Працівники кафедри технологічної освіти та охорони праці

 

DSC_9328si600Туранов Юрій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної освіти та охорони праці


У 1977 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця з додатковою спеціальністю фізика». На кафедрі працює з 1980 р.
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток соціальної активності старшокласників у процесі суспільно-корисної продуктивної праці (на прикладі трудових об’єднань школярів)».
Напрям наукової роботи: «Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій».Навчальні дисципліни:
«Методика навчання технологій»;
«Організація дослідницької діяльності»;
«Основи наукових досліджень»;
«Оснащення технологічних процесів».Основні публікації:

 1. Технології. Деревообробка : підручник для учнів 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів : профільний рівень / Б. М. Тимків, Ю. О. Туранов, В. В. Понятишин. – Львів : Світ, 2011. – 288 с.
 2. Туранов Ю. О. Методика трудового навчання : лабораторно-практичні роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання, завдання для тематичного і підсумкового контролю : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Туранов. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2010. – 220 с.
 3. Туранов Ю. О. Виробнича педагогічна практика студентів спеціальності «Технологічна освіта» : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, В. В. Понятишин, Т. П. Сорока. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – 144 с.
 4. Основи теорії технологічної освіти. Лабораторно-практичні роботи : методичні рекомендації / Терещук Г. В., Туранов Ю. О., Сорока Т. П. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2013. – 68 с.
 5. Технологічна практика студентів інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : методичні рекомендації / Г. В. Терещук, В. В. Понятишин, Ю. О. Туранов та ін. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 104 с.
tereschtukТерещук Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор університету

Терещук Григорій Васильович, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, перший проректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01. Головний редактор фахового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка».

У 1976 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель загальнотехнічних дисциплін і фізики».
В університеті працює з 1978 р., очолював кафедру у 1998–2014 р.р.
У 1996–2006 р.р. – проректор з наукової роботи, з 2006 р. – перший проректор університету.
Захистив кандидатську дисертацію «Політехнічна спрямованість трудового навчання учнів 7–8 класів загальноосвітніх шкіл» (1983 р.).
У 1994 р. захистив дисертацію «Дидактичні основи індивідуалізації трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.
Напрям наукової роботи:
Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
Навчальні дисципліни:
«Основи теорії технологічної освіти»;
«Методологія та організація наукових досліджень»;
«Теорія і методика професійного навчання».

Основні публікації:

 1. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення і перспективи розвитку (Тернопільська область) / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; ред. кол. тому : В. П. Кравець (гол.) [та ін.] ; [Терещук Г. В., Андрущенко В. П., Буган Ю. В. та ін.] ; НАПН України, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, Інститут вищої освіти. – К. : Знання України, 2011. – 279 с.
 2. Терещук Г. В.Основи педагогічних досліджень / Терещук Г. В. – Ольштин : WSLiETWP, 2010. – 326 с.
 3. Терещук Г. В. Система управління навчальними ресурсами Moodle : метод. реком. / Г. В. Терещук, В. Ю. Габрусєв. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2011. – 60 с.
 4. Терещук Г. В. Наукові дослідження :теорія та організація : навчальний посібник для студентів / Г. В. Терещук, М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець. – 4-е випр. та доп. видання. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 362 с.
 5. Терещук Г. В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність та організація : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів України / Г. В. Терещук, М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець. – 3-тє перероб. та доп. видання. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 362 с.
dekanСтруганець Борис Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, декан інженерно-педагогічного факультету. У 1989 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і фізика».
Працює на факультеті з 1991 р. на кафедрі – з 2013 р.
У 1995 році захистив дисертацію «Підготовка вчителів трудового навчання у вищих навчальних закладах України (1958–1988 рр.)» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
Напрям наукової роботи:
Удосконалення підготовки майбутніх учителів технологій.
 Навчальні предмети:
«Охорона праці в галузі»;
«Технологічний практикум». Основні публікації:

