Історія кафедри комп’ютерних технологій

Історія кафедри комп’ютерних технологій

 

Кафедра комп’ютерних технологій створена (наказ ректора ТНПУ ім. В. Гнатюка № 225 від 22 серпня 2006 року) в складі інженерно-педагогічного факультету для забезпечення підготовки інженерів-педагогів за спеціальністю: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Корчемний Микола Олександрович, член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій при Національному університеті біотехнологій та природокористування і Київському національному університеті харчових технологій, автор понад 270 наукових праць.

У період 2010 року до 2012 року завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Бориса Володимировича Струганця, декана інженерно-педагогічного факультету, випускника Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана.

З березня 2012 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Роман Михайлович Горбатюк, член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

– при Національному університеті водного господарства та природокористування;

– при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

З 1 червня 2017 року завідувач кафедри комп’ютерних технологій доктор педагогічних наук, доцент Ігор Васильович Гевко, випускник Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана.

З 23 серпня 2022 року завідувач кафедри комп'ютерних технологій доцент кандидат технічних наук Франко Юрій Павлович.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів, з них доктор педагогічних наук, професор І. В. Гевко; 7 доцентів:   к.т.н. Ю. П. Франко, к.т.н. І. Б. Луцик,  канд. пед. наук – В. І. Рак, канд, пед, наук  О. І. Потапчук, канд, пед, наук – О. Б. Ящик, канд. пед.наук -Т.В. Сіткар, канд. пед. наук - М.М. Ожга.

 Викладачі: к.т.н. А. О. Пальчик, канд. к.т.н. С. В. Козіброда, канд.пед. наук. С. В. Мазур; магістр, асистент П.І. Коляса; аспірант, асистент за сумісництвом Н.І. Шимків; інженер І категорії асистент за сумісництвом К.В. Белюх. 

 З тих часів кафедрою пройдено значний шлях від початкового становлення і до ствердження її як випускового підрозділу з високими рейтинговими показниками.

Навчальний процес на кафедрі обслуговує допоміжний персонал, до якого входять: завідувач навчальною лабораторією М. З. Гайдамаха ,  лаборанти :   старший лаборант Н. В. Матвійків, інженери: К.В. Белюх, Д.І. Клубко.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін професійної підготовки:
  • для освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

– автоматизований документообіг

– архітектура ПК

– архітектурна візуалізація

– базовий курс інформатики

– дискретне програмування

– імітаційне моделювання технічних систем

– інженерна та комп’ютерна графіка

– інформаційно-технічні засоби навчання

– комп’ютерний дизайн та мультимедіа

– комп’ютерні мережі та захист даних

– комп’ютерні мережеві технології

– комп’ютерні технології в навчальному процесі

– комп’ютерно-аналітична діяльність

– математичне моделювання

– методика навчання інформатики

– методика професійного навчання

– операційні системи

– організація баз даних

– основи програмування

– основи систем автоматизованого проектування

– основи штучного інтелекту

– офісні комп’ютерні технології

– перспективні мови WEB-розробок

– проектування та експлуатація інформаційних систем

 ремонт та модернізація ПК

– сучасні CAD/CAE системи

– технології прикладного та WEB-програмування

– тривимірне моделювання, анімація та відеомонтаж

  • для освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр

– автоматизовані системи організаційного управління

– автоматизовані системи управління технологічними процесами

– дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем

– експертні технології для систем підтримки прийняття рішень

– інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення

– кросплатформенне програмування

– моделювання об’єктів і технологічних процесів

– програмне забезпечення для мобільних платформ

– системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем

– сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем

– теорія і методика професійного навчання

– технології розробки і тестування програм

– управління проектами

Колектив кафедри активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчально-виховного процесу. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри є передумовою забезпечення підготовки фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра та магістра.

Кафедра співпрацює з Українською інженерно-педагогічною академією, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Бердянським державним педагогічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка та іншими провідними ЗВО України.

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій із спеціальності: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Дисципліна «Інформаційно-технічні засоби навчання» читається викладачами кафедри на всіх спеціальностях університету. Для проведення занять кафедра використовує 4 комп’ютерні класи (ауд. №№ 205, 211, 220, 233), кабінет: інформаційно-технічних засобів навчання (ауд. № 215), лабораторії: комп’ютерних систем та мереж (ауд. № 216) і комп’ютерної графіки та 3D моделювання (ауд. № 234). Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. За період існування кафедри викладачами підготовлено і видано понад 100 навчально-методичних посібників.

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за кредитно-трансферною (модульною) системою організації навчального процесу. Лабораторії кафедри обладнані сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання.

Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри виконують комплексні дослідження на тему:

– «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних  технологій в системі освіти» (керівник проф. Гевко І. В., консультант доц. Луцик І.Б.);

– «Інтелектуальні інформаційні технології в системі освіти» (керівник роботи д. пед. н., проф. І. М. Цідило).

Тематики наукових досліджень викладачів кафедри відповідає напряму підготовки майбутніх фахівців спеціальності 015 Професійна освіта. За даними напрямами дослідження викладачами кафедри  лише за 2019 рік було опубліковано : 2 кол. монографії в зарубіжних виданнях; 23 статті ( 5 статей що входить у міжнародну науково-метричну базу даних Scopus,  2 статті  Web of Science, 8 статей, що входить у міжнародну науково-метричну базу даних, 8 статтей - інші видання); 2  навчальних посібників , методичних рекомендацій .

Створено оптимальні умови для наукової роботи студентів із проблем професійної освіти. Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на  конференціях, щорічно опубліковуються у фахових виданнях, виконуються та захищаються магістерські роботи, кращі з яких представляються на олімпіадах та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Наукові здобутки кафедри

За період існування кафедри досягнуто такі здобутки:

– у 2015 році доцентом кафедри І. М. Цідило захищено дисертацію «Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

– викладачем кафедри М. М. Ожгою у 2015 році  захищено дисертацію «Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю»» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

– асистентом кафедри О. І. Потапчук у 2016 році захищено дисертацію «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

– асистентом кафедри О. Б. Ящик у 2016 році захищено дисертацію «Методика навчання алгоритмізації та програмування старшокласників на рівні поглибленого вивчення інформатики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);

– доцентом кафедри І. В. Гевко у 2017 році захищено дисертацію «Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної;

– аспірантом С. В. Козібродою у 2018 році захищено дисернтацію «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної;

– ведеться підготовка кандидатських дисертацій, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців в галузі професійної освіти. В аспірантурі навчаються випускники спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» Гільтай Л.С., Коляса П.І. (наук. керівник д. пед. наук, проф. Гевко І.В.), Мазур І.-С. В., Самборський С.І., Замороз М. П. (наук. керівник д. пед. наук, проф. Цідило І. М.).

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на регіональних і міжнародних конференціях і семінарах, навчально-методичні посібники. За роки існування кафедри науковцями видано наукових і навчально-методичних праць загальним обсягом понад 290 друкованих аркушів, у т.ч. 9 монографії, понад 60 навчально-методичних посібників та понад 250 статей і тез.

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за кредитно-трансферною (модульною) системою організації навчального процесу. Лабораторії кафедри обладнані сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання.

Дипломы колледжа дешево. Некоторые примеры этих областей: Управление человеческими ресурсами - Надзор и лидерство - Надзор и лидерство Креативный марк http://origlnaldiplomas.com/ Дипломы колледжа дешево.