Працівники кафедри машинознавства і транспорту

IMGA6460Федорейко Валерій Степанович, доктор технічних наук, професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри

google Scholar

Scopus

В 1976 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (факультет енергетики і автоматики) за спеціальністю – електрифікація виробничих процесів. З 1976 року по 1989 рік працював на посадах старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника відділу застосування електроенергії Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації УААН. (м.Київ). З 1989 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на посаді завідувача кафедри.

Кандидатська та докторська дисертації присвячені енергоощадним швидкісним режимам регульованого електроприводу технологічних процесів.

Під керівництвом проф. Федорейка В.С. при кафедрі функціонує наукова школа, аспірантура (спеціальність – 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи) та науково-дослідна лабораторія “Енергетичний менеджмент”.

Автор понад 160 наукових, навчально-методичних публікацій та винаходів.

Напрямки наукової діяльності: 

• Енергетика та енергоефективність

• Регульований електропривод технологічних систем

• Автономні джерела енергії

Основні предмети:

• Електротехніка

• Основи енерго- та ресурсозбереження

• Основи енергозберігаючих тахнологій

Публікації:

1. Федорейко В.С. Інноваційна політика / В.С. Федорейко, Ф.В. Бортняк, Ю.Я. Вовк та ін.// Навчальний посібник / За заг. Ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф». 2012. – 484 с.

2.Федорейко В.С. Повний регіональний господарський розрахунок – шлях підвищення ефективності територіальної одиниці, забезпечення її сталого розвитку / В.С. Федорейко, Б.М. Андрушків, О.О. Бендасюк та ін. // Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2014. – 680 с.

3. Федорейко В.С. Підвищення енергоефективності біотеплогенератора шляхом раціонального дозування компонентів горіння / В.С. Федорейко, І. Б. Луцик, І. С. Іскерський, Р. І. Загородній // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – No 4. – С. 27–32.

4. Федорейко В.С. Імітаційне моделювання раціональних швидкісних режимів технологічних процесів / В.С. Федорейко, М.І. Рутило, І.Б. Луцик, І.С. Іскерський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.– К: НУБіП України. – 2013. – Вип. 184. Ч. 2. – С. 50-54.

5.Федорейко В.С. Спосіб ефективного згорання твердого біопалива в атмосферних котлах / В.С. Федорейко, Р.І.Загородній, В.М. Шульга, І.І. Павх / / Патент України No 83633,Заявлений 18.02.2013 .Опубл. 25.09.2013.

IMG_7863Павх Ігор Іванович, кандидат технічних наук, доцент

google Scholar

Основні предмети:

 • Технічна механіка

 

 

 

РутиоРутило Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент  

google Scholar

Scopus

Рутило Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства і транспорту.
З 1994 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
У 1994 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», спеціальність «Праця і професійне навчання», здобувши кваліфікацію вчителя праці і професійного навчання. У 2012 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи» після захисту кандидатської дисертації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Тема кандидатської дисертації – «Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем птахівничих приміщень». Є автором 34 публікацій та науково-методичних праць.
Напрям наукової діяльності: Системи керування частотно-регульованим електроприводом технологічних машин у твердобіопаливних когенераційних установках.
Основні предмети:
– Основи електротехніки;
– Основи електроніки;
– Основи автоматики;
– Енергетичні машини;
– Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання;
– Автоматизація транспортних робіт;
– Системотехніка транспорту.
Список праць:
1. Рутило М. І. Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера / В. С. Федорейко, М. І. Рутило І. С. Іскерський // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – №5. – С. 78–85.
2. Рутило М. І. Енергоефективне керування електроприводом технологічних машин за його енергетичними параметрами / М. І. Рутило // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2015. – Вип. 209. – Ч. 2. – С. 237 – 241.
3. Рутило М. І. Моделювання процесів дозування компонентів сумішей у твердобіопаливних технологіях [Електронний ресурс] / М. І. Рутило // Енергетика і автоматика: електрон. наук. фах. вид. НУБіП України. – К.: 2015. – № 1. – С. 64 – 71. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2015_1_10.pdf
4. Рутило М. І. Контроль температурних режимів роботи термоелектричних модулів у когенераційних установках [Електронний ресурс] / М. І. Рутило // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. НУБіП України. – К.: 2015. – № 2 (24). C. 75– 81. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2015_2_12.pdf