 1. Дипломні та магістерські роботи (професійна освіта) / М. О. Корчемний, Б. В. Струганець та ін. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2010. – 98 с.
 2. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічних практик на інженерно-педагогічному факультеті / В. І. Рак, Б. В. Струганець, І. М. Цідило та ін. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2013. – 60 с.
 3. Курсові роботи: метод. реком. для спец. 6.010100 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» / Петрикович Ю. Я., Матвійків В. П. Струганець Чайківська Ю. М. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2012. – 31 с.
 4. Орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спеціальністю «Технологічна освіта. Технічна праця» : методичний збірник / Бочар І. Й., Федорейко В. С., Струганець Б. В. та ін. ; за ред. І. Й. Бочара. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2014. – 226 с.
 5. Сучасні технології навчання як засіб удосконалення підготовки майбутнього фахівця / СорокаТ. П., Струганець Б. В. // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика : матеріали регіонального науково-практичного семінару / За заг. ред. Р. М. Горбатюка, Ю. О. Туранова. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 91–95.
pavh_sПавх Степанія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 1991 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. Галана за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Працює на кафедрі з вересня 2000 р.
Кандидатську дисертацію на тему «Національне виховання учнів в умовах гімназії» захистила у 1999 році.
Напрям наукової роботи:
Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технології.
Навчальні дисципліни:
«Етнодизайн костюма»;
«Теорія і методика позашкільної освіти»;
«Технологія приготування їжі»;
«Основи декоративно-прикладного мистецтва»;
«Прикладна творчість».
Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Основи вишивки : навч.-метод. посіб. / Павх С. П. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. – 112 с.
 2. Бісерне рукоділля : метод. рекоменд. / Павх С. П., Бурбан О. В. – Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. – 36 с.
 3. Основи вишивки: метод. рекоменд. / Павх С. П.,– Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. – 24 с.
 4. Бісерне рукоділля: навч.-метод. посіб. / Павх С. П., Бурбан О. В. – Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. – 140 с.
 5. Об’ємна вишивка: навч.-метод. посіб. / Павх С. П.,– Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. – 88 с.
kondratiukКондратюк Віктор Лукич, кандидат технічних наук, доцент кафедри, директор центру післядипломної освіти ТНПУ ім.В.Гнатюка

У 1980 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель загальнотехнічних дисциплін».

В університеті працює з 1980 року, на кафедрі – з 1986 р.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка багатошарових полімеркомпозитних захисних покриттів на основі тугоплавких матеріалів для захисту насосів від корозії, гідроабразивного зношування і кавітації».

Напрям наукової роботи:

Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій.

Навчальні дисципліни:

«Обробка конструкційних матеріалів»;

«Матеріалознавство і обладнання швейного виробництва»;

«Технології обробки матеріалів»;

«Технологічний практикум»;

«Матеріалознавство швейної промисловості».

 

Основні публікації:

 1. Кондратюк В.Л. Обробка матеріалів різанням (курс лекцій) / Кондратюк В. Л., Сіменач Б. В., Пашинський Л. М. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 320 с.
 2. Кондратюк В.Л. Обробка матеріалів різанням : навч. посібн. / Кондратюк В. Л., Сіменач Б. В., Пашинський Л. М. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 199 с.
 3. Кондратюк В. Л. Особливості вивчення і проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Обробка матеріалів різанням» / В. Л. Кондратюк // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми і перспективи технологічної і професійної освіти (м. Тернопіль, 23–24 вересня 2011 р.). – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 46–48.
 4. Кондратюк В. Л. Самостійна робота студентів на заняттях з практикуму в навчальних майстернях / Кондратюк В. Л. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2007. – № 8. – С. 102–105.
 5. Антикорозійне зносостійке покриття [Текст] : пат. № 40405 Україна / Кальба Є. М., Савчук П. П., Кондратюк В. Л. та ін. – Державний реєстр патентів України на корисні моделі ; зареєстр. 10.04.2009.

