Працівники кафедри комп’ютерних технологій

 

IMG_8837cГевко Ігор Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

У 1996 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання і основи підприємництва». У 2009 р. захистив дисертацію «Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5–7 класів на уроках трудового навчання» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика трудового навчання». Вчене звання «Доцент» присвоєно у  2012р. На кафедрі технологічної освіти працює з 2005 р. З 2017 року завідувач

Напрям наукової роботи:

«Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій».

Навчальні дисципліни:

 • «Інженерна та комп’ютерна графіка»
 • «Основи техніки і технологій»;
 • «Технологічний практикум»;
 • «Технологія механічної обробки матеріалів»;
 • «Основи охорони праці»;
 • «Охорона праці в галузі».

Основні публікації:

 1. Гевко І. В. Гурткові заняття з декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості / Гевко І. В., Ломницький Я. Т. – Тернопіль : Вид-тво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 192 с.
 2. Гевко І. В. Основи взаємозамінності та технічні вимірювання : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи взаємозамінності та технічні вимірювання» / Гевко І. В., Бочар І.Й. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 58 с.
 3. Гевко І. В. Проектний метод як засіб індивідуального розвитку студентів у проектно-технологічній підготовці / Гевко І. В. // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі». – Полтава, 2012. – С. 14–16.
 4. Гевко І. В. Імідж як спосіб професійної соціалізації вчителя технологій / І. Гевко, Н. Гускак // Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті». – Ченстохов – Ужгород – Дрогобич, 2015. – С. 59-60.
цідило2Цідило Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри.

У 2000 році закінчив (з відзнакою) індустріально-педагогічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, після чого працював вчителем трудового навчання у Загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №11 м.Тернополя. З 2001 року аспірант кафедри трудового навчання при ТДПУ імені Володимира Гнатюка. З листопада 2004 року асистент кафедри професійного навчання. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. З 2006 року асистент кафедри комп’ютерних технологій ТНПУ імені Володимира Гнатюка. З 2007 р. по 2011 р. заступник декана інженерно-педагогічного факультету. З 2008 доцент кафедри комп’ютерних технологій. 2011-2014 рр. – навчання в докторантурі. В 2015 захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04-теорія і методика професійної освіти та 13.00.10-інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Автор більше 70 публікацій.

Напрямок наукової роботи:

 • Методика професійного навчання.
 • Застосування інтелектуальних технологій в майбутній професійній діяльності інженера-педагога.

Основні предмети:

 • Методика професійного навчання;
 • Технології E-Learning;
 • Основи штучного інтелекту;
 • Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень.

Останні публікації:

 1. Цідило І. М. Нечітке моделювання педагогічних явищ: [монографія] ; за наук. ред. В. Ю. Бикова / І. М. Цідило. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка; видавництво «Вектор», 2013. – 264 с.
 2. Цідило І. М. Підготовка інженера-педагога до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності: [монографія] ; за наук. ред. Г. В. Терещука / І. М. Цідило. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка; видавництво «Вектор», 2014. – 422 с.
 3. Цідило І. М. Модель нечіткої експертної системи прогнозування змісту освіти / І. М. Цідило // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 6 (32). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.
 4. Tsidylo I. Semantic ontology model of the content module of the course «Intelligent technologies of decision-making management» / Ivan Tsidylo // Problemy Profesjologii. – Zielona Gora : Instytut Inzynierii Bezpieczenstwa I Nauk o Pracy Universytet Zielonogorski, 2014. – № 1. – С. 131-139.
 5. Tsidylo I. N. Artificial intelligence in the system of education / I. N. Tsidylo // Development of scientific thought in the 21st century – problems and perspectives : Proceedings of the 2nd international scientific conference (Riga, April 10, 2013). – Riga : Latvia, 2013. – P. 91-93.
rakРак Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 1982 році закінчив  Кременецьке педагогічне училище по спеціальності «вчитель трудового навчання та креслення», після чого працював вчителем трудового навчання.

У 1990 році закінчив Тернопільський державний педагогічних інститут по спеціальності «вчитель загальнотехнічних дисциплін та фізики», після чого працював вчителем фізики у загальноосвітній школі. З  1991 року працює викладачем ТДПУ. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. З 2006 року доцент кафедри комп’ютерних технологій ТДПУ імені Володимира Гнатюка.

Має більше 30 наукових і учбово-методичних публікацій.

Сфера наукової діяльності:

сучасні інформаційні технології в освіті.

Напрям наукової діяльності:

застосування сучасних технічних засобів навчання в освітньому процесі.

Основні предмети:

–          Технічні засоби навчання.

