Наукова робота кафедри технологічної освіти та охорони праці

Завантажити (PPT, 4.91MB)

Викладачі кафедри здійснюють підготовку:

–    вчителів трудового навчання та технологій галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології, напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта;

–    педагогів професійного навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта. Сфера обслуговування (готельно-ресторанна справа);

–    бакалаврів готельно-ресторанної справи спеціальності 241 Сфера обслуговування;

 

Викладачі здійснюють викладання окремих дисциплін з підготовки педагогів професійного навчання зі спеціальностей 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології, 015 Професійна освіта. Транспорт; викладання дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей ТНПУ.

Заняття проводяться у навчально-виробничих майстернях (до їх складу входять 4 цехи ручної та механізованої обробки деревини й металів, цех складання та виготовлення меблевих виробів, 3 лабораторії обробки харчових продуктів і текстильних матеріалів), у 14 кабінетах і лабораторіях, у комп’ютерному класі, які оснащені необхідним обладнанням, приладами, дидактичними й іншими матеріалами.

Викладачі кафедри працюють над удосконаленням навчального процесу. Для забезпечення підготовки студентів I–ІV курсів і магістрантів за кредитно-трансферною системою розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін, які містять навчальні плани та робочі програми, тексти лекцій, завдання і методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних робіт, завдання для індивідуальної роботи студентів і визначення рівня їх професійної компетентності, посібники та методичні рекомендації.

Підвищенню рівня підготовки майбутніх учителів технологій сприяє організація продуктивної праці на базі навчально-виробничих майстерень. Студенти проектують і виготовляють окремі вироби та комплекти меблів, якими щорічно оснащується понад 50 навчальних кабінетів, лабораторій університету.

Організацію продуктивної праці студентів забезпечують завідувач майстернями та навчально-виробничі майстри.

Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри виконують комплексні дослідження за темою: «Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти».

Створено оптимальні умови для наукової роботи студентів з проблем навчання технологій. Результати студентських наукових здобутків обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень студенти виконують і захищають понад 20 магістерських робіт, публікують статті у студентському науковому віснику та збірнику «Магістрант». Кращі роботи відзначені грамотами університету.

Викладачі кафедри Г. М. Мамус, Ю. О. Туранов, С. П. Павх, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга та ін. здійснюють підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах майбутніх учителів технологій. Від початку їх заснування кожного року представники факультету стають переможцями та призерами олімпіади.

У докторантурі навчаються Г. В. Бучківська, М. М. Бойко) (керівник: проф. Г. В. Терещук); в аспірантурі – Ю. В. Сокотов (керівник: проф. Г. В. Терещук), О. І.Юсик керівник: доц. І. В. Гевко).

Наукові здобутки кафедри

За керівництва проф. Г. В. Терещука підготовлено та захищено 9 докторських, 26 кандидатських дисертацій; доц. Ю. О. Туранова – 2 кандидатські дисертації.

Викладачі кафедри співпрацюють із численними провідними науковими установами та навчальними закладами України: НАПН України, науково-дослідним інститутом педагогіки і психології НАПН України, Національним педагогічнім університетом ім. М. П. Драгоманова, Бердянським державним педагогічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Херсонським державним університетом, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В. Г. Короленка, Бродівським педагогічним коледжем ім. М. Шашкевича, Володимир-Волинським педагогічним коледжем ім. А. Ю. Кримського, Коломийським індустріально-педагогічним технікумом. Тісні контакти налагоджені з Інститутом техніки Зеленогурського університету, Вищою школою інформатики та економіки Товариства загальних знань в Ольштині (Республіка Польща) і ін.

На кафедрі виконують дисертаційні дослідження громадяни Польської республіки. Підготовлені та успішно захищені 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (А. Мушинський, Я. Меньжинські, Я. Майовські, П. Ольхувка).

На базі кафедри проведено ряд наукових і науково-практичних конференцій: міжнародна науково-практична конференція «Трудова підготовка у III тисячолітті: зміст і технології» (2004 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді» (2007 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» (2011 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» (2016 р.).

За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано за останні роки понад 200 праць), зокрема: підручники: «Деревообробка. Профільне навчання» (Туранов Ю. О., Понятишин В. В. і ін.), «Трудове навчання (для дівчат). 5 клас» (Павх С. П. і ін.), «Трудове навчання (для дівчат). 6 клас» (Павх С. П. і ін.); посібники: «Художнє проектування та технологія виготовлення костюма» (Мамус Г. М., Терещук Г. В., Павх С. П.), «Наукові дослідження: теорія та організація» (Терещук Г. В. і ін.), «Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація» (Терещук Г. В. і ін.), «Організація та методика наукових досліджень студент» (Терещук Г. В. і ін.), «Методика трудового навчання» (Туранов Ю. О.), «Обробка матеріалів різанням» (Кондратюк В. Л. і ін.), «Моделювання одягу» (Мамус Г. М.), «Етнодизайн костюма» (Павх С. П. і ін.), Об’ємна вишивка» (Павх С. П. і ін.), «Конструювання столярно-меблевих виробів» (Понятишин В. В. , Туранов Ю. О.) і ін.