Трудова діяльність:
З 1991- 1998 pp. співзасновник та директор за сумісництвом науково-дослідного підприємства «ТЕРРА» (Тернопіль – регіон – автоматика) при Тернопільському державному педагогічному інституті, яке у співпраці з фірмою «AERAS» (Литовська республіка) реалізувала 7 науково-технічних проектів в галузі автоматизації технологічних процесів.
В 1998 році з ініціативи проф. Федорейка B.C. при університеті створена проблемна науково-дослідна лабораторія «Енергетичний менеджмент» в якій виконуються держтеми Міністерства освіти і науки України в галузі енергетики та енергозбереження. За період існування лабораторія успішно виконала та комерціалізувала чотири науково-технічні проекти Міністерства освіти і науки України. В даний час реалізується проект «Когенераційна термоелектрична автономна система на базі біогенератора» (2015-2017 рр), ключові елементи якої (термоелектричні модулі), будуть запропоновані для використання підрозділам Збройних сил України.
З 2007 року по теперішній час проф. Федорейко B.C. є головою ради Науково- виробничого об’єднання «Енергоощадні технології», однією із основних функцій якого є комерціалізація наукових розробок університету.
З 2002 по 2012 pp. проф. Федорейко B.C. був експертом секції за фаховим напрямком «Енергетика та енергозбереження» Міністерства освіти і науки України, а з 1999 по 2007 pp. – позаштатним радником міського голови м. Тернополя та голови Тернопільської облдержадміністрації з питань енергозбереження.
В лютому 2015 року обраний заступником голови Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації з питань енергетики та енергозбереження.
Наукова діяльність
Федорейко B.C. є членом спеціалізованих вчених рад Д 26.004.07 за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) і К 58.052.01 за спеціальністю 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. м. Тернопіль), лауреатом Всеукраїнської премії в галузі науки і техніки імені Івана Пулюя (2004 p.), академіком Академії економічних наук України (2006 p.).
Протягом 1998-2017 pp. неодноразово призначався офіційним опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій.
Проф. Федорейко B.C. підготував п’ять кандидатів технічних наук зі спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи, на даний час є науковим керівником трьох аспірантів.
Під керівництвом професора Федорейка B.C. захищено 127 дипломних і 37 магістерських робіт. В 2007-2014 pp. 17 студентів під його керівництвом стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук з напряму «Електротехніка та електромеханіка».
У 2012 році проходив стажування в Національному транспортному університеті протягом 6 місяців (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 840751 від 30 вересня 2012 р. Тема: Методика викладання дисциплін спеціальності «Транспорт»).
Сфера наукових інтересів:
– Енергетика та енергоефективність;
– Регульований електропривод технологічних систем;
– Автономні джерела енергії.
Основні предмети:
– Електротехніка;
– Основи енерго- та ресурсозбереження;
– Основи енергозберігаючих технологій
Персональні нагороди, відзнаки:
– подяка президента України (1999 p.),
– Грамота Тернопільської ОДА і облради (2000 та 2016 pp.).
– Грамоти та подяки Тернопільської облдержадміністрації (2012. 2013. 2015 pp.),
– Відзнака Тернопільської міської ради (2013 р.)
– Грамотами ТНПУ ім. Володимира Гнатюка (2009. 2011, 2015 pp.).
– Указ Президента України за № 286 від 28 вересня 2017 року про присвоєння державної відзнаки, ордену “За заслуги” ІІІ ступеня, як основного ідейника впровадження енергоефективних заходів в області.
– 19 січня 2015 року подяка від представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні за ґрунтовну роботу із рецензування та надання коментарів до експертного звіту проекту ПРОООН / ГЕФ «Інтеграція положень Конвенції Ріо в національну політику України» (сектор енергетики та навколишнього середовища).

