Концепція розвитку кафедри комп’ютерних технологій на 2012-2030 рр.

Кафедра комп’ютерних технологій  утворена у 2006 році і функціонує в складі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ). Її створення обумовлено необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які можуть працювати в системі професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) і ЗВО I-II рівнів акредитації.

Кафедра комп’ютерних технологій  є випусковою і здійснює підготовку фахівців за напрямом 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр і магістр.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації – творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в системі професійно-технічних навчальних закладів і ЗВО I-II рівнів акредитації на посадах: майстра виробничого навчання, керівника виробничої практики, адміністратора, техніка-програміста, методиста, викладача спеціальних дисциплін, керівника (заступника) професійного навчального закладу, науковця.

Конкурентні переваги кафедри формуються і накопичуються роками, з періоду її створення. Це безцінний інтелектуальний капітал усіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляється колективом кафедри, сплав знань, досвіду, зв’язків та іміджу.

Колективом кафедри комп’ютерних технологій розроблена Концепція розвитку кафедри на 2012-2030 рр. Концепція складена з урахуванням Концепції розвитку професійної освіти й навчання в Україні на 2010-2020 рр., Концепції розвитку Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка та Концепції розвитку інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка.

Метою Концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у складі університету в європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.

У процесі розробки Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань:

1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал професорсько-викладацького складу здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки компетентних фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

3) взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри: між викладачами і співробітниками кафедри; на рівні університету: між кафедрою комп’ютерних технологій та іншими кафедрами і підрозділами університету, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-дослідними установами та організаціями.

Принципи роботи кафедри:

1) нормативності. У роботі керуватися основними нормативними документами: законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про кафедру;

2) динамічності. Передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на:

 • зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства освіти і науки України);
 • зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті).

3) комплексності. Передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямів роботи кафедри (навчальна, організаційно-методична, наукова, виховна);

4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

5) рефлексії. На раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, забезпечувати зворотній зв’язок у співробітництві з різними категоріями партнерів. На емоційному рівні – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу на кафедрі, атмосферу взаємодопомоги відповідно до її специфіки, мети і завдань;

6) публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямів регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, радах факультету та університету.

Згідно цієї Концепції можна зазначити наступне:

Місія кафедри

Кафедра комп’ютерних технологій бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Основна мета кафедри:

задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями і роботи з сучасним програмним забезпеченням, засобами комп’ютерних технологій, навичками їх ефективно застосовувати у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів і ВНЗ I-II рівнів акредитації.

Дана мета може бути досягнута на основі:

 • збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;
 • співпраці із стратегічними партнерами.

На сучасному етапі, коли Україна, здійснюючи модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, вступила до Болонського процесу, який пов’язаний з розбудовою європейської вищої освіти, основним завданням кафедри комп’ютерних технологій є підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) на інженерно-педагогічному факультеті університету.

Мета та завдання кафедри можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

 1. Удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів:

1.1. Удосконалення змісту робочих навчальних планів дисциплін професійної і практичної підготовки з урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст і структура дисциплін кафедри повинні, в більшій мірі, враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи МОН України.

1.2. Удосконалення навчальних планів і програм навчальних дисциплін з урахуванням актуальних проблем функціонування та розвитку системи МОН України, професійно-технічних навчальних закладів і ЗВО I-II рівнів акредитації.

1.3. Наповнення навчальних програм результатами вітчизняних і зарубіжних наукових і дидактичних розробок.

1.4. Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності.

1.5. Адаптація програм навчальних дисциплін до вимог єдиного простору вищої освіти Європи.

1.6. Участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку професійної освіти у вищих навчальних закладах МОН України.

1.7. Забезпечення цілеспрямованої підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в інформаційному освітньому середовищі на основі інформаційно-комунікаційних технологій, засобів мультимедіа, глобальної мережі Internet, мобільних технологій, комплексу професійно-орієнтованих завдань, методів імітації професійної діяльності у відповідності до ОПП.

 1. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах кредитно-трансферної технології.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, що набули знань і навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти України.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

2.1. Інтеграція України в єдиний простір вищої освіти Європи на засадах Болонської декларації.

2.2. Застосування у процесі навчання інтерактивних методів і форм навчання (проекти, комп’ютерне моделювання, інформаційні ресурси); інтелектуальних технологій прийняття рішень (нейронні мережі, нечітка (розмита) логіка); засобів комп’ютерних технологій на основі програмного забезпечення (комплект Microsoft Office, Компас 3D, 3D MAX, SolidWorks, ArchiCAD, AutoCAD, MatLab, MathCAD, 1-С: Підприємство, PHP-програмування); технологій мультимедіа; глобальної мережі Internet; мобільних технологій (мобільні телефони, смартфони, електронні книжки); методів імітації професійної діяльності, а також урахування індивідуальної траєкторії навчання студентів на основі сукупності традиційних і сучасних інформаційних технологій, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи у студентів.