zamoraЗамора Ярослав Петрович, кандидат технічних наук, викладач кафедри

google Scholar

У 1995 році закінчив Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету  ім. І. Пулюя і отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Технічне обслуговування верстатів і робототехнічних комплексів». В 2000 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання та механізація сільського господарства” і здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та механізації сільського господарства. В період
2000-2012 р.р. працював у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут». В 2010 після захисту дисертації на тему: “Вплив водневої обробки на структуру і магнітострикцію сплавів на основі Fe, Co та РЗМ” присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук. У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка працює з 2012 року.

Є автором понад 30 наукових і навчально-методичних публікацій.

Напрями наукової діяльності:

 • Вплив водневої обробки на фізико-механічні властивості сплавів на основі рідкісноземельних та d-перехідних металів.
 • Вдосконалення технологій та конструкцій вузлів сільськогосподарської техніки.

Основні предмети:

 • Матеріалознавство
 • Технологія виробництва конструкційних матеріалів
 • Основи сільськогосподарського виробництва
 • Робочі машини

Останні публікації:

 1. Замора Я.П. Вплив гідридоутворення на константу магнітострикції сплавів на основі рідкісноземельних металів / Науковий вісник Херсонської державної морської академії : Науковий журнал. – Херсон : Видавництво ХДМА, 2012. – № 1 (6).
 2. Y. Zamora Results of experimental research of granular materials transportation by tubular scraper conveyors. Acta technologica agriculturae, 2013, no. 4, p.101-105, Nitra, Slovak Republic. ISBN 1335-2555.
 3. Замора Я.П. Техническое решение механизации уборки урожая сахарной свеклы в условиях небольшого хазяйства / Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-технич. конф. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2013.
 4. Замора Я.П. Патент № 80280. Україна, МПК (2013) А01D 23/02. Апарат для зрізування гички та очищення головок коренеплодів цукрових буряків; заявл. 25.10.12 ; опубл. 27.05.2013, бюл. № 10. – 7 с.
фендьоФендьо Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, викладач

З 2013 року працює Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.У 2003 році закінчила Тернопільський державний технічний інститут імені Івана Пулюя (нині Тернопільський національний технічний інститут імені Івана Пулюя) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», здобувши кваліфікацію співробітник в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, викладач вищого навчального закладу. У 2012 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати» після захисту кандидатської дисертації у Сумському державному університеті. Тема кандидатської дисертації – «Обґрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження». Є автором 20 публікацій та науково-методичних праць.Напрям наукової діяльності: Методи транспортування штучних заготовок з використанням гідравлічних та пневматичних агрегатів.Основні предмети:– Будова автомобіля;

– Основи діагностики транспортних засобів;

– Технічне обслуговування транспортних засобів.

Список праць:

1. Фендьо О. Механізми подачі стрічкового матеріалу в листоштампувальному виробництві / Я. Проць, В. Савків, О. Фендьо. // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – 2007. – Том 12. – No 4. – С. 47–58.

2. Фендьо О. Механізми завантаження штучних заготовок / Я. Проць, О. Фендьо, В. Савків, І. Стахів. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, вип. No 21, 2008. – С. 220–231.

3.Фендьо О. Оптимізація форми активної поверхні струменевих захоплювальних пристроїв промислових роботів / В. Савків, Я. Проць, О. Фендьо, Г. Савків. // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – 2010. – Том 15. – No 1. – С. 73–80.

4. Фендьо О. Оптимізація конструкції струменевих захоплювальних пристроїв для автоматизації завантаження циліндричних об’єктів / О. Фендьо, В. Савків. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. No 26, 2010. – С. 439–448.

sitkarSСіткар Степан Вікторович , кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

google Scholar

У 2006 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримав диплом з відзнакою здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і фізика» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, фізики і безпеки життєдіяльності. У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка працює з 2006 року. З 2012 р. кандидат педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації – «Підготовка інженерів-педагогів у галузі транспорту до організації педагогічного діагностування».

Є автором понад 15 наукових праць.

