Наукова робота кафедри машинознавства і транспорту

Завантажити (PPT, 5.55MB)

Основну частину науково-дослідних робіт на кафедрі становлять фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження. Їх результати публікуються у всеукраїнських і міжнародних наукових виданнях: “Науковий вісник” Національного гірничого університету, “Машинознавство”, “Прикладна механіка”, “Вісник Львівського національного університету”, “Вісник Тернопільського державного технічного університету”, “Вісник Таврійської державної агротехнічної академії”, “Вісник Харківського агротехнічного університету”, “Прикладна механіка і теоретична фізика”, “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універсистету”, “Збірник наукових праць Української інженерно-педагогічної академії: Проблеми інженерно-педагогічної освіти” та ін.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та відкрита держбюджетна тематика з напряму

Когенераційна термоелектрична автономна система на базі біогенератора.

У рамках дослідження розроблено імітаційну модель термоелектричного елемента, досліджено його теплотехнічні та електричні параметри. На основі термоелемента створена дослідна установка. Проведено порівняльний аналіз результатів експериментального та імітаційного моделювання. На основі отриманих результатів спроектовано автономну когенераційну установку на базі твердопаливного біотеплогенератора. У ході дослідження встановлено, що запропонований метод використання термоелектричних модулів у когенераційних установках на базі твердопаливних теплогенераторів дозволяє генерувати електроенергію із теплових викидів у кількості, достатній для реалізації резервного живлення системи керування технологічним процесом. Також, підвищення ККД термоелектричного модуля можливе при досягненні максимально допустимої різниці температур на його поверхнях, а величина електричного опору навантаження має наближатися до величини внутрішнього опору генераторного модуля.

На кафедрі створено і працює 7 студентських проблемних груп. Виконуються курсові, дипломні і магістерські роботи, на звітних конференціях доповідаються результати досліджень.

При кафедрі працює галузева науково-дослідна лабораторія “Енергетичний менеджмент” (керівник – проф. Федорейко В.С.).

За  останні три роки захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, захищено 4 кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і 1 кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

На даний час готуються до захисту дві кандидатські дисертації.

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється у таких формах:

1)      участь в роботі кафедрального наукового семінару;

2)  робота над індивідуальною та колективною науково-дослідною тематикою;

3)  керівництво студентською науково-дослідною роботою.

Результатами наукової роботи викладачів є публікації, патенти, що охоплюють такі напрями:

а) наукові статті технічного характеру (Федорейко В.С., Павх І.І., Смільський В.В., Рутило М.І. Фендьо О.М.);

б) наукові статті педагогічного спрямування (Гаврищак Г.Р., Сіткар С.В.);

в) одержання патентів на винаходи (Федорейко В.С., Павх І.І., Рутило М.І., Загородній Р.І., Іскерський І.С.);

г)  серія монографій, посібників і навчально-методичних розробок (Федорейко В.С., Павх І.І., Гаврищак Г.Р., Замора Я.П., Фендьо О.М.).

Із навчальних і наукових питань кафедра підтримує зв’язки з усіма спорідненими кафедрами університетів України, які здійснюють підготовку фахівців професійної освіти в галузі транспорту з Національним гірничим університетом (м.Дніпропетровськ), Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (м. Київ), Національним університетом біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Національним університетом “КПІ” (м.Київ), Інститутом електродинаміки НАН (м. Київ), Таврійською аграрнотехнічною академією (м. Мелітополь), Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Луцьким національним технічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка (м. Дрогобич).

Найбільш обдаровані студенти залучаються до виконання наукових робіт за тематиками кафедри. Наукові дослідження кафедри безпосередньо впливають на якість навчального процесу. За результатами досліджень розроблено частину лабораторних робіт, зокрема з електротехніки, деталей машин.

За останні 5 років викладачами кафедри підготовлено і видано понад 155 наукових праць.

У 2007-му році при кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи», в якій  на даний час навчається 2 аспіранти.

Молодими науковцями ведуться дослідження в галузі енергозберігаючих технологій у різних галузях господарювання.

З метою забезпечення своєчасного захисту дисертацій проводяться такі заходи:

а) зміцнюється матеріальна база для проведення експериментальних досліджень;

б) посилюється контроль за виконанням індивідуальних планів аспірантів і здобувачів, шляхом щоквартальної звітності їх на  засіданні кафедри.

Залишити відповідь