–          Сучасні інформаційні технології у трудовому навчанні.

–          Методика професійного навчання.

Останні публікації:

петриковичПетрикович Юрій Ярославович, кандидат технічних наук, доцент кафедри
У 1997 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (нині Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) за спеціальністю «Технологія машинобудування» з присвоєною кваліфікацією «інженер-механік». У 1999 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальність 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» після захисту дисертації на тему «Обґрунтування параметрів технологічного процесу очистки коренеплодів цукрових буряків очисною пальчиковою гіркою».

З 1999-2006 працював у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, а у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка працює з 2006 року.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Напрям наукової роботи:

Автоматизовані системи імітаційного та конструктивно-геометричне моделювання технічних систем та пристроїв, автоматизовані системи організаційного управління.

 

Основні навчальні предмети:

CAD-CAE системи

Комп’ютерне моделювання технічних системи

Автоматизовані системи організаційного управління

Інтелектуальна власність

 

Останні публікації:

1. Горбатюк Р.М., Петрикович Ю.Я. Формування вмінь і навичок у майбутніх інженерів педагогів комп‘ютерного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Науковий журнал «Комп‘ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», №8, 2012.

2. Патент на корисну модель №69293 Україна МПК (2012.01) Н01М 16/00. Система резервного електропостачання на базі паливних елементів/ Федорейко В.С., Пальчик А.О., Петрикович Ю.Я., Гловко І.В.; заявник та патентовласник Тернопільський національний педагогічний університет. – №2011 1783; заявл.06.10.2011; опубл. 25.04.12,Бюл.8.

3. Петрикович Ю.Я.,Горбатюк Р.М., Чайківська Ю.М. Комп‘ютерне моделювання установок і технологічних процесів. Частина1. Основні принципи моделювання в середовищі Simulink: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  6.010100 «Професійна освіта. Комп‘ютерні технології». – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – у 3-х ч. – Ч.1. – 80с.

франко2Франко Юрій Павлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

У 1996 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут (зараз Рівненський державний гуманітарний університет) за спеціальністю “Праця, інформатика та обчислювальна техніка” з присвоєнням кваліфікації “Учитель праці, інформатики та обчислювальної техніки”. У 2009 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальність 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” після захисту дисертації на тему “Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності” у НУ “Львівська політехніка”.

З 2012 року працює У Тернопільському національному університеті ім. Володимира Гнатюка.

Напрям наукової роботи:

Математичне моделювання електроенергетичних систем.

Основні предмети:

 • Комп’ютерні мережі
 • Редакційно-видавничі системи
 • Обслуговування комп’ютерної техніки і систем

Останні публікації:

 1. Стахів П.Г. Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора / П.Г. Стахів, Ю.Я. Козак, Ю.П. Франко // Вісник національного університету „Львівська політехніка” № 637 «Електричні та електромеханічні системи», 2012 р., С. 87-91.
 2. Дивак М.П. Оцінка можливостей МГЕС “Топольки” методами аналізу інтервальних даних / М.П. Дивак, Ю.П. Франко // Збірник наукових праць ДонНТУ серії “Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка”. – 2011 р. – Вип. 10(153), С. 274-278.
 3. Франко Ю.П. Оцінювання станів об’єкта управління на основі інтервального підходу / Ю.П. Франко, І.Р. Пітух // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти.– 2011. Том 2. Випуск 1 .– С. 84-87.
 4. Манжула В.І. Оцінка впливу факторів на ефективність функціонування малої ГЕС методами інтервального аналізу / В.І. Манжула, Ю.П. Франко // Матеріали міжнародної  проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики економіки, моделювання та управління” (ПНМК–2011)  випуск № 7, Том 1, Бучач-Яремча 2011, С. 349-351.
 5. Стахів П.Г. Структурна ідентифікація інтервальної моделі характеристик функціонування малої гідроелектростанції (МГЕС) / П.Г. Стахів, Ю.П. Франко // Вісник національного університету „Львівська політехніка” № 671 «Електричні та електромеханічні системи», 2010 р., С. 98-101.
пальчик2Пальчик Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, викладач кафедри