Основні публікації:
Професор Федорейко B.C. є автором 200 наукових праць та винаходів, в тому числі першої в Україні наукової монографії «Енергозбереження в АПК» (2001 p.), посібників «Комп’ютерне моделювання установок і технологічних процесів» (2006 р.) та «Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень» (2008 p.), лабораторних практикумів «Електротехніка» (1999) та «Автоматизація технологічних процесів» (2005 p.). наукових монографій «Інноваційна політика» (2012 p.), «Наративи з проблем формування інституційних засад Економічної конституції України» (2013 p.), «Повний регіональний господарський розрахунок – шлях підвищення ефективності територіальної одиниці забезпечення її сталого розвитку» (2013 p.), «Інноваційні засади формування концепції комплексної науково-технічної програми: «Нова економіка Тернопільської області» (2014 p.).
1. Підвищення енергоефективності біотеплогенератора шляхом раціонального дозування компонентів горінням / [Федорейко В. С., Загородній Р. І., Луцик І. Б., Іскерський І. С.] // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 4. – С. 27–32.
2. Використання термоелектричних модулів у теплогенераторних когенераційних системах / [Федорейко В. С., Загородній Р. І., Луцик І. Б., Рутило М. І.] // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 6. – С. 111–116.
3. Автономне енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі біотвертооксидних паливних систем / [Федорейко В. С., Бешта О. С., Пальчик А. О., Бурега Н. В.] // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2015. – №2. – С. 67–73.
4. Федорейко В.С., Рутило М.І., Луцик І.Б., Загородній Р.І. Моделювання електрогенеруючого блоку когенераційної системи теплогенератора // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2017. – № 2. – С. 87–92.
5. Федорейко В. С. Дослідження енергетичних параметрів термоелектричних модулів засобами моделювання / В. С. Федорейко, М. І. Рутило, І. Б. Луцик, Р. І. Загородній // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): матеріали міжн.науково-технічної конференції (м. Київ, 10-14 травня 2016 р). – Київ: НУБіП, 2016. С.31-33
6. Федорейко В.С., Іскерський І.С, Загородній Р.І. Дослідження теплових викидів біотеплогенератора зернової сушки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Техніка та енергетика АПК” /редкол. С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: НУБіП України. – 2017. – Вип. 268. C – 22–28.
7. Beshta O., Fedoreyko V., Palchyk A., Burega N. Independent power supply of menage obyects based on biosolid oxide fuel systems // Power engineering, control & information technologies. –CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business.– Boca Raton, London, New York, Leiden, 2015. P. 33-39.
8. Fedoreyko V. Computer analysis of photobiological utilizer parameters of solid oxide fuel cells emissions / O. Beshta, V. Fedoreyko, N. Burega, A. Palchyk // Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control: 2016 Annual Proceedings – London: Taulor & Francis Group, 2016. – (CRC Press). – С. 300.
9. Патент 115229 UA, МПК (2017.01) A01G 33/00, C12N 1/02. Спосіб промислового вирощування мікроводоростей шляхом утилізації діоксиду вуглецю / Федорейко В.С., Бурега Н.В., Пальчик А.О., Іскерський І.С., Балябас В.Т. № u201610396: заявлено. 12.10. 2016; опубліковано 10.04.2017, Бюл. № 7 / 2017.

IMG_3744Горбатюк Роман Михайлович, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, академік АСУ, професор кафедри машинознавства та транспорту

google Scholar

orcid

Горбатюк Роман Михайлович, народився 31 липня 1965 року в селі Ілавче Теребовлянського району Тернопільської області. Українець, громадянин України.
З 1972 по 1982 рр. навчався в Ілавецькій загальноосвітній середній школі.
В 1982 р. поступив в технічне училище № 5 (м. Кам’янець-Подільський Хмельницька область), яке закінчив у 1983 р. здобувши робітничу спеціальність – слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.
У період 1983-1984 рр. – служба в Радянській Армії.
У 1984 році поступив на підготовче відділення Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана (ТДПІ).
З 1985 по 1990 р. – студент факультету загальнотехнічних дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана.
Трудова діяльність:
– 1990 р. – прийнятий на посаду директора студентського містечка ТДПІ;
– з 1991 р. по 2017 р. працював у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) на різних посадах: провідний спеціаліст господарської частини, начальник студентського містечка, асистент кафедри професійного навчання, асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії, завідувач кафедри комп’ютерних технологій;
– з 2018 року – професор кафедри машинознавства і транспорту.
Наукова діяльність:
– 1994–1997 рр. – навчався в заочній аспірантурі ТДПІ;
– 1997 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук;
– 2000 р. – доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін;
– 2011 р. – присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук;
– 2013 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій. Сфера наукових інтересів:
– Удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання;
– Впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
Основні предмети:
– Інженерна та комп’ютерна графіка
– Комп’ютерна графіка
– Теорія і методика професійного навчання
Персональні нагороди, відзнаки
– грамота ТНПУ (2015) – за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя;
– грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2017) – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 77-річчя ТНПУ.

