Працівники кафедри комп’ютерних технологій

 • Франко Юрій Павлович;
 • Кандидат технічних наук;
 • Доцент кафедри комп’ютерних технологій;
 • Завідувач кафедри комп’ютерних технологій.
 • franko_yup@ukr.netfranko@tnpu.edu.ua;

У 1996 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут (нині Рівненський державний гуманітарний університет) за спеціальністю праця, інформатика та обчислювальна техніка з присвоєною кваліфікацією учитель праці, інформатики та обчислювальної техніки.

У 2009 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» після захисту дисертації на тему «Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності» у НУ «Львівська політехніка».

З вересня 2012 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Рішенням атестаційної колегії у 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій. науково–педагогічний стаж роботи становить 21 рік, 3.15.04.2017 р. по 15.10.2017 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрах інформаційних, комп’ютерних і поліграфічних технологій та педагогіки, методики та менеджменту освіти «Української інженерно-педагогічної академії» м. Харків. інтерактивні системи дистанційного навчання, математичне моделювання електроенергетичних систем; подяка за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя ТНПУ ім. В. Гнатюка від 21 квітня 2015 р. Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

З 23 серпня 2022р. завідувач кафедри комп'ютерних технологій.

 • Франко Ю. П. Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності : дис. канд. техн. наук : 01.05.02– математичне моделювання та обчислювальні методи / Юрій Павлович Франко; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 177 с.
 • Дивак М.П. Оцінка можливостей МГЕС «Топольки» методами аналізу інтервальних даних / М.П. Дивак, Ю.П. Франко // Збірник наукових праць ДонНТУ серії «Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка». – 2011 р. – Вип. 10(153) – С. 274-278.
 • Франко Ю.П. Оцінювання станів об’єкта управління на основі інтервального підходу / Ю.П. Франко, І.Р. Пітух // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти.– 2011. Том 2. Випуск 1 .– С. 84-87.
 • Стахів П.Г. Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора / П. Г. Стахів, Ю.Я. Козак, Ю.П. Франко // Вісник національного університету «Львівська політехніка» № 637 «Електричні та електромеханічні системи», 2012 – С. 87-91.
 • Франко Ю.П. Моделювання роботи малої гідроелектростанції (МГЕС) з використанням методів множинного оцінювання / Ю.П. Франко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука виробництво» № 11, 2013.– С. 238-242.
 • Франко Ю.П. Методика та особливості проведення лабораторних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі» / Ю.П. Франко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 34.– Київ-Вінниця, 2013 – С. 462-468.
 • Франко Ю.П. Викладання інформатики в умовах організації багаторівневої освіти та підготовки висококваліфікованого фахівця / Ю.П. Франко // Вісник національного університету оборони України. – 2014. – 6(43). – С. 224-230.
 • Zadiraka V. Computer Technologies in Information Security : [monograph] / V. Zadiraka, Ya. Nykolaichuk, Yu. Franko. – Ternopil: «Kart-blansh», 2015.–387 р.
 • Franko Yu. P. Applying cloud technology to prepare future specialist for engineering and pedagogical specialties / Yu. P. Franko // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «New Trends of Global scientific ideas. – Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2016, V.2, P. 49–55.
 • Franko Yu. P. Concept of construction and structural organization of interactive systems of adaptive distance learning / Yu. P. Franko, I. R. Pitukh, N. Ya. Vozna, M. V. Pikuliak // International scientific periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE».– The European Association of pedagogues and psychologists «Science», Vienna, Austria, 2016. –P. 67-69.
 • Гевко Ігор Васильович
 • Доктор педагогічних наук, доцент;
 • Професор кафедри комп'ютерних технологій;
 •  Проректор з навчально-методичної роботи.
 • gevko.i@gmail.com

У 1996 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання і основи підприємництва». На кафедрі технологічної освіти працював з 2005 р.

У 2009 р. захистив дисертацію «Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5–7 класів на уроках трудового навчання» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання.