google Scholar

У 2007 році закінчив Тернопліьський національний технічний університет імені І.Пулюя, за спеціальністю Прилади точної механіки після чого працював інженером на підприємстві ТОВ «Інтеграл» та навчався в аспірантурі Тернопільського педагогічного університету ім. Гнатюка на кафедрі Машинознавства та комп’ютерної інженерії. З 2010 року асистент кафедри Машинознавства та комп’ютерної інженерії. В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2013 року асистент кафедри комп’ютерних технологій ТНПУ імені Володимира Гнатюка.
Автор більше 10 публікацій.
Сфера наукової діяльності:
 Енергозберігаючі технології.
 Паливні елементи, електролізери.
Напрямок наукової роботи:
Застосування новітніх інженерних рішень для створення енергетично незалежного об’єкта господарювання.
Основні предмети:
 Інтерактивні графічні пакети
 Web-технології
 Web-дизайн
 Комп’ютерний дизайн
Останні публікації:
1. Федорейко В. Генерація водню для систем автономного енергозабезпечення/ В. Федорейко, Ю. Петрикович, А. Пальчик // Вісник Терноп. держ. техн. ун-ту. — 2008. — Т. 13, № 4. — С. 115–124.
2. Пальчик А. О. Система водневого резервування енергії при дослідженні джерел гарантованого живлення / А. О. Пальчик // ЕНЕРГЕТИКА, економіка, технології, екологія. — 2009. — № 1. — С. 11–17.
3. Федорейко В. С. Аналіз силових агрегатів автомобіля на базі паливних елементів / В. С. Федорейко, А. О. Пальчик // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник Луцького нац. техн. ун-ту. — 2009. — Вип. 25, Ч. І. — С. 385–387.
4. Пальчик А. О. Використання геліотермічного електролізера у системах автономного живлення/ А. О. Пальчик // Енергетика і автоматика. — 2010. —№ 4 (6). — С. 11–18.
5. Пальчик А. О. Моделювання автономної системи енергопостачання на основі паливних елементів / А. О. Пальчик // Науковий вісник НУБіП України.— 2011 — Вип. 166. – Т.4 – c.171–178.
[Электронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvnau_apk/2011_..
6. Пальчик А.О. Моделювання джерела автономного живлення на базі паливних елементів / А.О.Пальчик // Енергетика і автоматика. — 2011. — № 2 (8). — С. 22– 30.
[Электронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/2011_2/11paotfe..
7. Пат. 55041 Україна, МПК С25В 9/06 Накопичувальний водневий електролізер / Федорейко В.С., Пальчик А.О. Петрикович Ю.Я., Головко І.В.; заявник і власник Тернопільський Національний педагогічний Університет імені Володимира Гнатюка. — № 201002431; заявл. 04.03.2010; опубл. 10.12.2010 Бюл. № 23.
8. Федорейко В. С. Перспективи використання паливних елементів у системах безперебійного живлення / В. С. Федорейко, Ю.Я. Петрикович, А. О. Пальчик [та ін.] // Матеріали V наук.-прак. конф. „Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії у регіоні”. — Львів : ЛвЦНТЕІ, 2009. — 356 с.
9. Пальчик А. О. Система водневого резервування енергії під час досліджень джерел гарантованого живлення / А. О. Пальчик // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах : матеріали ІІ Міжнародної наук.-техн. конф. — Луцьк : ЛНТУ. — 2010. — 3 с.
10. Пальчик А. О. Автономне енергопостачання об’єкта господарювання на основі паливних елементів та альтернативних джерел енергії/ А. О. Пальчик // Актуальні питання енергетики і прикладної біофізики в агровиробництві: матеріали наук.-техн. конф. — Мелітополь: ТДАУ. — 2011. — 152 с.

луцик2Луцик Ірина Богданівна, кандидат технічних наук, викладач кафедри

google Scholar

З 2004 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У 1992 р. закінчила факультет автоматики Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», здобула кваліфікацію інженер-системотехнік. У 2013 р. присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Тема кандидатської дисертації – «Енергоощадні режими роботи електротехнологічного комплексу активного вентилювання зерноскладу».

Автор понад 40 публікацій та методичних рекомендацій.

Напрям наукової діяльності: Енергоощадні інтелектуальні системи керування енергоустановками, що працюють на альтернативних видах палива.

Основні предмети:

 • «Основи САПР»,
 • «Математичне моделювання»,
 • «Організація баз даних»,
 • «Офісні комп’ютерні технології»,
 • «Експертні технології для СППР»,
 • «Управління проектами».