Основні публікації:
1. Горбатюк Р. М. Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання / Р. М. Горбатюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2017. Вип. 1. – URL: ttp://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/Vnadps/2017_1/17.
2. Горбатюк Р. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх фахівців / Р. М. Горбатюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2017. Вип. 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2017_1/17grmgkt.pdf.
3. Горбатюк Р. М. Дидактичний дизайн у професійній освіті / Р. М. Горбатюк, І. Б. Луцик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Збірник наукових праць. – Вип. 45. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 173–177.
4. Горбатюк Р. М. Методичні аспекти застосування хмарних технологій в освітньому процесі / Р. М. Горбатюк, О. І. Потапчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Збірник наукових праць. – Вип. 47. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 147–150.
5. Горбатюк Р. М. Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі / Р. М. Горбатюк, Л. М. Романишина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 69–75.
6. Горбатюк Р. М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій: монографія / Р. М. Горбатюк, В. В. Кабак. – Луцьк : ВМА «Терен», 2015. – 264 с.
7. Горбатюк Р. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій / Р. М. Горбатюк // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології // Збірник наукових праць. – Вип. 1(10). – Херсон, 2014. – С.74–77.
8. Горбатюк Р. М. Тестування як метод педагогічного контролю якості знань майбутніх фахівців із вищою освітою / Р. М. Горбатюк, Т. В. Сіткар // Нова педагогічна думка ; науково-методичний журнал. – № 3(79). – Рівне : Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2014. – С. 179–183.
9. Горбатюк Р. М. Комп’ютерні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців / Р. М. Горбатюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 (50). – Рівне : РДГУ 2013. – С. 52–56.
10. Горбатюк Р. М. Інформатизація освітнього процесу у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах / Р. М. Горбатюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 63–68.
11. Горбатюк Р. М. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій / Р. М. Горбатюк, М. І. Рутило, Т. І. Брездень // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. ? 2012. ? Вип. 5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5/12grmgkt.pdf.
12. Горбатюк Р. М. Основи компетентністного підходу в підготовці педагогічних фахівців з вищою освітою / Р. М. Горбатюк, Ю. Я. Петрикович // Актуальні проблеми вищої професійної освіти ; За заг. ред. І. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. – С. 33–34.
13. Горбатюк Р. М. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій / Р. М. Горбатюк, М. І. Рутило, Т. І. Брездень // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. ? 2012. ? Вип. 5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5/12grmgkt.pdf.
14. Горбатюк Р. М. Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження / Р. М. Горбатюк, Л. М. Литвин // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 108–115. – Режим доступу до журналу :
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13llmtov.pdf.
15. Горбатюк Р. М. Основні напрями формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту / Р. М. Горбатюк, О. М. Фендьо // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Вип. 33. – Ужгород, Ужгородський нац. ун-т, 2014. – С. 43–46.
16. Горбатюк Р. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю : монографія. – Тернопіль : Посібники і підручники, 2009. – 400 с.
17. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій : монографія. – Луцьк : ВМА «Терен», 2015. – 264 с.