З 2011 р. по 2017 р. заступник декана інженерно-педагогічного факультету. Вчене звання «Доцент» присвоєно у 2012р.

З 1 червня 2017 року завідувач кафедри комп’ютерних технологій. 29 грудня 2017 року захистив докторську дисертацію «Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Є членом науково-методичної комісії зі спеціальності 014-6 Середня освіта (технології) науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України №375 від 06 квітня 2016 року.

У 2016 році брав участь у міжнародній програмі стажування в Академічному товаристві Міхала Болудянського (Словаччина) «Роль викладача вищої школи в підготовці професійного випускника: професіоналізм і адаптація до сучасних викликів».

Стаж педагогічної та науково-педагогічної роботи роботи у закладах вищої освіти III–IV рівня акредитації – 22 роки.

Напрям наукової роботи: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій»

 • Гевко І. В. General technical knowledge in the vocational training of future workers in vocational schools. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2018. Vol. 8. №2. P. 157–164.
 • Гевко І. В. Вплив емоційно-позитивного настрою на формування комунікативних компетенцій вчителів технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2017. Vol. 7. №2. P. 593–600.
 • Гевко І. В. Етноестетичний підхід до підготовки майбутніх учителів технологій в сфері дизайну. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія педагогіка. Тернопіль, № 2. С. 114–120.
 • Hevko I. Мethodological approaches to the study of professionalism teacher. Basic Trends in Public Sector: Monograph . The Academy of Management and Administration in Opole. Opole, 2016. Р. 88–98.
 • Гевко І. В. Особливості проектування формальної моделі системи розвитку основ професіоналізму учителя технологій у процесі фахової підготовки. Педагогічний альманах: збірник Комунального вищого навчального закладу Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради. Херсон, 2017. № 8. С.190–198.
 • Гевко І. В. Підвищення якості педагогічної освіти при підготовці майбутніх вчителів технологій. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Педагогічні науки. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, №9 (152). С.88–99.
 • Гевко І. В. Розробка концепції дослідження формування основ професіоналізму майбутніх учителів технологій. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». НВП ПП «Технологічний Центр», 2017. №8 (16). С. 24–29.
 • Гевко І. В. Педагогічний вищий навчальний заклад як простір професійної підготовки в умовах модернізації педагогічної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. Вип. 3 (116). С. 12–16.
 • Гевко І. В. Погляди британських дослідників на професіоналізм педагога як соціально-педагогічне явище. Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал. Слов’янськ, 2017. №1. С. 119–126.
 • ГевкоІ. В. Поєднання традиційних та інноваційних професійно-орієнтованих технологій навчання – вимога сучасного світу. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 10 березня 2017 р.) Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 163–164.
 • Гевко І. В. Професійні компетенції сучасного вчителя технологій як основи його самореалізації. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. Умань, 2017. Вип. № 15. С. 233–242.
 • Гевко І. В. Професіоналізм педагогічних кадрів як одна із умов якісної підготовки майбутніх учителів технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland,2017. Vol. 7. №5. P. 797-807.
 • Гевко І. В. Психологічні умови розвитку професіоналізму вчителя технологій. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси, 2017. Випуск № 6. С. 38–50.
 • ГевкоІ. В. Становлення професійної ідентичності учителя технологій як синергетична система взаємодії студента, викладача і інформаційно-освітнього середовища. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси, Вип. № 6. С. 25–30.
 • Гевко І. В. Технологія формування основ розвитку професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2017. №9 (152). С.82–86.
 • Гевко І. В. Формування і розвиток професіоналізму вчителя технологій: теорія і методика: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 392 с.
 • Гевко І. В. Формування основ професійної педагогічної діяльності у фаховій підготовці учителів технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland, Vol. 7. №3. P. 716–725.
 • Гевко І. В. Формування професійної компетентності майбутнього учителя технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2017. Vol. 7. №7. P. 787–799.