 

mamusМамус Галина Мефодіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
У 1984 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
У ТНПУ працює з 1992 року, на кафедрі – з 1993 р. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності теорія і методика трудового навчання на тему «Розвиток технічних здібностей майбутніх учителів трудового навчання в процесі конструювання та моделювання одягу (методичний аспект)».
Напрям наукової роботи:
Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
Навчальні дисципліни:
«Технологія виготовлення швейних виробів»;
«Конструювання і моделювання швейних виробів»;
«Дизайн костюма»;
«Художнє оздоблення одягу»;
«Художнє проектування та виготовлення костюма».Основні публікації:

 1. Мамус Г. М. Словник термінів і визначень основних понять технології швейного виробництва / Бочар І. Й., Мамус Г. М. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 52 с.
 2. Мамус Г. М. Композиція костюма : навч.-метод. посіб. / Мамус Г. М. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 60 с.
 3. Мамус Г. М. Моделювання одягу : навч.-метод. посіб. / Мамус Г. М., Терещук Г. В. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 68 с.
 4. Мамус Г. М. Завдання з конструювання та моделювання одягу : навч. посібник / Мамус Г. М., Шклярук Т. М. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – 136с.
 5. Мамус Г. М. Завдання з технології виготовлення швейних виробів : навч. посібник / Мамус Г. М., Терещук Г. В., Чорній М. А. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – 64 с.

6. Мамус Г. М. Методичні рекомендації щодо впровадження ігрових технологій на заняттях проектування швейних виробів / Мамус Г. М., Юсик О. І. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 60 с.

gavrychakГаврищак Галина Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

З 1996 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У 1995 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут (інженерно-педагогічний факультет, спеціальність — праця і професійне навчання); у 1996р.— факультет післядипломної освіти зазначеного вузу (спеціальність — англійська мова та література). У 1996 році почала працювати у Тернопільському державному педагогічному інституті на посаді старшого інспектора відділу міжнародних зв’язків. Після навчання у аспірантурі у 2004р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 “Теорія і методика навчання креслення” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у м. Києві. Рішенням атестаційної колегії Міністерствва освіти і науки від 20.01.2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії (тепер машинознавства та транспорту).

Є автором 34 наукових та навчально-методичних праць.

Напрям наукової роботи:

Графічна підготовка майбутніх фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей.

Основні предмети:

 • Нарисна геометрія
 • Креслення
 • Методика креслення
 • Основи інженерно-педагогічної творчості

Останні публікації:

 1. Гаврищак Г.Р. Застосування комп’ютерно-орієнтованих технологій навчальної графічної діяльності студентів педагогічних вузів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. –2011.—№3, С.226-230.
 2. Havryshchak H.R., Horbatiuk R.M. Graphic training of the computer profile’s future engineer-teachers // Materialy VIII mezinarodni vedeckoprakticka konference “Efektivni nastroje modernich ved — 2012”.— Dil 17. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o —p. 43-46
 3. Гаврищак Г.Р. Нові освітні технології графічної підготовки студентів педагогічних вузів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання теорії та практики неперевної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти”.— Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012.— С.213-216.
 4. Гаврищак Г.Р. Методика креслення: методичні рекомендації до вивчення курсу студентами інженерно-педагогічного факультету спеціальності 6.010103 Технологічна освіта / Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014.— 64с.
 5. Гаврищак Г.Р. Застосування інформаційних технологій як засобу графічної підготовки інженера-педагога в галузі “Транспорт” // Матеріали науково-практичного семінару “Інформаційні технології підготовки майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти” / За ред. Терещука Г.В.— Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. — С.14-16.
bocharБочар Ігор Йосипович, кандидат технічних наук, доцент кафедри
У 1988 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститутім. В. Гнатюка за спеціальністю «Вчитель загальнотехнічних дисциплін».
У ТНПУ працює з 1986року, на кафедрі – з 1991 р.
У 1997р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка технологічних основ формування багатошарового покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену». З 1999 р. працює доцентом кафедри технологічної освіти та охорони праці.
Напрями наукової роботи: Розробка технологічних основ формування багатошарового покриття на керамічних матеріалах. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
Навчальні дисципліни:
«Матеріалознавство і обладнаннядеревообробноговиробництва»;
«Технологія конструкційних матеріалів»;
«Основи охорони праці»;
«Матеріали деревообробного виробництва».
Основні публікації:

 1. Бочар І. Й. Матеріалознавстводеревообробноговиробництва (лабораторний практикум)/ Бочар І. Й. // Тернопіль: В-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2006. – 108 с.
 2. Бочар І. Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи взаємозамінності та технічні вимірювання» / Бочар І. Й., Гевко І. В. // Тернопіль : В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 58 с.
 3. Бочар І. Й. Умови інтелектуального розвитку учнів як складова навчально-пізнавальної діяльності у процесі їх трудової підготовки / Бочар І. Й., Гевко І. В. // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-туім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 3. – С. 64–69.
 4. Бочар І. Й. Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів / І. Й. Бочар, В. І. Ковбашин // Вісник Тернопільського національного технічного університету Тернопіль: В-во ТНТУ. – № 2 (78), 2015. – С. 130–139.