IMG_3727Павх Ігор Іванович, кандидат технічних наук, доцент

google Scholar

orcid

1951 року народження, кандидат технічних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
У 1976 році закінчив Львівський політехнічний інститут і здобув кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.
З 1976 по 1977 роки працював інженером-технологом виробничого об’єднання КаМАЗ (м. Ставрополь).
1977 рік – молодший науковий співробітник тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. З 1978 року працював начальником науково-дослідного сектору цього ж ВНЗ.
З 1988 року по 2018 рік – доцент кафедри машинознавства та транспорту, а також за сумісництвом начальник науково-дослідної частини ТНПУ.
Автор більш ніж 40 наукових праць. Має 5 авторських свідоцтв.
Заступник голови науково-технічної ради університету,
Науковий і науково-педагогічний стаж роботи становить 41 рік. 3 16.12.2013 р. по 17.01.2014 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі технології машинобудування та автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Удосконалення сепаруючих органів бурякозбиральної техніки.
персональні нагороди, відзнаки: почесна грамота Тернопільської міської ради; грамота Тернопільської ОДА; грамота Тернопільської ОДА та Тернопільської обласної ради.
Основні публікації:
1. Застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки інженерів-педагогів.
2. «Практикум з деталей машин». Навчально-методичний посібник.
3. Навчально-методичний посібник з курсу “Теорія механізмів і машин”.
4. Організація науково-дослідної роботи студентів у педагогічних вузах.
5. Машини сільськогосподарського виробництва (навчальний посібник).

 

IMG_3734Рутило Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент

google Scholar

Scopus

orcid

У 1994 році закінчив інженерно-педагогічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», спеціальність «Праця і професійне навчання», здобувши кваліфікацію вчителя праці і професійного навчання.
З 1994 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. У 2007 р. переведений на посаду асистента кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії.
З 2010 по 2012 р. навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на заочній формі.
У 2012 році, після успішного захисту кандидатської дисертації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ), присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». Тема дисертації – «Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем птахівничих приміщень».
З 2013 р. переведений на посаду доцента кафедри машинознавства та транспорту, а у 2015 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри машинознавства та транспорту.
Є автором понад 35 наукових і навчально-методичних праць.
Науково–педагогічний стаж роботи становить 11 років. 3 23.10.2017 р. по 22.11.2017 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в енергетиці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Автоматизовані системи керування частотно-регульованим електроприводом технологічних машин, імітаційне моделювання, нетрадиційні джерела енергії та когенераційні системи.

Основні публікації:
1. Рутило М.І. Імітаційне моделювання системи керування потоковою лінією виробництва твердого біопалива / В.С. Федорейко, М.І. Рутило, І.С. Іскерський // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип. 13, Т. 4. – 2013. – С. 71–77.
2. Рутило М.І. Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера / В.С. Федорейко, М.І. Рутило, І.С. Іскерський // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – №5. – С. 78–85.
3. Рутило М.І. Використання термоелектричних модулів у теплогенераторних когенераційних системах / В.С. Федорейко, М.І. Рутило, І.Б. Луцик, І.С. Іскерський, Р.І. Загородній // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – № 6. – С. 111–116.
4. Рутило М.І. Енергоефективне керування електроприводом технологічних машин за його енергетичними параметрами / М.І. Рутило // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2015. – Вип. 209. – Ч. 2. – С. 237 – 241.
5. Рутило М.І. Моделювання процесів дозування компонентів сумішей у твердобіопаливних технологіях // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2015. – № 1. – С. 64 – 71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2015_1_10.pdf
6. Рутило М.І. Контроль температурних режимів роботи термоелектричних модулів у когенераційних установках // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: 2015. – № 2 (24). C. 75– 81. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2015_2_12.pdf
7. Рутило М.І. Моделювання електрогенеруючого блоку когенераційної системи теплогенератора / В.С.Федорейко, М.І. Рутило, І.Б. Луцик, Р.І. Загородній // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2017. – № 2. – С. 87–92.

IMG_3732Замора Ярослав Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства та транспорту

google Scholar

orcid

Народився 24 березня 1976 року в м. Тернопіль.
З 1983 по 1991 роки навчався в Тернопільській ЗОШ № 20. У 1995 році закінчив Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя і отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Технічне обслуговування верстатів і робототехнічних комплексів». В 2000 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання та механізація сільського господарства” і здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та механізації сільського господарства. В період
2000-2012 р.р. працював у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут». В 2010 після захисту дисертації на тему: “Вплив водневої обробки на структуру і магнітострикцію сплавів на основі Fe, Co та РЗМ” присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук. У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка працює з 2012 року.
За час трудової діяльності перебував на стажуванні для підвищення кваліфікації у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів, Ураїна), Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя (Тернопіль, Україна), Yding Gront (Данія).
Є автором понад 50 наукових і навчально-методичних публікацій.
Напрями наукової діяльності:
Вплив водневої обробки на фізико-механічні властивості сплавів на основі рідкісноземельних та d-перехідних металів.Вдосконалення технологій та конструкцій вузлів сільськогосподарської техніки.

