Історія кафедри комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій організована наказом ректора № 225 від 22 серпня 2006 року в складі інженерно-педагогічного факультету для забезпечення підготовки інженерів-педагогів за спеціальностями: «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» і «Професійне навчання. Інженерна та комп’ютерна графіка».

кафдра КТ 2015

Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Корчемний Микола Олександрович, член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій при Національному університеті біотехнологій та природокористування і Київському національному університеті харчових технологій, автор понад 270 наукових праць.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічував 7 викладачів, з них доктор технічних наук, професор М. О. Корчемний; 4 доценти: к.т.н. Ю. Я. Петрикович, канд. пед. наук – В. І. Рак, Б. В. Струганець, І. М. Цідило; асистенти – В. П. Матвійків, Ю. М. Чайківська. Працівниками кафедри за сумісництвом працювали доктор технічних наук, професор П. С. Євтух, к.т.н., доц. О. В. Муль. З тих часів кафедрою пройдено значний шлях від початкового становлення і до ствердження її як випускового підрозділу з високими рейтинговими показниками.

У період 2010 року до 2012 року завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Б. В. Струганця, декана інженерно-педагогічного факультету, випускника Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана.

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

для бакалаврів і спеціалістів

– інженерна та комп’ютерна графіка

– базовий курс інформатики

– методика професійного навчання

– методологічні засади професійної освіти

– технології прикладного та WEB-програмування

 ремонт та модернізація ПК

– комп’ютерні мережі та захист даних

– автоматизований документообіг

– автоматизовані системи організаційного управління

– комп’ютерний дизайн та мультимедіа

– проектування та експлуатація інформаційних систем

– комп’ютерно-аналітична діяльність

– операційні системи

– офісні комп’ютерні технології

– архітектура ПК

– основи штучного інтелекту

– системне програмне забезпечення

– імітаційне моделювання технічних систем

– редакційно-видавничі системи

– сучасні CAD/CAE системи

– тривимірне моделювання та анімація

– архітектурна візуалізація

– інтелектуальна власність

– інтерактивні графічні пакети

– організація баз даних

– основи систем автоматизованого проектування

– математичне моделювання

– перспективні мови WEB-розробок

– методика навчання інформатики

– дискретне програмування

– комп’ютерні технології в навчальному процесі

– системне адміністрування

 

для магістрів

– експертні технології для систем підтримки прийняття рішень

– технології розробки і тестування програм

– автоматизовані системи організаційного управління

– системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем

– технології e-learning

– кроссплатформенне програмування

– управління проектами

– програмне забезпечення для мобільних платформ

– автоматизовані системи управління технологічними процесами

– дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем

– сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем

– інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення

– моделювання об’єктів і технологічних процесів

 

 

 

Про кафедру

З березня 2012 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Р. М. Горбатюк, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Національному університеті водного господарства та природокористування, член вченої ради факультету, автор понад 170 наукових праць.

Штатними членами кафедри є: доктор педагогічних наук, професор Р. М. Горбатюк; кандидати наук, доценти − Ю. Я. Петрикович, В. І. Рак, І. М. Цідило , Ю. П. Франко, І. Б. Луцик, А. О. Пальчик; асистенти, кандидати педагогічних наук – Т. В. Сіткар, М. М. Ожга; асистенти (магістри) – Ю. М. Чайківська, В. М. Гладюк.

На умовах сумісництва на посаді асистента працює О. Б. Ящик.

Навчальний процес на кафедрі обслуговує допоміжний персонал, до якого входять: завідувач лабораторією М. З. Гайдамаха, інженери І категорії із застосуванням комп’ютерів – В. В. Білий, В. В. Павленко, О. В. Петлюк, старший лаборант Н. В. Матвійків.

Колектив кафедри активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчально-виховного процесу. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри є передумовою забезпечення підготовки фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Кафедра співпрацює з Українською інженерно-педагогічною академією, Бердянським державним педагогічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка та іншими провідними ВНЗ України.

 

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій за спеціальностями: 6.010104, 7.010104, 8.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Дисципліна «Інформаційно-технічні засоби навчання» читається викладачами кафедри на всіх спеціальностях університету. Для проведення занять кафедра використовує 3 комп’ютерні класи (ауд. №№ 205, 220, 233), 2 кабінети: інформаційно-технічних засобів навчання (ауд. №№ 203, 215) і лабораторію комп’ютерних систем та мереж (ауд. № 216). Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. За період існування кафедри викладачами підготовлено і видано понад 47 навчально-методичних посібників, загальним обсягом в межах 196 д.а.