Напрям наукової роботи:

Теоретичні та методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Основні предмети:

 • ПДР і ОБР
 • Методика професійного навчання
 • Організація автосервісу

Останні публікації:

 1. Сіткар С. В. Конструктивна інтерференція діагностичних умінь у підготовці інженера-педагога у галузі транспорту / С. В. Сіткар // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2011. – Вип. 9. – С. 310-316.
 2. Сіткар С. В. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту до організації педагогічного діагностування / С. В. Сіткар // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво// Науковий журнал / Вип. № 4. – Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2011. – С. 186-191.
 3. Сіткар С. В. Підготовка інженерів-педагогів до організації педагогічного діагностування як предмет педагогічних досліджень / С. В. Сіткар // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Вип. 560. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.124-133.
 4. Сіткар С. В. Технологія підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту до організації педагогічного діагностування: аналіз моделі / С. В. Сіткар // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2012. – Вип. 9. – С. 250-256.
 5. Сіткар С. В. Деякі аспекти моніторингу якості сучасної освіти / С. В Сіткар, В. І. Сіткар / Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента // Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За заг. Ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 11-19.
ІскерськийІскерський Іван Станіславович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

У 1987 році з відзнакою закінчив Дніпродзержинський технолого-економічний технікум. У 2004 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін.

В 2013 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.03.09 – електротехнічні комплекси і системи та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка працює з 2009 року у складі колективу держбюджетної теми No119-Б.

Відповідальний за комерціалізацію розробок науково-дослідної лабораторії «Енергетичний менеджмент».

Є автором понад 20 наукових, навчально-методичних праць та винаходів.

Останні публікації:

1. Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера / І.С.Іскерський, В. С. Федорейко, М.І. Рутило // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – No5. – С. 78–85.

2. Імітаційне моделювання раціональних швидкісних режимів технологічних процесів / І.С.Іскерський, В. С. Федорейко, М.І. Рутило, І.Б. Луцик // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2013. – Вип. 184. – Ч. 2. – С. 54–60.

3. Імітаційне моделювання в системі керування потоковою лінією виробництва твердого біопалива / І.С. Іскерський, В. С. Федорейко, М.І. Рутило // Проблеми енергетики і прикладної біофізики в АПК : мат. міжн. наук.-техн. конф. Таврійського держ. агротехнолог. унів. – Мелітополь : ТДАТУ, 13–14 червня 2013. – С. 54–60.

4. Соціально-економічні та гуманітарно-культурологічні традиції розвитку села в регіональних, самоврядних умовах. Під заг. ред. Андрушківа Б.М. / Андрушків Б.М., Бойко О.Б., Іскерський І.С., Нагорняк І.С. та ін. // Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2014. – 404 с.

5. Нейронечітка система керування вентилювання біосировини / І.С.Іскерський, В.С. Федорейко, І.Б. Луцик // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. — К.: НУБіП України, 2014. – Вип. 194. – Ч. 1. – С. 80–86.

брезденьБрездень Тетяна Іванівна, молодший науковий співробітник

З 1995 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на різних посадах.У 1999 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».

З 2003 року і до сьогоднішнього дня працює спочатку техніком, а згодом молодшим науковим співробітником держбюджетних тем при кафедрі машинознавства та комп’ютерної інженерії (тепер машинознавства та транспорту). Науковий напрям роботи на даний час – технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології.

Є співавтором наукових статей та звітів. Під керівництвом відповідального виконавця проводить наукові дослідження і розробки за окремими розділами (етапами) теми відповідно із затвердженими методиками.

Бере участь у виконанні експериментів, проводить спостереження і виміри, складає їх опис і формулює висновки.

Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний і закордонний досвід з досліджуваної тематики.

Складає звіти (розділи звіту) за темою чи її розділу (етапу, завданню).

Бере участь у впровадженні результатів досліджень і розробок.

Виконує вимоги інструкції з охорони праці, розробленої за складом роботи, яку виконує.

