Концепція розвитку кафедри машинознавства і трансорту

1.     Загальні положення

Концепція є програмним документом, що визначає орієнтири діяльності кафедри машинознавства та транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка щодо забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців на період до 2020 року.

Кафедра машинознавства та транспорту є випусковою зі спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст і магістр. Крім цього, кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей “Технологічна освіта”, “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (у тому числі 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних наук, 2 кандидати педагогічних наук).

1.1. Фаховий потенціал формується протягом багатьох років з періоду її становлення (1973р.). Колектив кафедри зорієнтований на реалізацію компетентнісної парадигми вищої освіти, здійснення підготовки кваліфікованих фахівців освітньої галузі з акцентом на систематичну самостійну роботу й самовдосконалення, здатних ефективно діяти в конкурентному професійному середовищі, таких, що володіють високою мобільністю і користуються попитом у працедавців, мають лідерські  та високі моральні якості.

1.2. Принципи роботи кафедри:

Нормативності (керування у роботі основними нормативними документами: законом України “Про освіту”, законом України “Про вищу освіту”, Статутом університету, іншими нормативними документами університету та профільного Міністерства).

Динамічності – (оперативне реагування кафедри, як структурного підрозділу університету на зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства освіти і науки України), зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті).

Комплексності – (оптимальна реалізація усіх напрямів роботи кафедри (навчальна, організаційно-методична, наукова, виховна тощо).

Колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців.

Публічності та відкритості – (обговорення здобутків, результатів роботи кафедри з різних напрямів на засіданнях кафедри, радах факультету та університету, у віртуальному просторі ВНЗ та засобах масової інформації).

1.3. Основна мета діяльності кафедри: підготовка на засадах компетентнісного підходу висококваліфікованих  інженерів-педагогів, відповідно до національної рамки кваліфікацій (НРК) та державних галузевих стандартів, міжнародних стандартних класифікацій освіти (МСКО).

1.4. Пріоритетні напрями діяльності кафедри:

 • нарощування інтелектуального потенціалу кафедри, науково-дослідної та матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • упровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційного віртуального середовища для професійної, практичної та методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів;
 • широка апробація результатів дослідницької діяльності студентів, аспірантів, докторантів та викладачів, проведення на базі кафедри міжнародних форумів, зокрема, періодичної (кожні 3 роки) міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти” та участі студентів у конкурсах наукових робіт, олімпіадах і конференціях;
 • виконання науково-дослідної роботи з виконання наукових тем за державним та господарським замовленням, що закінчуються держдепонуванням та комерціалізацією, зокрема: “Енергозберігаючі інтелектуальні системи керування потоковими лініями виробництва твердого біопалива”, “Розробка інтелектуальних систем керування енергоощадними режимами технологічних процесів”;
 • тісна та систематична співпраця із стратегічними партнерами в Україні та країнах Європейського Союзу відповідно до укладених договорів про співпрацю. 
 1. 2.     Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри

Реалізація мети освітньої діяльності кафедри потребує високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня діяльності викладачів та інноваційного супроводу навчального процесу. Для цього необхідно:

2.1. Постійне оновлення та удосконалення програм навчальних дисциплін кафедри з урахуванням інноваційних процесів, нормативних змін у вищій освіті та МСКО.

2.2. Розробка  та застосування електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) з усіх дисциплін кафедри на основі інформаційно-комунікаційних та Інтернет-технологій.

2.3. Підготовка до друку і видання підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін кафедри, в тому числі з грифом МОН України, відповідно до галузевих стандартів та інноваційних процесів у системі вищої освіти.

2.4. Оновлення навчально-методичних розробок, рекомендацій щодо самостійної роботи студентів, виконання курсових, магістерських робіт, проходження різних видів практик відповідно до чинних навчальних програм та нормативних вимог організації навчального процесу.

2.5. Ґрунтовна практична підготовка майбутніх фахівців на основі тісної й систематичної співпраці з навчальними закладами та підприємствами м. Тернополя й області. Щорічне проведення серед студентів конкурсів, олімпіад наукового та практичного характеру.

2.6. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги під час підготовки курсових та дипломних робіт з метою їх впровадження у практичну діяльність.