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. Лабораторії кафедри обладнані сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання. У навчальному процесі використовуються пакети програмного забезпечення: DorlandDelphi 7.0, Microsoft Access 2010, CorelDraw 13.0, AdobePhotoshop CS5, MacromediaFreeHand MX, MatLab 7.1, MathCAD 15, Maple 8); AllaireHomesite 6.0, MS Internet Explorer 8.0, Opera 10.0. DownloadMaster, OrCAD 9.0), SolidWorks 2007, WinMасhine, AutoCAD 2012, КОМПАС 3D V13, Pragma 6.0 та інші.

Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри виконують комплексні дослідження на тему: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій» (керівник роботи д.п.н., проф. Р. М. Горбатюк).

Одночасно викладачі здійснюють дослідження з важливих науково-дослідних проблем:

– інтелектуальні технології управління і прийняття рішень в інженерних, економічних, освітніх та соціальних галузях (к.п.н., доц. І. М. Цідило);

– енергоефективні системи і технології (к.т.н., доц. Ю. Я. Петрикович);

– формування компетенції інженера-педагога (к.п.н., доц. В. І. Рак);

– об’ємне комп’ютерне проектування у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (к.п.н. Ожга М. М.).

Над удосконаленням методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності плідно працює к.т.н., доц. Ю. П. Франко. Розробці термоелектричного зарядного приладу для мобільних телефонів і радіостанцій присвячені наукові потуги к.т.н., доцента А. О. Пальчика. Наукові дослідження асистента В. М. Гладюка спрямовані на розробку методу опрацювання інформаційних потоків безпровідної сенсорної мережі шляхом інтегрально-імпульсного формування інформаційних даних та розпаралеленням інформаційних потоків на основі широкосмугової ентропійної маніпуляції сигналів. Над визначенням рівня глюкози та інсуліну в крові у хворих на цукровий працює асистент кафедри Ю. М. Чайківська. Проблему навчання алгоритмізації та програмування учнів старшої профільної школи на рівні поглибленого вивчення інформатики вирішує асистент О. Б. Ящик.

Вказані напрями наукових досліджень координуються і розробляються разом з Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Бердянським національним педагогічним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського та іншими спорідненими підрозділами ВНЗ України.

Створено оптимальні умови для наукової роботи студентів із проблем професійної освіти. Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень виконуються та захищаються понад 30 дипломних і магістерських робіт, публікуються статті у студентському науковому віснику  та збірнику «Магістрант».

Наукові здобутки кафедри

За період існування кафедри досягнуто такі здобутки:

– спільно з кафедрою машинознавства і комп’ютерної інженерії здійснено розробку держбюджетної теми «Енергозберігаючі інтелектуальні системи управління швидкісними системами технологічних процесів» (2006-2008 рр.). У результаті досліджень обґрунтовано новий спосіб керування турбомеханізмами, які використовуються в різних технологічних процесах. Впровадження способу дозволило на 20-40 % зменшити питому енергоємність виробництва і переробки сільськогосподарської продукції;

– у 2014 році захищено кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти: «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій у технічних університетах» (Кабак В. В.), «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів з використанням системи MOODLE» (Акуленко К. Ю.) – науковий керівник проф. Горбатюк Р. М.;

– викладачем кафедри М. М. Ожгою у 2015 році  захищено кандидатську дисертацію «Системи об’ємного комп’ютерного проектування для навчання майбутніх інженерів-педагогів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук;

– на даний час ведеться підготовка кандидатських дисертацій, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій. В заочній аспірантурі навчається випускник спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» Козіброда С. В., який виконує дисертаційне дослідження «Формування знань про онтології у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій» (наук. кер. доц. Цідило І. М.).

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на регіональних і міжнародних конференціях і семінарах, навчально-методичні посібники. За роки існування кафедри науковцями видано наукових і навчально-методичних праць загальним обсягом понад 180 друкованих аркушів, у т.ч. 4 монографії, 43 навчально-методичних посібники, понад 112 статей і тез.

 

Источник: http://restorator.name/