Основні предмети:

  • Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
  • Механізація виробничих процесів
  • Виробничі системи на транспорті
  • Безпека керування транспортними засобами

Останні публікації:
1. Патент № 97677. Україна, МПК (2015.01) F03B 13/00. Модульна мінігідроелектростанція / Ліннік А.Ю., Білик С.Г., Курка В.П., Замора Я.П., Камишанов В.В., Семенів І.І., (Україна); заявл. 05.11.14 ; опубл. 25.03.2015, бюл. № 6. – 4 с.
2. Я. Замора. Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву / Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2015. – № 2. – С. 139–143.
3. Замора Я.П. Формування практичних дій студентів у процесі вивчення дисципліни «Організація автомобільних перевезень» / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 48. – Ч. 4. – С. 59-66
4. Замора Я. П. Вплив атомного та магнітного впорядкування на дифузійні параметри у феромагнітних сплавах / Матеріали 6-тої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», 24-25 вересня 2015 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. –
С. 185-186
5. Замора Я.П. Вплив атомного та магнітного впорядкування на коефіцієнт дифузії та розчинність водню у феромагнітних сплавах / Луцький національний технічний університет / Наукові нотатки: міжвузівський збірник (За галузями знань «Технічні науки»). – 2015. – Вип. № 51. –
С. 71–75.
6. Замора Я.П. Дифузійні параметри водню у ніобії / Матеріали 7-мої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування». 22-23 вересня 2016 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. – С. 175-176
7. Замора Я.П. Візуалізація процесу розрахунку механічних передач засобами АРМ TRANS / Матеріали 5-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти». 23-24 вересня 2016 року. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – С. 38-40.
8. Патент № 110942. Україна, МПК F23B 60/00. Котел твердопаливний водогрійний циліндричний / Ліннік А.Ю., Білик С.Г., Замора Я.П., Семенів І.І. заявл. 18.04.2016; опубл. 25.10.2016, бюл. № 20. – 4 с.
9. Замора Я.П. Технологія візуалізації процесу розрахунку з’єднань деталей машин засобами АРМ JOINT / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. — C. 88-91

IMG_3751
Сіткар Степан Вікторович
, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

google Scholar

orcid

У 2006 році закінчив інженерно-педагогічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і фізика» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, фізики, креслення і безпеки життєдіяльності.
З 2008 по 2011 р. навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» та успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка інженерів-педагогів в галузі транспорту до організації педагогічного діагностування».
З 2012 працює асистентом кафедри комп’ютерних технологій.
Є автором понад 20 наукових і навчально-методичних праць.
Науково–педагогічний стаж роботи становить 5 років, 3.23.10.2017 р. по 22.11.2017 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Є автором понад 15 наукових праць.

Напрям наукової роботи:

Теоретичні та методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Основні предмети:

  • ПДР і ОБР
  • Методика професійного навчання
  • Організація автосервісу
IMG_3726Загородній Роман Іванович,кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

google Scholar

Scopus

У 2010 році закінчив навчання в магістратурі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Технологічна освіта. Трудове навчання». Після завершення навчання залишився працювати майстром виробничого навчання на кафедрі машинознавства та транспорту.
З 2011 році поступив у аспірантуру за напрямком «Електротехнічні комплекси та системи», науковий керівник Федорейко Валерій Степанович.
У 2016 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.03.09 – електротехнічні комплекси і системи та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.
З січня 2017 року працює старшим науковим співробітником госпдоговірної теми.
Є автором понад 20 наукових, навчально-методичних праць та винаходів.
Науково–педагогічний стаж роботи становить 7 рів, з 15.08.2010 р.
Енергоменеджмент та енергоаудит, альтернативні джерела енергії, когенерація, термоелектрика, розробка і дослідження твердопаливних теплогенераторів.