 • Рак Володимир Іванович;
 • Кандидат педагогічних наук;
 • Доцент кафедри комп’ютерних технологій;
 • vir1963@ukr.net;

У 1990 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни з додатковою спеціальністю фізика» з присвоєною кваліфікацією учитель загальнотехнічних дисциплін і фізики.

З вересня 1991 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У 1997 році присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» після захисту дисертації на тему: «Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (на прикладі західних областей 1900-1939 рр.) » у Прикарпатському національному педагогічному університеті ім..В.Стефаника.

Рішенням атестаційної колегії у 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії.

У 2015 пройшов перепідготовку у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» інформаційні засоби навчання професійна психологія;

 • Рак В. І. Використання ресурсів мережі Інтернет студентами педагогічного вищого навчального закладу / В. І. Рак, Р. М. Горбатюк, Ю. О. Туранов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2015. – С.80–86.
 • Рак В. І. Можливості використання блогів в освіті / В. І. Рак, Ю. М. Чайківська // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2013 р. ; За е. ере. І. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. – С. 63–64.
 • Рак В. І. Формування інформаційної культури студентів педагогічних закладів у процесі вивчення курсу «Інформаційно-технічні засоби навчання» / В. І. Рак. – Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика // Матеріали регіонального науково-практичного семінару. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ер. В. Гнатюка, 2014. – С. 86–91.
 • Рак В. І. Теоретичні аспекти використання засобів інформаційних комунікаційних технологій в освіті / В. І. Рак, Ю. О. Туранов. – Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика // Матеріали регіонального науково-практичного семінару. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 41–44.
 • Рак В. І. Використання комп’ютерних технологій студентами педагогічного вищого навчального закладу / В. І. Рак, Ю. О. Туранов // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновація : зб. Матеріалів ІІ Міжнар. Наук.-практ. Конф., Київ, 25-26 лютого р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 276–279.
 • Пальчик Андрій Олександрович;
 • Кандидат технічних наук;
 • Доцент кафедри комп'ютерних технологій;
 • proton1neutron@gmail.com;

В період із 2001 по 2007 навчався у Тернопільському Національному Технічному університеті ім. І. Пулюя.

Працював інженером першої категорії в Тернопільському національному педагогічному університеті в 2007 році на кафедрі машинознавства та комп’ютерної інженерії після чого вступив у аспірантуру при кафедрі.

В 2012 році завершив навчання в аспірантурі та захистив дисертацію на тему «Автономна система енергопостачання об’єктів господарювання на основі паливних елементів» у спеціалізованій вченій раді 05.09.03.

З 2013 року працював асистентом при кафедрі машинознавства та комп’ютерної інженерії а з 2015 року працює на посаді доцента кафедри комп’ютерних технологій. має досвід 7 років наукової та науково–педагогічної діяльності. Наукові інтереси: Паливні елементи, енергетика, мікробіологія, робототехніка, веб програмування

Не зазначено

 • Луцик Ірина Богданівна;
 • кандидат технічних наук;
 • доцент кафедри комп'ютерних технологій;
 • lib30a@gmail.com;

У 1992 році закінчила Львівський політехнічний інститут (Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» з присвоєною кваліфікацією інженер-системотехнік.

З вересня 2004 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У 2014 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» після захисту дисертації на тему «Енергоощадні режими роботи електротехнологічного комплексу активного вентилювання зерноскладу» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України м.Київ. 15.04.2017 р. по 15.10.2017 р. пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрах інформаційних, комп’ютерних і поліграфічних технологій та педагогіки, методики та менеджменту освіти «Української інженерно-педагогічної академії» м. Харків.