2.7. Застосування в процесі навчання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), стимулятивних методів, різноманітних форм інтерактивної практичної підготовки (рольові ігри, пробні фрагменти уроків, гурткових занять тощо), що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути високі фахові компетентності студентів.

2.8. Використання у навчальному процесі новітніх досягнень науки і техніки та програмного забезпечення, науково-технічної літератури, фахових видань університету та інших установ.

2.9. Систематичне оновлення засобів контролю успішності студентів — тестових завдань для тематичного, модульного й підсумкового контролю та завдань для самостійної роботи студентів.

2.10. Відкритість інформації про діяльність кафедри, постійне оновлення сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичного забезпечення, що дозволяє проводити електронне та дистанційне навчання.

2.11. Щорічне поповнення методичних кабінетів (кутків) кафедри навчальною та навчально-методичною літературою з навчальних дисциплін; педагогічної й технологічної практик.

3. Науково-дослідна робота та кадрове забезпечення

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри є невід’ємною складовою наукової діяльності університету, що безпосередньо залежить від кадрового потенціалу і спрямована на :

 • інтеграцію навчального процесу й НДР студентів, удосконалення викладання професійних та практичних дисциплін кафедри за рахунок дослідницько-пошукового компоненту самостійної роботи студентів;
 • збереження й примноження інтелектуального капіталу кафедри, розвиток креативної складової підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • дослідження актуальних проблем підготовки фахівців відповідно до визначених Міністерством освіти і науки України пріоритетних напрямів.

Основні напрями НДР та вдосконалення кадрового забезпечення кафедри:

3.1. Виконання досліджень за кафедральною тематикою, що охоплює актуальні проблеми підготовки інженерів-педагогів, фахівців в галузі транспорту, комп’ютерного профілю та вчителів трудового навчання й технологій у контексті євроінтеграційних процесів у системі освіти України шляхом:

 • виконання колективних наукових проектів за державним замовленням;
 • дослідження за індивідуальною тематикою здобувачів наукових ступенів, аспірантів і докторантів кафедри відповідно до перспективного плану наукових досліджень;
 • участі кафедри на громадських засадах в загальноукраїнських і міжнародних проектах з проблем викладання професійних та практичних дисциплін з метою підготовки інженерів-педагогів, фахівців в галузі транспорту,  комп’ютерного профілю та вчителів трудового навчання й технологій;
 • періодичного проведення на базі кафедри міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем професійної освіти з участю провідних науковців України та ЄС, щорічних звітно-наукових конференцій, наукових і науково-методичних семінарів, а також участі студентів і викладачів у наукових форумах, що проводяться в інших наукових установах та ВНЗ;
 • публікації результатів досліджень у фахових наукових виданнях, міжнародних журналах, спільних вузівських виданнях;
 • упровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень викладачів кафедри, аспірантів та докторантів.

3.2. Забезпечення високої якості дослідницького компоненту фахової підготовки майбутніх фахівців шляхом:

 • підвищення ефективності науково-дослідницької, пошукової спрямованості ІНДЗ, самостійної роботи навчальної роботи студентів та їх діяльності у проблемних групах;
 • щорічної участі (отримання призових місць) студентів у всеукраїнських науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт;
 • посилення пошуково-експериментальної складової курсових і магістерських робіт;
 • апробації та публікації результатів кращих магістерських робіт у матеріалах наукових конференцій і збірниках наукових праць, зокрема у щорічних виданнях університету “Магістр”, “Наука в умовах глобалізації”, “Студентський науковий вісник” та інших.

3.3. Розвиток потенціалу науково-педагогічних кадрів, стимулювання підвищення їх кваліфікації відповідно до ліцензійних умов у визначені терміни: а) 2013р. — ліцензування та акредитація спеціальності “Професійна освіта. Транспорт” за ОКР 6.010100 (бакалавр); б) 2014р. — ліцензування та акредитація спеціальності “Професійна освіта. Транспорт” за ОКР 7.010100 (спеціаліст); в) 2015р. — ліцензування та акредитація спеціальності “Професійна освіта. Транспорт” за ОКР 8.010100 (магістр).

3.31. Підготовка аспірантів (здобувачів) за спеціальностями 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи; 05.13.07 – автоматизація процесів керування, в постійно діючій при кафедрі аспірантурі.