Oсновні публікації:
1. Підвищення енергоефективності біотеплогенератора шляхом раціонального дозування компонентів горінням / [Федорейко В. С., Загородній Р. І., Луцик І. Б., Іскерський І. С.] // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 4. – С. 27–32.
2. Використання термоелектричних модулів у теплогенераторних когенераційних системах / [Федорейко В. С., Загородній Р. І., Луцик І. Б., Рутило М. І.] // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 6. – С. 111–116. Федорейко В.С., Рутило М.І., Луцик І.Б., Загородній Р.І. Моделювання електрогенеруючого блоку когенераційної системи теплогенератора // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2017. – № 2. – С. 87–92.
3. Загородній Р. І. Дослідження процесу горіння твердого біопалива засобами моделювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2013. – Вип. 184. – Ч. 2. – С. 261–265.
4. Загородній Р. І. Підвищення ефективності спалювання твердої біомаси у теплогенераторах // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 2. – С. 37–42.
5. Загородній Р. І. Дослідження когенераційної установки біотеплогенератора засобами імітаційного моделювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-користування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2015. – Вип. 224. – С. 228–234.
6. Загородній Р.І. Дослідження параметрів радіаторів охолодження когенераційної установки біотеплогенератора // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБіП України. – 2016. – Вип. 256. – С. 234–240.
7. Федорейко В. С. Дослідження енергетичних параметрів термоелектричних модулів засобами моделювання / В. С. Федорейко, М. І. Рутило, І. Б. Луцик, Р. І. Загородній // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): матеріали міжн.науково-технічної конференції (м. Київ, 10-14 травня 2016 р). – Київ: НУБіП, 2016. С.31-33.
8. Федорейко В.С., Іскерський І.С, Загородній Р.І. Дослідження теплових викидів біотеплогенератора зернової сушки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Техніка та енергетика АПК” /редкол. С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: НУБіП України. – 2017. – Вип. 268. C – 22–28.

IMG_3746Бурега Назар Васильович,асистент кафедри машинознавства та транспорту

google Scholar

Scopus

orcid

У 2012 році закінчив навчання в магістратурі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Інженер-педагог в галузі комп’ютерних технологій». У 2012 переміг на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Електротехніка та електромеханіка».
З 1 листопада 2013 року зарахований на денну форму навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тема наукового дослідження – «Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора» зі спеціальності 05.09.03 – Електротехнiчнi комплекси та системи. Науковий керівник: д.т.н., професор Федорейко В.С.

З 1 вересня 2017 – асистент кафедри.

Досвід наукової діяльності становить 4 роки, досвід науково-педагогічний діяльності – 1 рік.
Електротехнологічні комплекси, біотехнологія, альтернативна енергетика, системи регенерації