2.3. Підготовка кваліфікованих фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, які матимуть пріоритетне право працювати в професійно-технічних навчальних закладів і ЗВО I-II рівнів акредитації, а також на виробництві.

2.4. Постійний моніторинг навчального програмного забезпечення і вдосконалення змісту спеціальних (комп’ютерних) дисциплін з професійної і практичної підготовки.

2.5. Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів і викладачів.

2.6. Розробка підручників з дисциплін професійної і практичної підготовки принципово нової якості змісту, що відповідає моделі підготовки інженера-педагога для роботи у професійно-технічних навчальних закладах і ЗВО I-II рівнів акредитації, а також на виробництві.

2.7. Розробка і вдосконалення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, на основі взаємозв’язку з викладачами та відповідними підрозділами ТНПУ з урахуванням міжпредметних зв’язків.

2.8. Розробка та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням технологій дистанційного навчання.

2.9. Розробка електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) з усіх дисциплін кафедри, на основі інформаційно-комунікаційних та Інтернет-технологій.

2.10. Удосконалення системи контролю якості навчальної діяльності студентів відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблення і запровадження в навчальний процес нових підходів до оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності протягом семестру.

2.11. Розвиток сайту факультету (кафедри), розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

2.12. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіти.

2.13. Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційно-комунікаційних технологій і навчального програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.

2.14. Впровадження у навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних і лабораторних занять, технологічної, педагогічної та науково-педагогічної практик), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.

2.15. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових і магістерських робіт з метою їх впровадження у навчально-виховний процес ПТНЗ і ЗВО I-II рівнів акредитації.

 1. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі та здійснення наукових досліджень розвитку професійної освіти.

Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:

3.1. Посилення координації тематики наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками, аспірантами, магістрантами й студентами, участі у регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень.

3.2. Проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, на які запрошуються випускники кафедри та провідні фахівці ПТНЗ і ЗВО I-II рівнів акредитації.

3.3. Розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних проектах в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, регулярне здійснення публікацій за кафедральною тематикою.

3.4. Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів провідними викладачами кафедри.

3.5. Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах.

3.6. Підвищення відповідальності аспірантів, молодих викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання в навчальному процесі.

3.7. Формування стійких наукових зв’язків з державними установами і підрозділами інших ВНЗ.

3.8. Розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків.

3.9. Розвиток наукових і ділових контактів із навчальними закладами МОН України, а також зарубіжними вищими навчальними закладами й науковими установами педагогічного профілю.

3.10. Поглиблення наукової співпраці викладачів кафедри з підкомісією професійної освіти науково-методичної комісії з педагогічної освіти Міністерства освіти і науки України.

3.11. Активізація участі кафедри у підвищенні ролі університету у розв’язанні освітніх і соціальних проблем Тернопільської області, зокрема, поглиблення наукової співпраці з міською радою м. Тернополя.

3.12. Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.

3.13. Залучення кращих студентів університету до участі в науково-дослідній роботі кафедри з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої професійної спрямованості.

3.14. Розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.

3.15. Наукові дослідження кафедри проводити на основі науково-дослідної роботи за такими напрямами:

 • методологічні засади підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • концептуальні основи підготовки майбутніх фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • педагогічна системапрофесійної підготовки майбутніх фахівців;
 • удосконалення змісту професійної освіти студентів;
 • інтеграція змісту дисциплін професійної і практичної підготовки;
 • методика підготовки майбутнього фахівця до використання ІКТ у професійній діяльності.

3.16. Підвищення науково-педагогічного рівеня викладачів кафедри:

 • завершення і захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних і педагогічних наук;
 • завершення і захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук;
 • планове підвищення кваліфікації викладачів кафедри в Українській інженерно-педагогічні академії (м. Харків), Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, а також на кафедрах вищих навчальних закладів України і зарубіжжя.
 1. Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців

Основною метою інформатизації діяльності кафедри є підвищення ефективності освітньої та науково-дослідної діяльності шляхом модернізації основних і допоміжних процесів на основі комплексного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

4.1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до державних стандартів на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які можуть вирішувати проблеми в галузі інформатизації.

4.2. Підвищення інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу кафедри, що сприятиме використанню більш повної інформації під час прийняття рішень.

4.3. Активізація використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників.

4.4. Поліпшення іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників і споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади та самоврядування, громадськості.