Останні публікації:

 1. Луцык И. Б. Решение проблемы энергосбережения в задачах хранения зерна / И. Б. Луцык // Научно-технический прогресс в сельско-хозяйственном производстве : материаллы Международной научно-техничной конференции (НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, Минск, 10–11 октября 2012). — Минск : РУП «НПЦ НАН», 2012. — С. 98–103.
 2. Луцик І. Б. Енергооптимальні швидкісні режими роботи електроприводу вентиляційних установок [Електронний журнал] / І. Б. Луцик // Енергетика і автоматика, 2012. — № 2 (12). — Стаття № 23. — 6 с. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/2012_2/12liiacd.pdf
 3. Луцик І. Б. Вплив швидкісних режимів установок активного вентилювання на біологічні процеси в зерновому насипі / І. Б. Луцик // Наук. вісник НУБіП України. — 2013. — Вип. 184. — С. 246–251.
 4. Луцик І.Б. Інформаційно-комп’ютерні системи на транспорті: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / І. Б. Луцик. –Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 75 с.
 5. Луцик І.Б. Альтернативні енергоустановки для автотранспорту [Електронний журнал] / І. Б. Луцик, О. М. Фендьо, І. С. Іскерський // Енергетика і автоматика, 2014. – № 1 (19). 8 с. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/2014_1
Сіткар Т.В.Сіткар Тарас Вікторович, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри
У 2007 році закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та отримав ступінь магістра за спеціальністю «Педагогічна освіта. Викладач фізики, вчитель інформатики, астрономії, та основ безпеки життєдіяльності».
З 2009 по 2012 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика моніторингу фахових знань майбутніх вчителів технологій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».
З 2013 працює асистентом кафедри комп’ютерних технологій.
Є автором понад 20 наукових і навчально-методичних публікацій.
Напрям наукової роботи:
Штучний інтелект, кібернитична фізика, аналітика
Основні предмети:

 • Архітектура ПК
 • Прикладне та веб програмування
 • Дискретне програмування
 • Програмне забезпечення для мобільних платформ
 • Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Технології розробки і тестування програм
 • Методика навчання інформатики
danyliuk_2Данилюк Ольга Андріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри

В 1996 році закінчила  Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання»,  кваліфікація «Вчитель трудового навчання і загально технічних дисциплін».

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій  вченій раді Д50.052.02 при Севастопольському національному технічному університеті на тему: «БЕЗКОНТАКТНІ ЗАХОПЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ».  Кандидат технічних наук по спеціальності:  05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів і виробництв».

З 2004 року присвоєно звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв ТНТУ ім. І Пулюя.

З 2016 року викладач кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Має більше 100 наукових і учбово-методичних публікацій та патентів України.

Сфера наукової діяльності:

Комп’ютерні технології в автоматизації технологічних процесів і виробництв..

Напрям наукової діяльності:

Застосування сучасних інформаційних систем і автоматизованих систем управління технологічними процесами .в освітньому процесі.

Основні предмети:

–      Проектування та експлуатація  інформаційних систем.

–      Комп’ютерно – аналітична діяльність.

–      Автоматизовані системи управління технологічних процесів.

–      Автоматизований документообіг.

–      Технічні засоби навчання.

–      Системи програмного забезпечення.

Останні публікації:

Данилюк О.А, Данилюк І.М., Автоматизація виробничих процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Навчально-методичний посібник. Видавництво ТНТУ, -Тернопіль – 2016 р. – 100с.

Данилюк О.А, Данилюк І.М Стійкість до стирання та проникності оболонок капсульованих добрив. Збірник тез  ХІХ  наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя., – Тернопіль, -18-19 травня 2016 року.

Патенти України за 2016р:

Данилюк О.А, Ляшук О.Л., Марчук М.М. Третьяков О.Л., Навроцька Т.Д.

Патент України

№ u 2016 02943  Індуктор універсальний.

Данилюк О.А., Кондратюк Д.Г., Ляшук О.Л.,  Дмитренко В.П.

Патент України

№ u 2016 01811

Установка для виготовлення кормових брикетів.

Ожга2Ожга Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

З 2015 року працює на кафедрі комп’ютерних технологій Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2009 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Основні предмети:

 • Тривимірне моделювання та анімація
 • Основи комп’ютерного відеомонтажу
 • Архітетурна візуалізація
potapchukПотапчук Ольга Ігорівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри, заступник декана інженерно-педагогічного факультету

З 2016 року працює на кафедрі комп’ютерних технологій Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2013 році закінчила магістратуру на кафедрі комп’ютерних технлогій в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Основні предмети:

 • Базовий курс інформатики
 • Ергономіка інформаційних систем
jachykЯщик Олександр Богданович, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

У 2005 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка по спеціальності «Фізика та методика викладання інформатики». З 2010 року аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатики).

Сфера наукової діяльності:

Методика інформатики, комп’ютери, алгоритмізація та програмування.

Напрямок наукової роботи:

Навчання алгоритмізації та програмування учнів старшої профільної школи на рівні поглибленого вивчення інформатики.

Основні предмети:

Інформаційні технічні засоби навчання;

Інтелектуальна власність.