Основні публікації:
1. Пальчик А. О., Бурега Н. В. Використання фотобіореактора в альтернативних системах енергозабезпечення // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. 2013. Вип. 13, Т. 5. С. 116–123.
2. Бешта О. С., Федорейко В. С., Пальчик А. О., Бурега Н. В. Автономне енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі біотвертооксидних паливних систем // Науковий вісник Національного гірничого університету. 2015. № 2. С. 67 – 73.
3. Пальчик А. О., Фендьо О. М., Бурега Н. В. Утилізація діоксиду вуглецю шляхом промислового вирощування мікроводоростей в енергосистемі на базі паливного елементу [Електронний журнал] // Енергетика і автоматика. 2014. № 4. С. 80-89. Режим доступу до ресурсу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/viewFile/3543/3465.
4. Бурега Н. В. Методика вирощування мікроводоростей у фотореакторі при утилізації газів твердооксидних паливних елементів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. 2015. № 224. С. 213–218.
5. Бурега Н. В. Дослідження режимів роботи електротехнологічного комплексу під час генерації електроенергії із біогазу // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. Вип. 209, Ч. 2. С. 237 – 241.
6. Beshta O. S., Fedoreyko V. S., Palchyk A. O., Burega N. V. Independent power supply of menage object based on biosolid oxide fuel // Power Engineering, Control and Information Technologies in Geotechnical Systems. 2015. P. 33-39.
7. Beshta O. S., Fedoreyko V. S., Palchyk A. O., Burega N. V., Sipravskyy R. Computer analysis of photobiological utilizer parameters of solid oxide fuel cells emissions // 2016. P. 11 – 17.
8. Bodnar O. I. Optimizationоf Chlorella vulgaris Beij. cultivation in a bioreactor of continuous action / O. I. Bodnar, N. V. Burega, A. O. Palchyk, H. B. Viniarska, V. V. Grubinko// Biotechnologia Acta. – 2016 – V. 9. –N. 4, Р. 42 – 49.
9. Патент 115229 UA, МПК (2017.01) A01G 33/00, C12N 1/02. Спосіб промислового вирощування мікроводоростей шляхом утилізації діоксиду вуглецю / Федорейко В.С., Бурега Н.В., Пальчик А.О., Іскерський І.С., Балябас В.Т. № u201610396: заявлено. 12.10. 2016; опубліковано 10.04.2017, Бюл. № 7 / 2017.
10. Вінярська Г.Б. Культивування Chlorella vulgaris у фотобіореакторі неперервної дії під впливом сонячної інсоляції / Г.Б. Вінярська, О.І. Боднар, Н.В. Бурега, А.О. Пальчик, О.О. Кантицька, Л.А. Онуфрійчук // Наукові записки Терн. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – № 1 (68). – С. 67-73.
Тези наукових доповідей:
11. Пальчик А. О., Бурега Н. В. Використання мікроводоростей в енергоефективних системах // Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, м. Київ, 16-17 – жовтня 2014 року: тези доповіді. К., 2014. С. 18-19.
12. Пальчик А. О., Фендьо О. М., Бурега Н. В.Аналіз перспектив використання фотобіореакторів в анаеробних системах енергозабезпечення України // Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, м. Тернопіль, м. Яремче, 23-27 лютого 2015 року: тези доповіді. Тернопіль, 2015. С. 109-110.
13. Федорейко В. С., Пальчик А. І., Боднар О. І., Бурега Н. В., Сіправський Р. Б. Комп’ютерний аналіз біологічних процесів вирощування мікроводоростей в енергетичних цілях // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування: теорія, практика, історія, освіта: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 10-14 травня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 39-41.
14. Бурега Н. В., Рутило М.І., Пальчик А.О. Дослідження енергетичних параметрів утилізації вуглекислоти у плоскому фотореакторі під впливом штучного та природного освітлення // Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК: ІV міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 20-21 листопада 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 32-33.
15. Бешта О.С., Рутило М.І., Пальчик А. О., Бурега Н. В., Добровольський Ю.А. Дослідження енергетичних характеристик фотобіореактора в процесі генерації нової біомаси // Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, м. Тернопіль, м. Яремче, 30 січня – 2 лютого 2018 року: тези доповіді. Тернопіль, 2018. С. 75-76.

Брездень Тетяна Іванівна, молодший науковий співробітник

З 1995 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на різних посадах. У 1999 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».
З 2003 по 2017 рік працює спочатку техніком, а згодом молодшим науковим співробітником держбюджетних тем при кафедрі машинознавства та комп’ютерної інженерії (тепер машинознавства і транспорту). Науковий напрям роботи – технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії.
З 2015 року за сумісництвом старший лаборант кафедри машинознавства і транспорту, з 2018 року молодший науковий співробітник госпрозрахункової теми № 17/01.
Є співавтором наукових статей та звітів. Під керівництвом відповідального виконавця проводить наукові дослідження і розробки за окремими розділами (етапами) теми відповідно із затвердженими методиками.
З жовтня 2015 року виконує обов’язки секретаря тендерного комітету університету.
Виконує вимоги інструкції з охорони праці, розробленої за складом роботи, яку виконує.

IMG_3736Пушкар Андрій Дмитрович, старший лаборант
У 2010 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».Та здобув кваліфікацію вчитель трудового навчання, автосправи, креслення і безпеки життєдіяльності.
Обов’язки:

  1. Проводити інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
  2. Перевіряти щодня перед заняттями робочі місця в лабораторіях та майстерні, справність устаткування, приладів, інструментів; при необхідності усувати несправності; виявляти відхилення від правил техніки безпеки і вживати заходів щодо усунення недоліків; доповідати викладачу про готовність лабораторій і установок до занять.
  3. Виготовляти наочні приладдя, плакати, зразки для іспитів на заняттях та ін.