БалябасБалябас Василь Теодозійович, завідувач лабораторіями  У 2007 році закінчив навчання в магістратурі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання, автосправа». Після завершення навчання працював інженером І категорії на кафедрі машинознавства та комп’ютерної інженерії. З 2012 року працює завідувачем лабораторіями кафедри машинознавства та транспорту
До основних обов’язків входить:
1. Здійснення обліку витрачених матеріалів, складання звіту за встановленою формою.
2. Відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, пристроїв тощо.
3. Надання допомогу у підготовці до занять, проводити практичний етап.
4. Відповідальність за належний стан робочих місць, здійснення контролю за дотриманням безпечних прийомів праці.
5. Контролювання дотримання безпечних умов проведення занять, технологічної практики студентів у кабінетах і лабораторіях.
p8gEd4cZHTgКоцуляк Валентина Сергіївна, старший лаборант

 У 2007 році закінчила навчання в магістратурі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Після завершення навчання працювала вчителемінформатики у Токівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (Підволочиський р-н). З 2008 р. по теперішній час – старший лаборант кафедри машинознавства та транспорту.До основних обов’язків входить:

ведення документації кафедри;

ведення табелів обліку робочого часу працівників кафедри;

внесення даних у систему 1С;

надання технічної допомоги викладачам кафедри у підготовці навчально-методичних розробок і посібників;

виконання диспетчерських функцій кафедри.

pushkarПушкар Андрій Дмитрович, старший лаборант
У 2010 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».Та здобув кваліфікацію вчитель трудового навчання, автосправи, креслення і безпеки життєдіяльності.
Обов’язки:

 1. Проводити інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 2. Перевіряти щодня перед заняттями робочі місця в лабораторіях та майстерні, справність устаткування, приладів, інструментів; при необхідності усувати несправності; виявляти відхилення від правил техніки безпеки і вживати заходів щодо усунення недоліків; доповідати викладачу про готовність лабораторій і установок до занять.
 3. Виготовляти наочні приладдя, плакати, зразки для іспитів на заняттях та ін.

 

zagorodnyЗагородній Роман Іванович, майстер виробничого навчання

google Scholar

Scopus

У 2010 році закінчив навчання в магістратурі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Технологічна освіта. Трудове навчання». Після завершення навчання залишився працювати майстром виробничого навчання на кафедрі машинознавства та транспорту. У 2011 році поступив у аспірантуру за напрямком «Електротехнічні комплекси та системи», науковий керівник Федорейко Валерій Степанович.

В обов’язки входить:

 • обслуговування обладнання навчальних лабораторій  №№ 501, 502, 504, 505;
 • підготовка та проведення лабораторно-практичних робіт;
 • догляд та обслуговування обладнання;
 • забезпечення дотримання безпеки праці, протипожежного стану та енергозбереження в навчальних аудиторіях кафедри;
 • допомога при створенні методичного забезпечення, наочних засобів.
q9k3B9CjNMUСереда Володимир Романович, завідувач лабораторіями кафедри машинознавства і транспорту, аспірант Національного транспортного університету.

З 2015 року працює в Тернопільському національному педагогічному університеті.

У 2012 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», спеціальність «Технологічна освіта», здобувши кваліфікацію викладача загально технічних дисциплін. У 2012 році був зарахований в аспірантуру Національного транспортного університету за спеціальністю «Ремонт та експлуатація засобів транспорту».

Напрям наукової діяльності: Покращення надання паркувальних послуг власникам транспортних засобів.

мартинівМартинів Віталій Петрович, аспірант 

У 2015 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримав диплом з відзнакою здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Професійна освіта. Транспорт».
У 2015 році поступив у аспірантуру за напрямком «Електротехнічні комплекси та системи», науковий керівник Федорейко Валерій Степанович.
Напрям наукової діяльності:«Система керування процесом рекуперації енергії в біотеплогенераторі потужністю 3 мВт»

buregaБурега Назар Васильович,викладач кафедри

google Scholar

Scopus

orcid

У 2012 році закінчив навчання в магістратурі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Інженер-педагог в галузі комп’ютерних технологій». У 2012 переміг на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Електротехніка та електромеханіка».

З 1 листопада 2013 року зарахований на денну форму навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тема наукового дослідження – «Автономна система енергозабезпечення об’єкта господарювання на основі біотвердооксидного генератора» зі спеціальності 05.09.03 – Електротехнiчнi комплекси та системи. Науковий керівник: д.т.н., професор Федорейко В.С.

З 2017 – викладач кафедри.

Основні предмети:

 • транспортна трасологія

 

 

Автор: vpartere.ru