Бочар І. Й. Матеріалознавство і обладнання деревообробного виробництва : метод.реком. / Бочар І. Й., Сорока Т. П. // Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 32 с.

DSC_9333s600Сорока Тарас Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, голова науково-методичної комісії інженерно-педагогічного факультету
У 2005 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання». На кафедрі працює з 2007 року.
У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Зміст і методика трудового навчання учнів 5–7 класів загальноосвітньої школи в Україні (друга половина XX століття)».
Напрям наукової роботи:
Проектно-технологічний підхід на уроках технологій.
Навчальні предмети:
«Основи проектування, моделювання та дизайн»;
«Методика профільного навчання»;
«Обладнання деревообробного виробництва».
Основні публікації:

 1. Сорока Т. П. Алгоритм реалізації проектно-технологічної діяльності на уроках технологій / Т. П. Сорока. – Наука України. Перспективи та потенціал [Текст] : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Наука України. Перспективи та потенціал» (м. Одеса, 30–31 травня 2012 р.). – Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта» – Одеса, 2012. – С. 91–94.
 2. Сорока Т. П. Формування фахових знань у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні дисципліни «Основи охорони праці» / Т. П. Сорока // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 7 (50). – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 37–41.
 3. Сорока Т. П. Розвиток пізнавальних інтересів вихованців на гуртках науково-технічної творчості в багатопрофільному позашкільному навчальному закладі / Т. П. Сорока // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП. Жовтий О. О., 2013. – Ч 1. – С. 296–305.
 4. Сорока Т. П. Основи проектування і моделювання : метод. реком. / Т .П. Сорока. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – 68 с.
 5. Сорока Т. П. Обладнання деревообробного виробництва : метод. реком. / Т. П. Сорока.  – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – 32 с.
DSC_9335ss600Луциків Ярослав Йосипович, майстер виробничого навчання
У 1994 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель праці і професійного навчання». З 1994 року працював лаборантом кафедри професійного навчання, а з 1996 року працює майстром виробничого навчання.
Обов’язки:

 1. Проводити інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 2. Надавати допомогу у підготовці до занять, проводити практичний етап.
 3. Здійснювати контроль за справністю обладнання та інструментів, їх налагодження, технічне обслуговування і ремонт.
 4. Забезпечувати студентів наочністю, обладнанням, інструментами, матеріалами для виконання практичних робіт.
 5. Відповідати за належний стан робочих місць, здійснювати контроль за дотриманням безпечних прийомів праці.
borysykБорисик Лілія Михайлівна, майстер виробничого навчання
У 2002 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».
З 2002 року працює на посаді майстра виробничого навчання.
Обов’язки:

 1. Проводити інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 2. Надавати необхідну допомогу викладачам у підготовці та проведенні занять, допомогу студентам у процесі виконання практичних робіт.
 3. Здійснювати контроль за справністю лабораторного обладнання, виконувати його ремонт.
 4. Забезпечувати студентів наочністю, обладнанням, інструментами, матеріалами для виконання практичних робіт.
 5. Відповідати за належний стан робочих місць, здійснювати контроль за дотриманням безпечних прийомів праці.
DSC_9334sd600
Валігура Володимир Михайлович
, завідувач лабораторіями
У 1993 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання та креслення». З 1989 року працює завідувачем лабораторіями кафедри.
Обов’язки:

 1. Здійснювати облік витрачених матеріалів, складати звітність за встановленою формою.
 2. Нести відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, пристроїв тощо.
 3. Надавати допомогу у підготовці до занять, проводити практичний етап.
 4. Відповідати за належний стан робочих місць, здійснювати контроль за дотриманням безпечних прийомів праці.
 5. Контролювати дотримання безпечних умов проведення занять, технологічної практики студентів у кабінетах і лабораторіях.
gavrylkoГаврилко Ірина Юріївна, майстер виробничого навчання
У 2002 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». З 2003 року працює на посаді майстра виробничого навчання.
Обов’язки:

 1. Проводити інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 2. Надавати необхідну допомогу викладачам у підготовці та проведенні занять, допомогу студентам у процесі виконання практичних робіт.
 3. Здійснювати контроль за справністю лабораторного обладнання, виконувати його ремонт.
 4. Забезпечувати студентів наочністю, обладнанням, інструментами, матеріалами для виконання практичних робіт.
 5. Відповідати за належний стан робочих місць, здійснювати контроль за дотриманням безпечних прийомів праці. 
korolКороль Богдан Іванович, завідувач навчально-виробничими майстернями
У 1992 році закінчив інженерно-педагогічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. за спеціальністю «Вчитель трудового навчання».
З 1988 року працював майстром виробничого навчання.
З 1999 року працює завідувачем навчально-виробничими майстернями.
Обов’язки:

 1. Здійснювати перспективне і поточне планування навчально-виробничих майстерень.
 2. Організовувати роботу навчально-виробничих майстрів.
 3. Здійснювати облік витрачених матеріалів, обладнання.
 4. Контролювати дотримання безпечних умов проведення занять, технологічної практики студентів у навчально-виробничих майстернях 
ludkevychЛюдкевич Василь Тарасович, майстер виробничого-навчання
У 1988 році закінчив факультет загальнотехнічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця».
З 1988 р. по 1991 р. працював навчальним майстром кафедри.
З 1991 р. по 1999 р. – асистент кафедри трудового навчання.
З 1999 р. є майстром виробничого навчання кафедри.
Обов’язки:

 1. Відповідати за належний стан робочих місць, здійснювати контроль за дотриманням безпечних прийомів праці.
 2. Проводити інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
 3. Надавати необхідну допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять, допомогу студентам у процесі виконання практичних робіт.
 4. Здійснювати контроль за справністю інструментів та обладнання, виконувати його контроль. 
kybalukКибалюк Юрій Миколайович, майстер виробничого навчання
У 2006 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».
З 2006 року працює на посаді майстра виробничого навчання.
Обов’язки:

 1. Проводити інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 2. Здійснювати у відповідності з вказівками викладача, завідувача кафедри, завідувача майстерень та згідно розкладу занять необхідні підготовчі допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.
 3. Приводити у належний стан обладнання, пристрої інструменти після проведення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.
 4. Нести відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання інструментів, пристосувань та ін. 
dykyjДикий Роман Андрійович, майстер виробничого навчання
У 2010 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». З 2010 року працює на посаді майстра виробничого навчання.
Обов’язки:

 1. Проводити інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 2. Надавати допомогу у підготовці до занять, проводити практичний етап.
 3. Відповідати за належний стан робочих місць, здійснювати контроль за дотриманням безпечних прийомів праці.
 4. Готувати оснащення (прилади, обладнання, технічні засоби навчання) до проведення занять, здійснювати їх перевірку і просте регулювання та обслуговування згідно розроблених інструкцій та іншої документації.
 5. Виконувати різноманітні обчислювальні, друкарські та графічні роботи пов’язані з навчальними заняттями, які проводяться. 
saliyСалій Марія Іванівна, старший лаборант кафедри
У 1995 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Праця і професійне навчання».
З 1996 року працювала диспетчером інженерно-педагогічного факультету, а з 2001 року – старший лаборант кафедри.
Обов’язки:

 1. Здійснювати підготовку документації кафедри.
 2. Здійснювати збір та обробку персональних даних працівників кафедри.
 3. Знати і дотримуватись правил техніки безпеки при роботі на устаткуванні, із приладами; стежити за виконанням інструкцій із безпеки праці та протипожежної безпеки при виконанні лабораторних робіт.
 4. Виконувати допоміжні та підготовчі операції із проведення навчальних занять.

 

DSC_9325s600Сопіга Віктор Борисович, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри. На кафедрі працює з 2015 р.

У 2011 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін.

У 2015 році захистив дисертацію «Підготовка майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття)» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання технологій».