3.32. Завершення та захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

2015 р. – м.н.с. Загородній Р.І.;

2016 р. – асист. Головко І.В.;

2017 р. – м.н.с. Бурега Н.В., м.н.с. Прогній П.Б., м.н.с. Середа В.Р. (спеціальність “Транспорт”)

3.32. Підготовка докторських дисертацій (доц. Петрикович Ю.Я.) та зміцнення кафедри докторами наук. Щорічна підготовка магістрів у кількості 3-5 чол.

3.33. Отримання вченого звання доцента викладачами кафедри (Замора Я.П., Сіткар С.В. – 2015р., Луцик І.Б., Іскерський І.С. – 2016р., Загородній Р.І. – 2018р.).

3.34. Планове підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри у провідних вищих навчальних закладах України та за кордоном відповідно до укладених угод про співпрацю та згідно ліцензійних умов.

3.4. Продовжити роботу з виконання наукових тем за державним та господарським замовленням, що закінчуються держдепонуванням та комерціалізацією, зокрема: “Енергозберігаючі інтелектуальні системи керування потоковими лініями виробництва твердого біопалива”, “Розробка інтелектуальних систем керування енергоощадними режимами технологічних процесів” (2013-2020 рр).

3.5. Модернізація науково-дослідної лабораторії “Енергетичний менеджмент” з метою комерціалізації наукових розробок в галузі альтернативних джерел енергії та регульованого електроприводу (2013-2015рр).

3.6. Удосконалювати форми і методи організації наукової роботи проблемних груп студентів за напрямками інженерної підготовки та сприяння щорічній участі студентів в олімпіадах з технічних дисциплін. Продовжувати традиційну участь студентів і магістрантів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі “Електротехніка та електромеханіка”. Посилення наукової експериментальної частини у дипломних і магістерських роботах (2014-2020 рр).

3.7. Публікації в наукових фахових виданнях: міжнародних журналах, спільних міжвузівських виданнях (2014-2020 рр).

3.8. Періодичне перевидання навчальних посібників з дисциплін кафедри для студентів різних курсів і форм навчання при можливості з грифом МОН України (2014-2020 рр).

4. Інформаційні ресурси кафедри і технології підготовки фахівців

Основною метою інформатизації діяльності кафедри є підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців та інтелектуального зростання потенціалу науково-педагогічних кадрів шляхом комплексного використання  та розвитку інформаційного середовища університету, власних кафедральних інформаційних ресурсів, модернізації основних і допоміжних процесів на основі комплексного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

4.1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до галузевих стандартів та ліцензійних умов на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (розробка та придбання програмного забезпечення для вивчення окремих дисциплін, змістових модулів, тем, систематичне оновлення комп’ютерних лабораторій кафедри, поповнення обладнання навчальних та наукових лабораторій).

4.2. Підвищення інформаційної культури всіх суб’єктів навчального процесу – застосування електронного та дистанційного навчання.

4.3. Активна діяльність кафедри в рамках електронної мережі університету, використання інформаційного простору України та світу. Перехід на систему зв’язку з комп’ютерною мережею університету навчального корпусу № 5.

4.4. Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів.

5. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота кафедри спрямована на покращення іміджу та привабливості спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» шляхом всебічного інформування потенційних абітурієнтів, учителів, громадськості про її особливості та про діяльність кафедри, використання з цією метою різноманітних можливостей, зокрема:

5.1. Відображення елементів профінформаційної роботи у змісті дослідницьких завдань студентів-практикантів, забезпечення їх необхідними матеріалами: анкетами, буклетами, іншою інформаційною літературою.

5.2. Посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, ПТНЗ і ВНЗ I-II рівнів акредитації.

5.3. Організовувати і проводити “Дні відкритих дверей” у межах загально-університетських заходів.

6. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри

6.1. Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання та устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.

6.2. Впровадження у навчальний процес сучасного програмного навчального забезпечення для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри.

6.3. Для вдосконалення науково-дослідної роботи на кафедрі планується придбати: комплекти регульованого електроприводу, технологічні контролери, первинні перетворювачі, комплекс контрольно-вимірювальних засобів тестування систем керування, ліцензійне програмне забезпечення для покращення викладання технічних дисциплін.

7. Співробітництво з міжнародними та вітчизняними установами

 7.1. Участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема, програмах молодіжних студентських обмінів.

7.2. Здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів ТНПУ про співробітництво.

7.3. Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи професійної освіти.

Залишити відповідь