Наукові інтереси: системи керування, математичне моделювання, інформаційні технології;

 • Луцик І. Б. Моделювання системи керування біотеплогенератором з використанням адаптивних fuzzy-регуляторів / І. Б. Луцик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. Технічні науки. Вип. 154. – Харків : ХНТУСГ, 2014. – С. 46–48.
 • Луцык И. Б. Определение рациональных скоростных режимов электропривода комплекса активного вентилирования на основе адаптивных нейронечётких систем / И.Б. Луцык, В.С. Федорейко // MOTROL. An international journal on operation of farm and agrifood industry machinery. – SSN 1730-8658. – Lublin – Rzeszów, 2014. 16. No.4. Р.193-199. (ISSN 1730-8658)
 • Луцик І. Б. Використання нейронечітких технологій в системах керування електротехнологічними комплексами / І. Б. Луцик // Енергетика і автоматика. – К. : НУБіП України, 2014. – № 3 (21). – С. 81–85.
 • Луцик І. Б. Нейронечітка система керування вентилюванням біосировини / І. Б. Луцик // Науковий вісник НУБіП України. – К., 2014. – Вип. 194, частина 1 – С. 80–86
 • Луцик І. Б. Застосування web-технологій для організації ефективної науково-дослідної роботи у галузі енергозбереження /І. Б. Луцик// Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : УжНУ, 2014. – № 34. – С. 114–117.
 • Федорейко В. С. Підвищення енергоефективності біотеплогенератора шляхом раціонального дозування компонентів горіння / В. С. Федорейко, І. Б. Луцик , І. С.Іскерський, Р. І. Загородній, // Науковий вісник НГУ – Дніпропетровськ – №4, 2014. – С.27-32 (науковий ресурс, що індексований в Scopus).
 • Луцик І. Б. Експертна система визначення енергоощадних режимів роботи електротехнологічного комплексу / І. Б. Луцик // Науковий вісник НУБіП України. – К., 2015. – Вип. 224 – С. 155–160
 • Луцик І. Б. Проектування баз даних в середовищі MS Access: методичні рекомендації / Луцик І. Б. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2015. – 82 с.
 • Горбатюк Р. М., Луцик І. Б. Дидактичний дизайн у професійній освіті / Р. М. Горбатюк, І. Б. Луцик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Випуск 45 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С.173-177
 • ЛуцикІ. Б. Основи САПР: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Комп’ютерні технології”/ Луцик І. Б. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. – 104 с.
 • Fedoreyko V.S. Modeling of block of electricity generation of cogeneration system for heat generator/ V.S. Fedoreyko, RI Zahorodnii, I. B. Lutsyk, M. I. Rutylo // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2017. – № 2. – С. 87–92. (науковий ресурс, що індексований в Scopus).
 • Потапчук О. І., Луцик І. Б. Комп’ютерні технології в навчальному процесі: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» / О. І. Потапчук, І. Б. Луцик // – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2017. – 120 с.
 • Сіткар Тарас Вікторович;
 • кандидат педагогічних наук;
 • викладач кафедри комп'ютерних технологій;
 • sitkar@gmail.com;

У 2007 році закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та отримав ступінь магістра за спеціальністю «Педагогічна освіта. Викладач фізики, вчитель інформатики, астрономії, та основ безпеки життєдіяльності».

З 2009 по 2012 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика моніторингу фахових знань майбутніх вчителів технологій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

З 2013 працює асистентом кафедри комп’ютерних технологій. Є автором понад 30 наукових і навчально-методичних праць. науково–педагогічний стаж роботи становить 4 роки.

3.24.04.2017 р. по 24.10.2017 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі інформаційних систем та технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Наукові інтереси: Штучний інтелект, аналітика, захист інформаційно-комунікаційних систем.

