Наукова робота кафедри технологічної освіти та охорони праці

Завантажити (PPT, 4.91MB)

Викладачі ка­фе­д­ри виконують ком­пле­к­с­ні до­слі­джен­ня на тему: «Удосконалення змісту й методики фахової підготовки майбутніх учителів технологій в умовах реформування педагогічної освіти».

Одночасно викладачі здійснюють дослідження з проблеми вдо­с­ко­на­лен­ня тру­до­вої під­го­то­в­ки уч­нів­сь­кої мо­ло­ді, доценти І. Й. Бочар, В. Л. Кондратюк досліджують властивості покриттів робочих органів машин.

При ка­фе­д­рі ви­ко­ну­єть­ся держ­бю­дже­т­на тема «Професіоналізація навчально-творчої діяльності майбутніх учителів трудового навчання і технологій в системі сучасної освіти». Ке­рі­в­ник – член-кор. АПН України, доктор педагогічних на­ук, про­фе­сор Г. В. Те­ре­щук. До ви­ко­нан­ня про­е­к­ту залучаються викладачі та аспіранти кафедри.

Ство­ре­но оп­ти­ма­ль­ні умо­ви для на­у­ко­вої ро­бо­ти сту­де­н­тів з проблем трудового навчання. Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень виконуються та захищаються близько 40 дипломних та магістерських робіт, публікуються статті у студентському науковому віснику  та збірнику «Магістрант». Кра­щі ро­бо­ти від­зна­чені грамотами університету.

Викладачі кафедри Ю. О. Туранов, Г. М.  Мамус, С. П. Павх, Т. П. Сорока та ін. здійснюють підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах майбутніх учителів технологій. Від початку їх заснування кожного року представники факультету стають переможцями та призерами олімпіади.

При кафедрі функціонує аспірантура, в якій навчаються 5 аспірантів (керівники: Г. В. Терещук, Й. М. Гушулей, Ю. О. Туранов).

На­у­ко­ві здо­бу­т­ки ка­фе­д­ри

Під керівництвом проф. Г.В. Терещука підготовлено та захищено 6 докторських, 19 кандидатських дисертацій.

Ви­кла­да­чі ка­фе­д­ри спів­пра­цю­ють із численними провідними на­у­ко­ви­ми установами та навчальними  за­кла­да­ми Укра­ї­ни: АПН України, науково-дослідним ін­сти­ту­то­м пе­да­го­гі­ки і психології АПН Укра­ї­ни, На­ці­о­на­ль­ним пе­да­го­гі­ч­нім уні­вер­си­те­том ім. М. П. Дра­го­ма­но­ва, Бердянським державним педагогічним університетом, Дро­го­би­ць­ким державним пе­да­го­гі­ч­ним уні­вер­си­те­том ім. І. Франка, Херсон­сь­ким пе­да­го­гі­ч­ним уні­вер­си­те­том, Уманським педагогічним університетом ім. П. Тичини, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В. Г. Короленка. Бродівським педагогічним коледжем ім. М. Шашкевича. Тісні контакти налагоджені з Інститутом техніки Зеленогурського університету (Республіка Поль­ща ) та ін.

На кафедрі виконують дисертиційні дослідження громадяни Польської республіки. Підготовлені та успішно захищені 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (А. Мушинський, Я. Меньжинські, Я. Майовські, П. Ольхувка).

На ба­зі ка­фе­д­ри про­ве­де­но ряд на­у­ко­вих і на­у­ко­во-­пра­к­ти­ч­них кон­фе­ре­н­цій, зокрема, «Трудова підготовка у III тисячолітті: Зміст і технології» (2004 р.), «Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді» (2007 р.),  «Актуальні проблеми і перспективи технологічної та професійної освіти» (2011 р.).

За ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень у 2007–2013 рр. викладачами кафедри опуб­лі­ко­ва­но понад 180 пра­ць за­га­ль­ним більш як 350 др. арк., у то­му чи­с­лі, 4 монографії, 2 підручники, 36 по­сі­б­ни­ків, ряд методичних рекомендацій і статей у фахових виданнях та ін.

Се­ред публікацій слід зазначити: монографію «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення і перспективи розвитку (Тернопільська область)» (Г. В. Терещук та ін.), «Загальнотехнічна підготовка учнів у процесі трудового навчання» (Й. М. Гушулей); підручники «Деревообробка. Профільне навчання» (Ю. О. Туранов, В. В. Понятишин, Б. М. Тимків), «Трудове навчання. 5 клас» (С. П. Павх та ін.); посібники: «Наукові дослідження: теорія та організація» (Г. В. Терещук та ін.), «Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація» (Г. В. Терещук та ін.), «Організація та методика наукових досліджень студентів» (Г. В. Терещук та ін.), «Обробка матеріалів різанням» (В. Л. Кондратюк та ін.) «Моделювання одягу» (Г. М. Мамус, Г. В. Терещук), «Композиція костюма» (Г. М. Мамус), «Печворк» (Г. М. Мамус), «Практикум з технології виготовлення швейний виробів» (Г. М. Мамус), «Етнодизайн костюма» (С. П. Павх), «Ткацтво» (С. П. Павх), «В’язання спицями» (С. П. Павх), «Клаптикова мозаїка» (Г. М. Мамус, С. П. Павх), «Техніки оздоблення пасхальних яєць» (Г. М. Мамус, С. П. Павх, О. В. Бурбан), «Методика трудового навчання» (Ю. О. Туранов), «Гурткові заняття з декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості» (І. В. Гевко та ін.), «Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: дидактичні ігри. 5 клас» (О. С. Севастьянова) та ін.

Источник: mastri.ru