Матеріально-технічна база кафедри технологічної освіти та охорони праці

Викладачі проводять заняття з курсів «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» зі студентами всіх спеціальностей університету, з окремих навчальних дисциплін – за напрямом підготовки «Професійне навчання», з курсу «Практикум в навчальних майстернях» – зі студентами фізико-математичного факультету.

За­няття проводяться у навчально-виробничих май­с­те­р­нях, до складу яких входять 4 цехи ручної та механізованої обробки деревини й металів, цех складання та виготовлення меблевих виробів, 3 лабораторії обробки харчових продуктів і текстильних матеріалів; у 10 ка­бі­не­тах і ла­бо­ра­то­ріях, у комп’ютерному класі, які оснащені необхідним об­ла­д­нан­ням, при­ла­да­ми, дидак­ти­ч­ни­ми та ін­ши­ми ма­те­рі­­ала­ми.

Цех ручної обробки деревини

Цех ручної обробки деревини

Лабораторія технології обробки харчових продуктів

Лабораторія технології обробки харчових продуктів

Кабінет основ охорони праці

Кабінет основ охорони праці

Ви­кла­да­чі ка­фе­д­ри пра­цю­ють над удо­ско­на­лен­ням на­вча­ль­но­го про­це­су. Для забезпечення підготовки студентів за кредитно-трансферною системою з кожного предмету розроблено  дидактичні комплекси, які містять навчальні плани та робочі програми, тексти лекцій та завдання для проведення лабораторно-практичних робіт, завдання для індивідуальної роботи студентів та визначення рівня їх професійної компетентності, електронні версії матеріалів, посібники та методичні рекомендації.

Підвищенню рівня підготовки майбутніх учителів технологій сприяє організація продуктивної праці на базі навчально-виробничих майстерень. Під керівництвом навчальних майстрів студенти проектують та виготовляють окремі вироби та комплекти меблів, якими щорічно оснащується понад 50 адміністративних і навчальних кабінетів, лабораторій університету.

Організацію продуктивної праці студентів забезпечують завідувач майстернями та навчально-виробничі майстри.