Навчально-методична робота кафедри машинознавства і транспорту

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців, які задовольнили б вимоги сучасної професійної освіти із застосуванням останніх досягнень в галузі надання послуг освіти, новітніх технологій і технічних засобів навчання.

Згідно із “Тимчасовим положенням про кредитно-модульну систему і особливості її застосування в ТНПУ” викладачами кафедри розроблені нові робочі програми для всіх навчальних дисциплін і зроблені відповідні зміни щодо структурування навчального матеріалу дисциплін за змістовими модулями, оцінювання їх у балах, встановлення форм і термінів проміжного і підсумкового контролю навчальної діяльності студентів.

Для кожної дисципліни кафедра  складає робочі програми, які містять основні питання курсу, послідовність і організаційні форми їх вивчення та обсяг, тестову  частину, а також питання для самостійного опрацювання. У робочих програмах подано списки основної та додаткової літератури, вказано форми і засоби проміжного та підсумкового контролю, терміни їх проведення тощо.

З метою підвищення якості підготовки фахівців колективом кафедри, за підтримки і сприяння ректорату ВУЗу розпочата та активно проводиться робота з покращення матеріально-технічної бази, лабораторій і аудиторій, закріплених за нею, вдосконалення методик і заходів викладання дисциплін, навчально-методичного забезпечення, якісного покращення професорсько-викладацького складу, розширення навчальних площ і аудиторного фонду кафедри, використання на всіх етапах навчання і викладання сучасних комп’ютерних засобів з відповідним програмним забезпеченням.

Кафедра володіє сучасною матеріально-технічною базою. Навчальний процес проводиться в загальних аудиторіях кафедр та спеціалізованих аудиторіях і лабораторіях університету за напрямами на суму понад 900 тис. грн. Навчальні аудиторії достатньо оснащені технічними засобами навчання (комп’ютерною технікою, засобами мультимедіа, проекторами, відеомагнітофонами тощо) і навчально-лабораторним обладнанням, приладами.

Викладачами кафедри читаються такі навчальні дисципліни:

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:

 • Автоматизація транспортних робіт
 • Альтернативні енергоустановки
 • Будова і експлуатація автомобіля
 • Гідравліка і теплотехніка
 • Дизайн транспортних засобів
 • Енергетичні машини
 • Інформаційно-технічні засоби навчання
 • Історія науки і техніки
 • Креслення
 • Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
 • Машиновикористання в сільському господарстві
 • Менеджмент та маркетинг на транспорті
 • Методика креслення
 • Методика професійного навчання: дидактичне проектування
 • Методика професійного навчання: основні технології навчання
 • Методика профільного навчання і креслення
 • Нарисна геометрія
 • Організація автосервісу
 • Основи автоматики
 • Основи електроніки
 • Основи електротехніки
 • Основи енерго- та ресурсозбереження
 • Основи інженерно-педагогічної творчості
 • Основи надійності і довговічності транспортних машин
 • Основи розрахунку та конструювання транспортних машин
 • Основи сільськогосподарського виробництва
 • Патентознавство та авторське право
 • Правила дорожнього руху
 • Правила дорожнього руху і основи безпеки руху
 • Практикум з електротехнічних робіт
 • Ремонт і експлуатація автомобіля
 • Робочі машини
 • Стандартизація, управління якістю і сертифікація
 • Теоретична механіка
 • Теорія ДВЗ
 • Технічна механіка
 • Технічне креслення

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:

 • Екологія автомобільного транспорту
 • Транспортне законодавство
 • Організація автомобільних перевезень
 • Транспортна географія
 • Системи управління транспортом
 • Моделювання транспортних систем
 • Інновації в транспортній галузі
 • Технічна кібернетика транспорту
 • Інструментальні засоби ремонтного виробництва
 • Системотехніка транспорту
 • Енергетичні та мехатронні системи на транспорті
 • Фірмове обслуговування транспортних засобів
 • Теорія технічних систем

Співробітниками кафедри проводиться значна робота для покращення навчального та науково-методичного забезпечення. За останній період виготовлено 25 навчально-методичних стендів і понад 50 одиниць унаочнень (у вигляді плакатів, моделей, установок і т. п.), розроблені електронні версії методичного забезпечення і методичної документації для більшості дисциплін, закріплених за кафедрою. Всі напрями навчання забезпечені методичними розробками. Розроблено методичні вказівки до вивчення дисциплін (теоретичних курсів), проходження педагогічної, технологічної і переддипломної практик, виконання лабораторних і практичних робіт, індивідуальної та самостійної роботи тощо.

З метою впровадження дистанційного навчання студентів в навчальний процес впроваджено  систему Moodle, яка дає можливістю повного доступу до необхідної їм інформації про предмети, які викладаються. Викладачі кафедри постійно працюють над теоретичним та мультимедійним наповнення курсів.

Значна увага приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій навчання. На кафедрі практикується читання лекцій за допомогою засобів мультимедіа, а також за опорними конспектами; використання педагогічних і методичних завдань, ділових ігор, дискусій. Кращим студентам надається право навчатись за індивідуальним планом. Тестування студентів проводяться з використанням відповідного програмного забезпечення в аудиторіях, де встановлена комп’ютерна техніка.

У навчальному процесі викладачі вдало поєднують викладання дисциплін і курсів з гуманізацією освіти, трудовим, правовим та естетичним вихованням студентів. Педагоги кафедри як керівники академічних груп, систематично проводять виховну роботу під час занять, за місцем проживання (у гуртожитку), допомагають у проведенні суспільних і культурно-масових заходів.  Робота з виховання студентів 1-4 курсів проводиться відповідно  до плану, затвердженого радою інженерно-педагогічного факультету, яким передбачено всі напрями державної програми “Освіта”.

Важлива роль відводиться навчальній науково-дослідній роботі студентів (НДРС), яка проводиться за науковими напрямами викладачів кафедри із залученням студентів, а також із врахуванням їх інтересів під час виконання всіх видів навчальних робіт.

Залишити відповідь