Останні публікації:

 1. Ящик О.Б. Формування системно-логічного мислення у процесі навчання основ алгоритмізації та програмування з допомогою систем комп’ютерної математики. // Матеріали IV науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 15-16 травня 2014). – Тернопіль ТНТУ, 2014 – с. 71.
 2. Ящик О.Б. Системи комп’ютерної математики в ієрархії засобів розв’язування математичних задач / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014, – Випуск 49, – С.123-130.
 3. Yashchyk Oleksandr. High-school students` competencies formation in the area of algorithmization and programming by means of computer mathematics. / Proceedings of the 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014). Volume II. “Melbourne IADCES Press”. Melbourne, 2014. – P. 125-128.
 4. Ящик О.Б. Система задач як засіб забезпечення розвитку системно-логічного мислення старшокласників в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації та основ програмування / О.Б. Ящик / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 17 (24). – С. 75–81.
gajdamacha_mzГайдамаха Марія Зиновіївна, завідувач лабораторіями кафедри

Почала працювати на кафедрі загальнотехнічних дисциплін з жовтня 1977 року. З вересня 2006 року і по сьогоднішній день працює завідувачем лабораторій кафедри комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету. Освіта вища, в 1982 р. закінчила фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика». Виконує обов’язки профгрупорга кафедри.

До основних обов’язків входить:

 • стеження за справністю наявної техніки і обладнання в закріплених за кафедрою лабораторіях;
 • робота над покращенням матеріально-технічної бази кафедр;
 • ведення документації кафедри, табелів обліку робочого часу працівників кафедри, внесення необхідних даних у систему 1С;
 • надання технічної допомоги викладачам кафедри у підготовці навчально-методичних розробок і посібників, розмноження за їх вказівкою дидактичних матеріалів до занять, семестрових і державних іспитів, модульного контролю.
матвійків н2Матвійків Наталія Вікторівна, старший лаборант

У 2015 році закінчила навчання на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

Після навчання залишилася працювати старшим лаборантом на кафедрі комп’ютерних технологій.

До основних обов’язків входить:

 • стеження за справністю наявної техніки і обладнання в закріплених за кафедрою лабораторіях;
 • робота над покращенням матеріально-технічної бази кафедр;
 • надання технічної допомоги викладачам кафедри у підготовці навчально-методичних розробок і посібників, розмноження за їх вказівкою дидактичних матеріалів до занять, семестрових і державних іспитів, модульного контролю.
petlyukПетлюк Андрій Володимирович, інженер І-ї категорії із застосуванням комп’ютерів

Навчається в магістратурі на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

До основних обов’язків входить:

 • обслуговування комп’ютерної техніки та мережі в аудиторіях №211, 216, 218, 220, 406а;
 • встановлення та налаштування операційних систем та прикладного програмного забезпечення;
 • обслуговування та догляд за мультимедійним обладнанням;
 • обслуговування принтерів та іншого переферійного обладнання;
 • організація процесу тестування студентів;
 • забезпечення дотримання безпеки праці, протипожежного стану та енергозбереження у аудиторіях, за якими є закріплений;
 • допомога при створенні методичного забезпечення, наочних засобів та курсів електронного дистанційного навчання.
kovalchukКовальчук Андрій Олександрович, інженер І-ї категорії із застосуванням комп’ютерів

Навчається в магістратурі на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні». 

До основних обов’язків входить:

 • обслуговування комп’ютерної техніки та мережі в аудиторії 205, 207, 215;
 • встановлення та налаштування операційних систем та прикладного програмного забезпечення;
 • догляд та обслуговування мультимедійного обладнання;
 • обслуговування принтерів та іншого переферійного обладнання;
 • організація процесу тестування студентів;
 • забезпечення дотримання безпеки праці, протипожежного стану та енергозбереження у аудиторіях, за якими є закріплений;
 • допомога при створенні методичного забезпечення, наочних засобів та курсів електронного дистанційного навчання.
tymchukТимчук Андрій Тарасович, інженер Іі-ї категорії із застосуванням комп’ютерів

Навчається на IV курсіі на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні». 

До основних обов’язків входить:

 • обслуговування комп’ютерної техніки та мережі в аудиторії 233;
 • встановлення та налаштування операційних систем та прикладного програмного забезпечення;
 • догляд та обслуговування мультимедійного обладнання;
 • обслуговування принтерів та іншого переферійного обладнання;
 • організація процесу тестування студентів;
 • забезпечення дотримання безпеки праці, протипожежного стану та енергозбереження у аудиторіях, за якими є закріплений;
 • допомога при створенні методичного забезпечення, наочних засобів та курсів електронного дистанційного навчання.