 • Сіткар Т.В. Автоматизована генерація тестових завдань як ефективний засіб контролю знань / The International Scientific Association “SCIENCE & GENESIS” www.science-genesis.com: “GLOBAL SCIENTIFIC UNITY 2014” 26-27 September 2014 Prague (CzechRepubliс) Volume I – Prague, 2014 – р. 140-146
 • Gorbatyuk, V.Sitkar, T.Sitkar. Information addiction as a negative factor training of future specialists: setting a problem// International scientific-practical congress of pedagogues,psychologists and medics “New Trends of Global scientific ideas. 2016”, the 10th of March, 2016 Geneva (Switzerland) –p. 62-704.
 • Сіткар Т.В. Використання новітніх інформаційних технологій для підвищення інформаційної компетентності майбутніх педагогів та використання їх у професійній діяльності / Т.В. Сіткар // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 22 : збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - С. 440-445.
 • Сіткар Т.В. Огляд підходів до аналізу комп’ютером тексту на природній мові / Т.В. Сіткар // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім.. М. Гоголя, 2011. - №7. – С. 72-76.
 • Сіткар Т.В. Система тестування з відкритою формою тестового завдання / М.П. Малежик, Т.В. Сіткар // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2011. - № 10. – С. 74-77.
 • Сергієнко В.П. Комп’ютерні технології в тестуванні: навчальний посібник / Сергієнко В.П. , Малежик М.П., Сіткар Т.В. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волинь поліграф»тм, 2012. –300 с.
 • Данилюк Ольга Андріївна
 • Кандидат технічних наук;
 • Доцент кафедри комп'ютерних технологій;
 • Daniluk7122@gmail.com

В 1996 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання», кваліфікація «Учитель трудового навчання і загально технічних дисциплін».

З 2003 кандидат технічних наук по спеціальності: 05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» в спеціалізованій вченій раді Д50.052.02 Севастопольського державного технічного університету.

З 2004 року доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності 23 роки.

Стажування на кафедрі інформаційних систем та технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Наукові інтереси: «Комп’ютерне керування нестаціонарними об’єктами з розподіленими параметрами із врахуванням збурень».

 • Данилюк О., Данилюк І, Стійкість до стирання та проникності оболонок капсульованих добрив. Збірник тез ХІХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль. –18 -19 травня 2016 року. –36 с.
 • Данилюк О.А. Комп’ютерне керування нестаціонарними об’єктами з розподіленими параметрами із врахуванням збурень. Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, – Тернопіль. – 23–24 вересня 2016 року. – 26 - 28.
 • Данилюк О.А. Автоматизовані системи управління технологічними процесами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Видавництво ТНПУ. – Тернопіль. – 2017 р. – 100 с.
 • Данилюк О.А. Основні переваги використання хмарних технологій в навчальному процесі. Збірник тез ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю«Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»,присвячена 10-ій річниці функціонування
 • Інтернет-порталу E-OLYMP Житомирського державного університету імені Івана Франка, – Житомир. – 09-10 листопада 2017 року. – С. 354-357.
 • Данилюк О.А., О.В. Огородник. Математична модель програмного дистанційного керування сушильною камерою. Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців
 • «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2017» Київського університету імені Бориса Грінченка, – Київ. – 18 травня 2017 року. – С.407 – 409
 • Ожга Михайло Михайлович
 • Кандидат педагогічних наук
 • Викладач кафедри комп’ютерних технологій
 • ochga@tnpu.edu.ua

Закінчив у 2009 р. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Професійне навчання. Інженерна та комп’ютерна графіка» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, інженера-педагога в галузі інженерної та комп’ютерної графіки.

У 2015 р. захистив дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» на тему «Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2015 р. викладач кафедри комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету

Накові інтереси: ІТ в освіті, комп’ютерна графіка, архітектурна візуалізація, комп’ютерний відео монтаж