Навчальні дисципліни:

 • «Технічна творчість»,
 • «Технологічний практикум»,
 • «Охорона праці в галузі».

Основні публікації:

 1. СопігаВ. Б. Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках креслення в школі технологічного профілю / В. Б. Сопіга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. –2011. – № 3. – С. 205–210
 2. Сопіга В. Б. Методичні особливості використання наочних посібників на заняттях автосправи у 50–80-ті роки ХХ століття / В. Б. Сопіга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2012. — № 3. — С. 57—62.
 3. Сопіга В. Б. Соціально-економічні фактори підготовки вчителів автосправи у 1950–1970 роках / В. Б. Сопіга // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 7. – С. 298–306
 4. Сопіга В. Б. Навчання автосправи: історико-педагогічний досвід : метод. рекомендації / В. Б. Сопіга. – Тернопіль. : ТНПУ, 2014. – 36 с.
DSC_9327(1)

Монько Роман Мирославович – асистент кафедри технологічної освіти та охорони праці

У 2008 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін.
На кафедрі працює з вересня 2015року.
Тема дисертаційного дослідження: «Система підготовки майбутніх вчителів техніки та інформатики у Республіці Польща».
Напрям наукової роботи: удосконалення майбутніх вчителів технології
Навчальні предмети:
«Основи декоративно-ужиткового мистецтва»;
«Основи дизайну»;
«Основи охорони праці»;
«Технологічний практикум».
Основні публікації:

 1. Монько Р. М. Особливості формування в учнів умінь технічної діяльності в Республіці Польща / Р. М. Монько // Магістр. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 120–122.
 2. Монько Р. М. Підготовка майбутнього вчителя «Техніки» у Республіці Польща / Р. М. Монько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка – Тернопіль. – 2010. – № 1. – С. 164–167.
 3. Монько Р. М. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до організації проектно-технологічної діяльності учнів/ Р.М. Монько // Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki. – Zielona Góra : Copyright by Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towatystwa Profesiologicznego, 2010. – S. 75–85.
 4. Монько Р. М. Історичний аналіз становлення системи підготовки вчителів техніки та інформатики в Республіці Польща / Р. М. Монько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / голов. ред. Г. Терещук ; редкол. : Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 385–390.
 5. Монько Р. М. Окремі аспекти професійної підготовки вчителя трудового навчання в Україні / Р.М. Монько // Problemy Profesjologii. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011. – № 1. – S. 211–218.
DSC_9332is600Уруський Андрій Володимирович – асистент кафедри технологічної освіти та охорони праці У 2003 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університетімені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

З листопада 2006 р. – асистент кафедри технологічної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 

Тема дисертаційного дослідження: «Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем».

 

Напрям наукової роботи:Профільна підготовка старшокласників.

 

Навчальні дисципліни:

«Технологічний практикум» (ручна обробка деревини);

«Основи охорона праці»;

«Технологія столярно-меблевого виробництва»;

«Фурнітура столярно-меблевого виробництва».

 

Основні публікації:

 1. Уруський А. В. Шляхи використання комп’ютерної техніки в умовах інформаційного суспільства / А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / голов. ред. Г. Терещук; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 210–216.
 2. Уруський А. В. Діагностика готовності вчителя технологій до профільного навчання старшокласників / А. В. Уруський // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / гол. ред. І. Богданов; редкол.: К. Баханов, В. Гусєв, Л. Коваль [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. – С. 133–139.
 3. Уруський А. Історичний досвід допрофесійної та початкової професійної підготовки старшокласників у 50–80-х роках ХХ ст. / А. Уруський // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 45: збірник наукових праць / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 296–302.
 4. Уруський А. В. Внутрішня диференціація як засіб реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем / А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.] . – Тернопіль, 2014 . – № 3 . – С. 73–78.
 5. Уруський А. В. Реалізація індивідуального підходу у процесі практичної роботи старшокласників на уроках технологічного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Уруський // Освітологічний дискурс : електрон. наук.фах. вид. Галузь: Педагогічні науки / гол. ред. В. Огневюк; редкол.: С. Сисоєва, О. Буйницька, О. Александрова [та ін.]. – Київ.ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. – № 1 (9). – С. 229–238. – Режим доступу до журн. : http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/192.

Напишіть відгук