4.5. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, що сприятиме їхньому працевлаштуванню.

4.6. Активізація творчої діяльності викладачів кафедри на базі сучасних засобів створення, редагування і тиражування наукової та навчально-методичної літератури.

4.7. Інтеграція кафедри до електронної мережі університету, що дозволить отримати вихід як до інформаційних ресурсів університету, так і до інформаційного простору України і світової спільноти.

4.8. Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів.

 1. Виховання студентської молоді

Головна мета виховної роботи кафедри – формування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

5.1. Сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту.

5.2. Плани кураторів академічних груп мають містити комплекс заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

5.3. Активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного громадянського виховання студентів на принципах гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї.

5.4. Використання кураторами академічних груп під час роботи зі студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.

5.5. Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією.

5.6. Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної динаміки та підготовлений до життя і праці в умовах глобалізації світу.

 1. Соціальний розвиток кафедри:

6.1. Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення коштів з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.

6.2. Брати участь у загально-академічних заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчих вимог і стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.

 1. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри:

7.1. Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання та устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.

7.2. Впровадження у навчальний процес сучасного програмного навчального забезпечення для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри.

 1. Профорієнтаційна робота кафедри:

8.1. Продовжувати активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як університету в цілому, так і кафедри комп’ютерних технологій зокрема.

8.2. Посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри.

8.3. Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг.

8.4. Посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, ПТНЗ і ВНЗ I-II рівнів акредитації.

8.5. Організовувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загально-університетських заходів.

 1. Розвиток міжнародного співробітництва:

9.1. Участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема, програмах молодіжних студентських обмінів.

9.2. Здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів ТНПУ про співробітництво.

9.3. Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи професійної освіти.

 1. Очікувані результати реалізації концепції

10.1. Завершення переходу на новий зміст освіти, визначений новими галузевими освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, впровадження нових державних стандартів освіти, навчальних планів і програм, підвищення якості навчального процесу у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками. удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження.

10.2. У рамках Болонського процесу та вимог МОН України забезпечувати прозорість навчального процесу, повну інформованість студентів про зміст навчальних планів і навчальних програм, розширення вибіркової складової робочих навчальних планів, прозорість критеріїв оцінювання знань.

10.3. Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації професорсько-викладацьким складом кафедри, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітніх програм; використання у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів і засобів навчання.

10.4. Забезпечення неперервності та послідовності професійної і практичної підготовки; розширення баз проходження різних видів практик студентами, враховуючи особливості підготовки фахівців за фаховим спрямуванням.

10.5. Одержання студентами достатнього обсягу практичних навичок і умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів, що дозволить їм вирішувати не тільки фахові завдання, а й швидко і правильно приймати управлінські рішення в сфері освіти і виробництва.

10.6. Забезпечення максимальної адаптації професійної підготовки до умов майбутньої роботи, підготовки фахівця конкурентоспроможного на рину праці, привабливого для роботодавця.

10.7. Розробка та поновлення науково-методичного забезпечення навчального процесу, приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти, написання підручників, навчальних посібників нового покоління.

10.8. Використання сучасних технологій та інтерактивних методів навчання, а з метою розширення діапазону освітніх послуг, активізовувати роботу з впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і використання можливостей глобальної мережі Internet; запроваджувати в навчальний процес пакети прикладних програм для проведення практичних і лабораторних робіт.

10.9. Розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників кафедри; вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; формування та систематичне поповнення з метою ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів.

10.10. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, відвідування занять та позаурочних заходів, самоосвіта тощо.

10.11. Активізація наукових досліджень і творчих пошуків, як основи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і майбутніх фахівців; сприяння інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності; забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності; розвиток форм наукової співпраці з установами та організаціями для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.

10.12. Розвиток міжнародного співробітництва в освітянській та науковій сферах, що сприяє поширенню інтеграції української системи вищої освіти у європейську; обмін науковими та методичними доробками викладачів і студентів; активна участь у міжнародних конференціях.

10.13. Впровадження основних положень Концепції національного виховання, реалізація її напрямів через систему запровадження виховної роботи; підвищення ролі кафедри у виховному процесі, безперервність і наступність виховної роботи в академічних групах, на курсах, у гуртожитках. Національна спрямованість виховного процесу, тісний зв’язок з традиціями та іншими надбаннями української й світової духовної культури.

10.14. Запровадження модульно-рейтингової системи освіти, удосконалення форм і методів контролю за навчальним і виховним процесами.

10.15. Реалізація механізму державних гарантій працевлаштування випускників, надання першого робочого місця, підтримка дієвих зворотних зв’язків з випускниками.