 • Горбатюк Р.М. Змішане навчання як нова технологія підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Р.М. Горбатюк, М.М. Ожга. – International scientific-practical congress of pedagoguses, psychologists and medics “New Trends of Global scientific ideas. 2016.”, the 10th of March, 2016 Geneva, P. 70-78
 • Ожга М.М. Застосування технології змішаного навчання в процесі вивчення дисципліни «Тривимірне моделювання та анімація». Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти матеріали міжнародної науково-практичної конференції Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (м. Тернопіль, 23–24вересня 2016). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 61-63.
 • Ozhha M. Model as a basic method for teaching the three-dimensional computer design to the future engineer-pedagogues with the computer specialization. The first Internationai Academic Conference «Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science». –– Melbourne, 2014. –– S. 201––205.
 • Ожга М.М. Аналіз структури процесу проектування. Інформаційні технології підготовки майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти: матеріали методичного семінару. – Тернопіль, 2014. – №10. – С. 45-48.
 • Ожга М.М. Критерії аналізу підручників для навчання майбутніх інженерів-педагогів 3D проектуванню. Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентісного підходу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Бердянськ, 11-13 вересня 2013 р.). - Бердянськ, 2013. - С. 114-117.
 • Ожга М.М. Розробка моделі навчання майбутніх інженерів-педагогів систем об’ємного комп’ютерного проектування. Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи: матеріали регіонального наук.-практич. семінару. - Тернопіль, 2013. - С. 64-68.
 • Ожга М.М. Педагогічне моделювання як основа підвищення якості освіти інженерів-педагогів (на прикладі моделі навчання систем об’ємного комп’ютерного проектування). Управління в освіті : зб. матеріалів VI Міжн. наук.-пр. конф. (Львів, 18-19 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. С. 193-196.
 • Потапчук Ольга Ігорівна,
 • кандидат педагогічних наук,
 • асистент кафедри комп’ютерних технологій.
 • potapolga24@gmail.com

Народилася 24.07.1991 року. В 2013 році закінчила магістратуру інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

В 2016 захистила дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» у Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування, 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

З 2016 року працює на кафедрі комп’ютерних технологій ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Досвід науково–педагогічної діяльності 2 роки.

Тема наукових досліджень: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій»

 • Potapchuk O. Еffectiveness of organizational and pedagogical conditions formationo ffuture engineers-teachers in computer technology to the profession. PublishingCenterof the European Association of pedagogues and psychologists «Science». Geneva, 2016. Р. 180–190.
 • Потапчук О. І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 2015. Випуск 41. С. 434–437.
 • Потапчук О. І. Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в сучасних умовах інформатизації навчального процесу. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 766. С. 164–169.
 • Потапчук О. І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського національного університету.Випуск 37. С. 141–144.
 • Потапчук О. І. Розвиток професійної компетентності інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць.Київ-Вінниця: Планер, 2016. Випуск 45. С. 315–317.
 • Горбатюк Р. М. Потапчук О. І. Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій. Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 2016. Випуск 48. С. 106-110.
 • Горбатюк Р. М. Потапчук О. І. Організація дистанційного навчання майбутніх учителів початкової освіти на основі хмарних технологій. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. 2016 . Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_5 (дата звернення: 8.02.2018).
 • Ящик Олександр Богданович
 • Кандидат технічних наук
 • Викладач кафедри комп’ютерних технологій

У 2005 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка по спеціальності «Фізика та методика викладання інформатики».

З 2010 року аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатики).

Наукові інтереси: Методика інформатики, комп’ютери, алгоритмізація та програмування. Напрямок наукової роботи: Навчання алгоритмізації та програмування учнів старшої профільної школи на рівні поглибленого вивчення інформатики.

 • Ящик О.Б. Формування системно-логічного мислення у процесі навчання основ алгоритмізації та програмування з допомогою систем комп’ютерної математики. // Матеріали IV науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 15-16 травня 2014). – Тернопіль ТНТУ, 2014 – с. 71.
 • Ящик О.Б. Системи комп’ютерної математики в ієрархії засобів розв’язування математичних задач / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014, – Випуск 49, – С.123-130.
 • Yashchyk Oleksandr. High-school students` competencies formation in the area of algorithmization and programming by means of computer mathematics. / Proceedings of the 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014). Volume II. “Melbourne IADCES Press”. Melbourne, 2014. - P. 125-128.
 • Ящик О.Б. Система задач як засіб забезпечення розвитку системно-логічного мислення старшокласників в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації та основ програмування / О.Б. Ящик / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 17 (24). – С. 75–81.
 • Гайдамаха Марія Зіновіївна
 • Завідувач навч. лабораторією

Персональна інформація

Почала працювати на кафедрі загальнотехнічних дисциплін з жовтня 1977 року. З вересня 2006 року і по сьогоднішній день працює завідувачем лабораторій кафедри комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету. Освіта вища, в 1982 р. закінчила фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика». Виконує обов’язки профгрупорга кафедри. До основних обов’язків входить:

 • стеження за справністю наявної техніки і обладнання в закріплених за кафедрою лабораторіях;
 • робота над покращенням матеріально-технічної бази кафедр;
 • ведення документації кафедри, табелів обліку робочого часу працівників кафедри, внесення необхідних даних у систему 1С;
 • надання технічної допомоги викладачам кафедри у підготовці навчально-методичних розробок і посібників, розмноження за їх вказівкою дидактичних матеріалів до занять, семестрових і державних іспитів, модульного контролю.
 • Матвійків Наталія Вікторівна
 • Старший лаборант

Персональна інформація

У 2015 році закінчила навчання на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні». Після навчання залишилася працювати старшим лаборантом на кафедрі комп’ютерних технологій. До основних обов’язків входить:

 • стеження за справністю наявної техніки і обладнання в закріплених за кафедрою лабораторіях;
 • робота над покращенням матеріально-технічної бази кафедри;
 • надання технічної допомоги викладачам кафедри у підготовці навчально-методичних розробок і посібників, розмноження за їх вказівкою дидактичних матеріалів до занять, семестрових і державних
 • Зарванська Ольга
 • лаборант кафедри

Персональна інформація

Навчається в магістратурі на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Наукові інтереси: 3D моделювання та архітектурна візуалізація. До основних обов’язків входить:

 • обслуговування комп’ютерної техніки та мережі в аудиторіях №215, 216, 218, 220, 406а;
 • встановлення та налаштування операційних систем та прикладного програмного забезпечення;
 • обслуговування та догляд за мультимедійним обладнанням;
 • обслуговування принтерів та іншого переферійного обладнання;
 • організація процесу тестування студентів;
 • забезпечення дотримання безпеки праці, протипожежного стану та енергозбереження у аудиторіях, за якими є закріплений;
 • допомога при створенні методичного забезпечення, наочних засобів та курсів електронного дистанційного навчання.
 • Тимчук Андрій Тарасович
 • лаборанn кафедри

Персональна інформація

Наукові інтереси: обробка фото Навчається на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні». До основних обов’язків входить:

 • обслуговування комп’ютерної техніки та мережі в аудиторії 233;
 • встановлення та налаштування операційних систем та прикладного програмного забезпечення;
 • догляд та обслуговування мультимедійного обладнання;
 • обслуговування принтерів та іншого переферійного обладнання;
 • організація процесу тестування студентів;
 • забезпечення дотримання безпеки праці, протипожежного стану та енергозбереження у аудиторіях, за якими є закріплений;
 • допомога при створенні методичного забезпечення, наочних засобів та курсів електронного дистанційного навчання.
 •  Дмитро
 • Лаборант кафедри

Персональна інформація

 Навчається на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології ». 

До основних обов’язків входить:

 • обслуговування комп’ютерної техніки та мережі в аудиторії 220, 216;
 • встановлення та налаштування операційних систем та прикладного програмного забезпечення;
 • догляд та обслуговування мультимедійного обладнання;
 • модерація сайту факультету 
 • обслуговування принтерів та іншого переферійного обладнання;
 • організація процесу тестування студентів;
 • забезпечення дотримання безпеки праці, протипожежного стану та енергозбереження у аудиторіях, за якими є закріплений;
Бланк диплома специалиста Купавна. Настоящий http://diplomside.com/ диплом бакалавра Инзер. Это также покажет, что вы ученый, готовый усердно работать, чтобы закончить колледж и остаться на вершине. Например, Универси